Γλωσσάριο οικονομικών όρων - Ρ έως Υ

Το Γλωσσάριο οικονομικών όρων παρέχει μια γρήγορη επεξήγηση όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στις αγορές συναλλάγματος, κεφαλαίων, μετοχών, εμπορευμάτων και ομολόγων.

Τρέχουσα τιμή

Η τρέχουσα τιμή προσφοράς ή ζήτησης για ένα χρηματοοικονομικό επενδυτικό μέσο.

Σχετική εντολή

Οι εντολές υπό όρους λειτουργούν όπως οι σχετικές εντολές συναλλαγών.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι:

α) εντολές If Done (εάν εκτελεστεί), όπου η εξαρτημένη εντολή εκτελείται μόνο εάν εκτελεστεί η αρχική εντολή.

β) εντολές OCO (η μια ακυρώνει την άλλη), όπου η εκτέλεση μιας εντολής ακυρώνει μια άλλη.

γ) εντολές 3 τρόπων, όπου δύο εντολές βρίσκονται σε καθεστώς If Done και εξαρτώνται από την εκτέλεση μιας αρχικής εντολής.

Αυτές οι εντολές σχετίζονται μεταξύ τους ως εντολές OCO επιτρέποντας την τοποθέτηση εντολών stop loss και εντολών αποκόμισης κέρδους σε κάποια θέση.

Αντίσταση

Το επίπεδο στο οποίο αναμένεται να σταθεροποιηθεί μια τιμή με ανοδική πορεία καθώς οι φορείς της αγοράς θα αρχίσουν να πουλούν το αντίστοιχο προϊόν. Το αντίθετο της αντίστασης είναι η στήριξη.

Διαχείριση κινδύνου

Προσπάθεια ελέγχου των επιδράσεων ενός γνωστού ή προβλεπόμενου ύψους κερδοφορίας ή ζημίας.

Η διαχείριση κινδύνου συμπεριλαμβάνει διάφορα στάδια, αρχίζοντας από τη σωστή κατανόηση του πεδίου δράσης, αλλά και των εκθέσεων ή των κινδύνων που πρέπει να προβλεφθούν ώστε να προστατευτεί η αξία αυτής της δράσης.

Στη συνέχεια, πρέπει να γίνει εκτίμηση των τύπων των μεταβλητών που μπορούν να επηρεάσουν την εν λόγω δράση και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτεί από ανεπιθύμητες συνέπειες.

Η διαχείριση κινδύνου μπορεί να αφορά μια απλή κίνηση, όπως την τοποθέτηση εντολών stop loss για την αποφυγή μεγάλης ζημίας, ή πολυπλοκότερες ενέργειες, όπως το άνοιγμα θέσεων αντιστάθμισης κινδύνου με συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (Option) ή τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει υψηλή έκθεση κινδύνου σε έναν μόνο κλάδο ή σε μία κατηγορία επενδυτικών προϊόντων.

Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το προτιμώμενο προφίλ κινδύνου, δηλαδή κατά πόσο κάποιος επιθυμεί να αποφεύγει τον κίνδυνο ή επιλέγει μια πιο επιθετική στάση απέναντι στον κίνδυνο. Σε αυτήν τη διαδικασία εντάσσεται και η απόφαση ποια προϊόντα θα χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση κινδύνου και καταπόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα φυσικό μέσο αντιστάθμισης κινδύνου.

Αφού καταρτιστεί, μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να αξιολογείται συνεχώς για την αποτελεσματικότητα και το κόστος της.

Αντιστροφή κινδύνου

Η ταυτόχρονη αγορά ενός δικαιώματος αγοράς (put) out-of-the-money (OTM) και η πώληση ενός δικαιώματος πώλησης (call) out-of-the-money (ΟΤΜ), συνήθως χωρίς προκαταβολή αντιτίμου.

Τα Option που αγοράζονται και πωλούνται θα έχουν την ίδια ονομαστική αξία και την ίδια προκαθορισμένη λήξη, ενώ τα Δέλτα τους τυπικά ορίζονται στο 25%.

Σύμφωνα με το μοντέλο Black-Scholes, η αγορά και η πώληση Option με παρόμοια Δέλτα (και κατά συνέπεια στον ίδιο βαθμό προθεσμιακά ΟΤΜ) πρέπει να έχει μηδενικό κόστος. Στην πραγματικότητα, η αγορά ευνοεί τη μια πλευρά σε βάρος της άλλης.

Στην πιο απλουστευμένη περίπτωση, η τεκμαρτή μεταβλητότητα δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης ΟΤΜ με την ίδια τιμή άσκησης (strike) και ημερομηνία λήξης είναι διαφορετική, και το επιπλέον κόστος της ευνοούμενης πλευράς είναι γνωστό ως περιθώριο (spread) προβλέψεων κινδύνου.

Αυτό το περιθώριο αντανακλά την αντίληψη της αγοράς ότι η κατανομή πιθανοτήτων δεν είναι συμμετρική ως προς την προθεσμιακή τιμή αλλά κλίνει προς την κατεύθυνση της ευνοούμενης πλευράς.

Ένας άλλος τρόπος εξήγησης είναι ότι η τεκμαρτή μεταβλητότητα συσχετίζεται με τη συναλλαγή spot, κάτι αδύνατο στο μοντέλο Black-Scholes.

Μετακύλιση (Rollover)

Όταν μια θέση συναλλαγματικής πράξης όψεως (spot) διατηρείται μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας και πριν από την ημερομηνία αξίας, γίνεται μετακύλιση θέσης σε μια νέα ημερομηνία αξίας ανάλογα με την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Tom/Next Rollover).

Στο πλαίσιο αυτής της μετακύλισης, οι θέσεις υπόκεινται σε χρεώσεις/πιστώσεις swap με βάση τα επιτόκια LIBOR/LIBID των δύο νομισμάτων, με ένα πρόσθετο επιτόκιο +/- 0,25% (για ιδιωτικούς λογαριασμούς) συν ένα επιτόκιο για τυχόν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες της θέσης.

Round turn

Η προμήθεια αφορά και το άνοιγμα και κλείσιμο της θέσης.

Εναλλακτικά έχουμε την προμήθεια half turn, η οποία χρεώνεται ανά συναλλαγή (δηλαδή για κάθε αγορά ή πώληση).

Δευτερεύον νόμισμα

Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, το νόμισμα στο οποίο πληρώνει ή πληρώνεται ο επενδυτής κατά τη συναλλαγή.

Για παράδειγμα, στο ζεύγος EURUSD το μεταβλητό νόμισμα είναι το USD: αυτό σημαίνει ότι μία μονάδα EUR ισοδυναμεί με ένα κυμαινόμενο/μεταβλητό ποσό USD.

Όταν αγοράζετε EUR πληρώνετε με USD, και όταν πουλάτε EUR λαμβάνετε USD.

Το άλλο νόμισμα (το EUR στο παραπάνω παράδειγμα) ονομάζεται νόμισμα βάσης.

Δευτερεύουσα εντολή

Κάθε δευτερεύουσα εντολή μιας εντολής 3 τρόπων ή If Done, η οποία δεν πρόκειται να μετατραπεί σε ενεργή εντολή Market αν δεν εκτελεστεί πρώτα η αρχική εντολή.

Χρεόγραφα

Οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν, εκτός από ασφαλιστικές συμβάσεις ή σταθερές ομολογίες, που εκδίδεται από μια εταιρεία, κράτος ή άλλο οργανισμό. Τυπικά χρεόγραφα θεωρούνται οι μετοχές και τα ομόλογα.

Σειρά (Option)

Όλα τα Option της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου τύπου (δικαίωμα αγοράς ή πώλησης) που φέρουν την ίδια ποσότητα του υποκείμενου προϊόντος και έχουν την ίδια τιμή άσκησης (strike) και την ίδια ημερομηνία λήξης.

Προσφορά πώλησης

Μια εντολή Limit για πώληση στην τρέχουσα ζητούμενη τιμή (πώλησης/Bid).

Μερίδια

Χρηματοοικονομικά επενδυτικά προϊόντα που αντιπροσωπεύουν ποσοστό της ιδιοκτησίας μιας εταιρείας. Επίσης γνωστά ως μετοχές ή συμμετοχικοί τίτλοι.

Ανοιχτή πώληση, θέση short, σορτάρισμα

Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, ανοιχτή πώληση, θέση short ή σορτάρισμα είναι η αγορά του προσφερόμενου νομίσματος του ζεύγους συναλλάγματος.

Για παράδειγμα, αν έχετε θέση short στο GBPUSD, αγοράζετε USD πουλώντας GBP.

Στις μετοχές, θέση short είναι η πώληση μετοχών οι οποίες δεν αποτελούν ιδιοκτησία σας, ενώ αντίθετα θέση long είναι η αγορά μετοχών και η απόκτησή τους.

Η θέση short προσβλέπει σε μείωση των τιμών της αγοράς.

Εξαρτημένη εντολή (slave)

Μια εντολή If Done (εάν εκτελεστεί) που αποτελείται από δυο εντολές:

  • μια αρχική εντολή που θα εκτελεστεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς
  • και μια δευτερεύουσα εντολή που θα ενεργοποιηθεί μόνο αν εκτελεστεί η πρώτη εντολή.

Κερδοσκοπία

Αγορές και πωλήσεις με στόχο αποκλειστικά την άμεση κερδοφορία, εν αντιθέσει με επενδύσεις με άλλα επιχειρηματικά κίνητρα.

Spot

Άμεση συναλλαγή στην χρηματιστηριακή τιμή της αγοράς με σταθερή ημερομηνία διακανονισμού (ημερομηνία αξίας) δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής.

Αγορά spot

Το τμήμα της αγοράς που αφορά τις συναλλαγές spot.

Το ακριβές νόημα του spot για τα εμπορεύματα, τα χρεόγραφα ή τα νομίσματα εξαρτάται από τους εθνικούς κανονισμούς.

Στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας, spot σημαίνει παράδοση εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Spread (σε μονάδες δεικτών)

Η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς στην οποία μπορείτε να πουλήσετε το προϊόν της συναλλαγής και της τιμής ζήτησης στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν της συναλλαγής.

Γραμμή κατάστασης

Η περιοχή στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος εργασίας στην πλατφόρμα, καθώς και πολλών εργαλείων συναλλαγών, η οποία χρησιμοποιείται για μηνύματα και πληροφορίες κατάστασης του συστήματος.

Μετοχές

Χρηματοοικονομικά επενδυτικά προϊόντα που αντιπροσωπεύουν ποσοστό της ιδιοκτησίας μιας εταιρείας. Γνωστές και ως συμμετοχικοί τίτλοι ή μερίδια.

Εντολή Stop

Η εντολή Stop για αγορά είναι μια εντολή αγοράς σε συγκεκριμένη τιμή, υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή στην αγορά, ενώ η εντολή Stop για πώληση είναι μια εντολή διακοπής πωλήσεων σε μια συγκεκριμένη τιμή, κατώτερη από την τρέχουσα τιμή που ισχύει στην αγορά.

Οι επαγγελματίες επενδυτές χρησιμοποιούν συχνά τις εντολές Stop Loss, δηλαδή εντολές Stop που καταχωρούνται σε τιμή κάτω από αυτήν της αγοράς όταν ο επενδυτής έχει θέση αγοράς (long) και σε τιμή πάνω από αυτήν της αγοράς όταν ο επενδυτής έχει θέση πώλησης (short).

Αυτές οι εντολές ενεργοποιούνται όταν η τιμή στην αγορά φτάσει στο καθορισμένο επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί επιπλέον ζημία στη θέση του επενδυτή.

Οι εντολές Stop δεν εκτελούνται πάντα ακριβώς στην καθορισμένη τιμή, καθώς η αγορά μπορεί να παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα.

Εντολή Stop if Bid

Οι εντολές Stop if Bid χρησιμοποιούνται γενικά για την αγορά ενός συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος σε μια αγορά με ανοδική πορεία. Αν στην αγορά εμφανιστεί προσφορά πώλησης για το επίπεδο τιμής που έχει καθοριστεί, η εντολή θα εκτελεστεί στην τιμή που προσφέρει η τράπεζα.

Για παράδειγμα, αν πουλήσετε GBPUSD στο 1,4280 με εντολή Stop if Bid στο 1,4330, η θέση θα κλείσει (θα γίνει αγορά GBPUSD) αν η τιμή προσφοράς φτάσει ή ξεπεράσει το 1,4330.

Συνιστούμε τη χρήση εντολών Stop if Bid μόνο σε θέσεις αγοράς συναλλάγματος (Forex).

Η χρήση εντολών Stop if Bid σε θέσεις πώλησης συναλλάγματος μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο κλείσιμο των εν λόγω θέσεων αν το spread προσφοράς/ζήτησης διευρυνθεί έστω και για σύντομο διάστημα.

Εντολή Stop if Offered

Οι εντολές Stop if Offered χρησιμοποιούνται γενικά για την πώληση ενός συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος σε μια αγορά με πτωτική πορεία. Αν στην αγορά εμφανιστεί προσφορά αγοράς για το επίπεδο τιμής που έχει καθοριστεί, η εντολή θα εκτελεστεί στην τιμή που ζητά η τράπεζα.

Για παράδειγμα, αν αγοράσετε USDJPY στο 132,00 με εντολή Stop if Offered στο 131,50, η θέση θα κλείσει (θα γίνει πώληση USDJPY) αν η τιμή προσφοράς φτάσει ή διασπάσει το 131,50 (με άλλα λόγια, αν υπάρξει προσφορά στο 131,50 ή χαμηλότερα).

Συνιστούμε τη χρήση εντολών Stop if Offered μόνο σε θέσεις πώλησης συναλλάγματος (Forex).

Η χρήση εντολών Stop if Offered σε θέσεις αγοράς συναλλάγματος μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο κλείσιμο των εν λόγω θέσεων αν το spread προσφοράς/ζήτησης διευρυνθεί έστω και για σύντομο διάστημα.

Εντολή Stop Limit (στα Future)

Στη διαπραγμάτευση Future, μια εντολή Stop Limit λειτουργεί ως παραλλαγή της εντολής Stop με χαμηλότερο/υψηλότερο όριο τιμής που αναστέλλει τη συναλλαγή αν η τιμή πέσει/ανέβει υπερβολικά πριν εκτελεστεί η εντολή.

Η εντολή αυτή περιορίζει τη συναλλαγή μέσα σε προκαθορισμένα όρια τιμής.

Εντολή Stop

Οι εντολές Stop χρησιμοποιούνται γενικά για το κλείσιμο θέσεων και την προστασία από ζημίες κατά τη συναλλαγή.

Οι εντολές Stop για πώληση ορίζονται κάτω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή και εκτελούνται όταν η τιμή προσφοράς φτάσει ή διασπάσει το επίπεδο που έχει καθοριστεί.

Οι εντολές Stop για αγορά ορίζονται πάνω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή και εκτελούνται όταν η τιμή ζήτησης φτάσει ή διασπάσει το επίπεδο που έχει καθοριστεί.

Αν η τιμή προσφοράς για εντολές πώλησης (ή η τιμή ζήτησης για εντολές αγοράς) επιτευχθεί ή ξεπεραστεί, η εντολή μετατρέπεται σε ελεύθερη εντολή Market και εκτελείται το συντομότερο δυνατό στην τιμή που είναι διαθέσιμη στην αγορά.

Σημειώστε ότι αυτή η τιμή μπορεί να διαφέρει από την τιμή που έχετε ορίσει στην εντολή.

Για τα Future, η εντολή εκτελείται στο μέτρο του δυνατού και τυχόν υπόλοιπο παραμένει ανοιχτό ως εντολή Market.

Για τα CFD, η εντολή εκτελείται εξολοκλήρου αν ο διαθέσιμος όγκος στην αγορά το επιτρέπει. Σε περίπτωση μερικής ικανοποίησης της εντολής, η υπόλοιπη απαίτηση της θέσης παραμένει ανοιχτή ως ελεύθερη εντολή Market.

Για τα Option, λόγω των περιορισμών της αγοράς, η Saxo Bank δεν μπορεί να εκτελέσει μια εντολή Stop παρά μόνο αν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, δεν συνιστάται η χρήση εντολών Stop στα Option.

Εντολή Stop (στο Συνάλλαγμα)

Οι εντολές Stop στην αγορά συναλλάγματος χρησιμοποιούνται γενικά για την έξοδο από μια θέση και την προστασία της επένδυσης στην περίπτωση που η κίνηση της αγοράς δεν ευνοεί την ανοιχτή θέση.

Οι εντολές Stop για πώληση ορίζονται κάτω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή και εκτελούνται όταν η τιμή προσφοράς φτάσει ή ξεπεράσει το επίπεδο που έχει καθοριστεί.

Οι εντολές Stop για αγορά ορίζονται πάνω από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή και εκτελούνται όταν η τιμή ζήτησης φτάσει ή διασπάσει το επίπεδο που έχει καθοριστεί.

Εντολή Stop Loss

Πρόκειται για μια εντολή Stop που εκτελείται και κλείνει μια θέση ώστε να περιοριστεί η ζημία σε περίπτωση μη ευνοϊκής κίνησης της αγοράς.

Όταν εκτελείται μια εντολή Stop, γίνεται εντολή Market και ικανοποιείται το συντομότερο δυνατό στην τιμή που θα διαμορφωθεί στην αγορά.

Σημειώστε ότι αυτή η τιμή μπορεί να διαφέρει από την τιμή που έχετε ορίσει στην εντολή.

STP (Straight through Processing)

Όταν η εντολή σας δρομολογείται απευθείας στο χρηματιστήριο.

Τιμή strike/Τιμή εκτέλεσης

Η τιμή στην οποία ο κάτοχος του Option μπορεί να αγοράσει (σε περίπτωση δικαιώματος αγοράς / call Option) ή να πουλήσει (σε περίπτωση δικαιώματος πώλησης / put Option) το υποκείμενο προϊόν.

Κατάσταση

Η περιληπτική κατάσταση των συναλλαγών και της κίνησης των λογαριασμών σας, δηλαδή η αξία λογαριασμού, οι μετοχές και τα χρεόγραφα, οι καθαρές θέσεις και το τελικό ποσό (το συνολικό κέρδος και ζημία από όλες τις θέσεις σας).

Επίσης, εδώ θα βρείτε το διαθέσιμο και το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης για τις ανοιχτές θέσεις σας, καθώς και μια επισκόπηση των ανοιχτών σας θέσεων.

Στήριξη

Το επίπεδο στο οποίο αναμένεται να επιβραδυνθεί ή να αναστραφεί η πτωτική πορεία μιας τιμής καθώς οι φορείς της αγοράς θα αρχίσουν να αγοράζουν το αντίστοιχο προϊόν.

Το αντίθετο της στήριξης είναι η αντίσταση.

Swap

Εντολή συναλλαγής spot (π.χ. αγοράς) επενδυτικού προϊόντος συναλλάγματος, καθώς και η διενέργεια της αντίθετης συναλλαγής (π.χ. πώληση) σε μεταγενέστερη ημερομηνία σε καθορισμένη τιμή.

Αν η πρώτη συναλλαγή έχει οριστεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, η συναλλαγή αποτελεί συμβόλαιο προθεσμίας επί προθεσμίας (forward-forward). Άλλες παραλλαγές είναι το swap πέραν της ημέρας (overnight) και το swap την επομένη εργάσιμη ημέρα (tom/next)

Τιμή swap

Προσαρμογή της τιμής, η οποία προστίθεται στην τιμή ανοίγματος της θέσης για την επέκταση μιας συναλλαγής συναλλάγματος πέραν της αρχικής ημερομηνίας αξίας.

Πρόκειται για μια συνάρτηση της απόκλισης επιτοκίων μεταξύ δύο νομισμάτων και μπορεί να λειτουργήσει υπέρ ή εναντίον σας.

Σύμβολο

Ένας συνδυασμός γραμμάτων που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει με μοναδικό τρόπο ένα διαπραγματεύσιμο προϊόν. Λέγεται επίσης και "ticker symbol".

Για παράδειγμα: για το ζεύγος νομισμάτων δολαρίου-γιεν, το σύμβολο είναι USDJPY.

Ένα παράδειγμα συμβόλου CFD είναι το VOLVb:xome.

Ένα παράδειγμα στα Future είναι το JYZ5.

Ένα παράδειγμα στις μετοχές είναι το MAERSKa:xcse.

Χρονική αξία

Το ποσό κατά το οποίο η τιμή του Option υπερβαίνει την εσωτερική αξία.

Θήτα

Περιγράφει τη μεταβολή της αξίας ενός Option σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Η μεταβολή της αξίας απορρέει από τη μείωση του χρόνου μέχρι τη λήξη και συνεπώς από τη μείωση του χρόνου διάρκειας του Option.

Ή:

Μια εκτίμηση της μείωσης της τιμής ενός Option σε μια χρονική περίοδο, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί.
Το Θήτα εκφράζεται συνήθως σε ημερήσια βάση. Αν, για παράδειγμα, ένα δικαίωμα αγοράς έχει τιμή 3,00 USD και έχει Θήτα 0,10, μία ημέρα αργότερα και εφόσον τίποτα άλλο δεν αλλάξει, το δικαίωμα αγοράς θα έχει τιμή 2,90 USD (3,00 USD - (0,10 x 1)).
Το Θήτα προκύπτει από έναν μαθηματικό τύπο και εξαρτάται από την τιμή της μετοχής, την τιμή άσκησης (strike), τη μεταβλητότητα, τα επιτόκια, τα μερίσματα και τον χρόνο μέχρι τη λήξη.

Κυλιόμενη εντολή Stop

Μια κυλιόμενη εντολή Stop (Trailing Stop) είναι μια εντολή Stop της οποίας η τιμή ενεργοποίησης (trigger price) μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή spot.

Όταν η αγορά κινείται ανοδικά (για θέσεις αγοράς), η τιμή stop αυξάνεται ανάλογα με τον λόγο που έχετε ορίσει. Αν όμως η τιμή στην αγορά μειωθεί, η τιμή stop παραμένει αμετάβλητη.

Αυτός ο τύπος εντολής Stop σάς επιτρέπει να βάλετε ένα όριο για τη μέγιστη ενδεχόμενη ζημία, χωρίς να περιορίσετε το ενδεχόμενο κέρδος από κάποια θέση.

Περιορίζει, επίσης, την ανάγκη να παρακολουθείτε συνεχώς τις τρέχουσες τιμές που ισχύουν στην αγορά για τις ανοιχτές θέσεις σας.

Μη καταχωρημένες συναλλαγές

Συναλλαγές, προμήθειες κλπ. που δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί. Για παράδειγμα, μια συναλλαγή που θα εκτελεστεί σήμερα, θα καταχωρηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.