Γλωσσάριο οικονομικών όρων - Ν έως Π

Το Γλωσσάριο οικονομικών όρων παρέχει μια γρήγορη επεξήγηση όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στις αγορές συναλλάγματος, κεφαλαίων, μετοχών, εμπορευμάτων και ομολόγων.

Περιθώριο ασφάλισης

Το ποσό του κεφαλαίου (ενεχύρου) που απαιτείται για μια επενδυτική θέση, ως ποσοστό της τρέχουσας αξίας της.

Κατά τις συναλλαγές με περιθώριο ασφάλισης (το οποίο ονομάζεται επίσης "χρηματοδοτική διάρθρωση" ή "μόχλευση"), αρκεί να καταθέσετε ένα μέρος της τρέχουσας αξίας του προϊόντος στο οποίο επενδύετε.
 
Αν, για παράδειγμα, το εμπόρευμα που διαπραγματεύεστε απαιτεί περιθώριο 5%, αυτό σας δίνει δυνατότητα χρηματοδοτικής διάρθρωσης (ή μόχλευσης) της επένδυσής σας 20 φορές. Με άλλα λόγια, μια κατάθεση 10.000 USD μπορεί να κατοχυρώσει μια επενδυτική θέση μεγέθους 200.000 USD.

Ειδοποίηση υπέρβασης περιθωρίου ασφάλισης

Όταν έχετε υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο επενδύσεων βάσει περιθωρίου ασφάλισης, θα λάβετε μια ειδοποίηση υπέρβασης περιθωρίου ασφάλισης προκειμένου να διορθώσετε την κατάσταση.

Για να αποφύγετε το κλείσιμο των θέσεών σας (stop out) πρέπει είτε να κλείσετε είτε να μειώσετε τις ανοιχτές σας θέσεις, ή να καταθέσετε πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη των θέσεών σας.

Κατάθεση περιθωρίου ασφάλισης

Τα κεφάλαια που πρέπει να διατηρεί ένας επενδυτής στον λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης και τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας των χρεογράφων που έχει στην ιδιοκτησία του.

Οι πωλητές Option πρέπει να έχουν πρόσθετα κεφάλαια στους λογαριασμούς τους, εκτός του αντιτίμου του Option, ως μέσο προστασίας απέναντι σε πιθανές ζημίες λόγω αρνητικής πορείας της αγοράς ως προς τις θέσεις στα Option.

Το απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο του Option και το αν ο πωλητής διαθέτει κάποια θέση στο υποκείμενο προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω της Saxo Bank, μεταβείτε στην Κατάσταση λογαριασμού σας και ανοίξτε την ενότητα "Όροι συναλλαγών" στην επάνω δεξιά γωνία.

Χρήση περιθωρίου ασφάλισης

Το ποσοστό του διαθέσιμου περιθωρίου ασφάλισης που χρησιμοποιείτε.

Ειδικός διαπραγματευτής (market maker)

Ένας αναγνωρισμένος οργανισμός ή άτομο που διαπραγματεύεται ορισμένα χρεόγραφα οποιαδήποτε στιγμή ένας επενδυτής θέλει να πουλήσει ή να αγοράσει. Κίνητρο του ειδικού διαπραγματευτή (market maker) σε αυτές τις πωλήσεις ή αγορές είναι το spread (η διαφορά μεταξύ τιμών προσφοράς και ζήτησης).

Εντολή Market

Εντολή αγοράς ή πώλησης συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος το συντομότερο δυνατό στην τιμή που ισχύει στην αγορά.

Μέση τιμή

Η μέση τιμή αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των τιμών προσφοράς και ζήτησης. Για παράδειγμα, αν η τιμή προσφοράς είναι 1,4426 και η τιμή ζήτησης είναι 1,4430, η μέση τιμή είναι 1,4428.

Εργαλείο

Ένα λειτουργικό στοιχείο της πλατφόρμας, όπως το εργαλείο ανοιχτών εντολών, το εργαλείο διαγραμμάτων κλπ. Τα εργαλεία ενεργοποιούνται από τη γραμμή μενού.

Τεχνική μελέτη MACD (σύγκλισης-απόκλισης κινητών μέσων όρων)

Διάγραμμα μελέτης τάσης που παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ των τιμών δύο κινητών μέσων όρων (συνήθως 26 και 12 ημερών). Επιπλέον, καταγράφεται ο κινητός μέσος όρος 9 ημερών της γραμμής MACD ως γραμμή ελέγχου ή αναφοράς. Σε συνδυασμό με τη γραμμή MACD, η γραμμή αναφοράς αναδεικνύει πιθανές ευκαιρίες αγοράς ή πώλησης.

Καθαρή έκθεση

Η καθαρή σας έκθεση είναι το άθροισμα της ονομαστικής αξίας των τρεχουσών θέσεών σας αφού τη μετατρέψετε στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας.

Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος (Forex), πρόκειται για τη συνολική αξία όλων των θέσεων Forex αφού τη μετατρέψετε στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού σας.

Θέση χωρίς περιθώριο ασφάλισης

Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των χρεογράφων (π.χ. μετοχές, ομόλογα κλπ.) που κρατούνται ως ασφάλεια για τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης. Η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την τιμή προσφοράς (bid).

Δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως περιθώριο ασφάλισης

Ένα ποσοστό από τις τρέχουσες επενδύσεις σας που δεν είναι διαθέσιμο ως περιθώριο ασφάλισης. Η γραμμή αυτή αναφέρει το ποσό που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιθώριο ασφάλισης.

Τιμή προσφοράς

Η τιμή στην οποία μπορείτε να αγοράσετε ένα συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν.

Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, πρόκειται για την τιμή στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το νόμισμα βάσης (αναφέρεται πρώτο) πουλώντας το προσφερόμενο νόμισμα του ζεύγους.

Για παράδειγμα, αν αγοράσετε 100.000 EURUSD, αγοράζετε 100.000 ευρώ έναντι δολαρίων ΗΠΑ.

Εντολή OCO (η μία ακυρώνει την άλλη)

Η εντολή OCO ουσιαστικά αποτελείται από δύο εντολές. Αν κάποια από τις δύο εντολές εκτελεστεί λόγω πλήρωσης των απαιτούμενων συνθηκών στην αγορά, η δεύτερη σχετική εντολή ακυρώνεται αυτομάτως.

Ανοιχτή θέση

Θέση σε νόμισμα που δεν έχει ακόμη αντισταθμιστεί.

Αν, για παράδειγμα, αγοράσετε 100.000 USDJPY, έχετε μια ανοιχτή θέση σε USDJPY μέχρι να την αντισταθμίσετε πουλώντας 100.000 USDJPY.

Option

Ένα Option (Δικαίωμα Προαίρεσης) παρέχει στον αγοραστή (κάτοχο) το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει [στην περίπτωση ενός δικαιώματος αγοράς (call Option)] ή να πουλήσει [στην περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης (put Option)] μια καθορισμένη ποσότητα του υποκείμενου προϊόντος σε μια καθορισμένη τιμή (τιμή strike) για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Εντολή

Η εντολή πραγματοποίησης μιας συναλλαγής αγοράς ή πώλησης ενός συγκεκριμένου επενδυτικού προϊόντος. Τα κύρια είδη εντολών είναι οι εντολές Limit και οι εντολές Stop.

Διάρκεια εντολής

Η χρονική διάρκεια για την οποία ισχύει η εντολή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα λήμματα "Ημερήσια εντολή (DO)" και "Ισχύουσα μέχρι ακυρώσεως (GTC)".

Άλλο είδος ενέχυρου

Επενδυτικά προϊόντα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα online. Για παράδειγμα, ομόλογα και άλλες θέσεις που μεταφέρονται από άλλη τράπεζα.

Μηδενική εσωτερική αξία (Out Of The Money)

Ένα δικαίωμα αγοράς (call Option) έχει μηδενική εσωτερική αξία (out of the money), όταν η τιμή αγοράς του υποκείμενου προϊόντος είναι μικρότερη από την τιμή άσκησης (strike) του Option. Ένα δικαίωμα πώλησης (put Option) έχει μηδενική εσωτερική αξία (out of the money), όταν η τιμή άσκησης (strike) του Option είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς του υποκείμενου προϊόντος.

Outstrike

Ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής το οποίο, αν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια ισχύος ενός Option, ακυρώνει άμεσα το Option.

Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (OTC)

Συναλλαγές που πραγματοποιούνται από δύο μέρη εκτός χρηματιστηρίου.

Για παράδειγμα, ένας τίτλος του οποίου η διαπραγμάτευση δεν γίνεται σε κάποιο χρηματιστήριο λέγεται τίτλος OTC. Πρόκειται για μια αγορά στην οποία η διαπραγμάτευση επενδυτικών προϊόντων και εμπορευμάτων γίνεται απευθείας μεταξύ των δύο μερών, π.χ. μεταξύ μιας τράπεζας επενδύσεων και ενός πελάτη.

Αυτή η διαδικασία διαφέρει από τις συναλλαγές σε εθνικά χρηματιστήρια, τα οποία αποτελούν ανοιχτές αγορές.

Τα προϊόντα ΟΤC προσφέρουν δυνατότητες προσαρμογής στον εκάστοτε πελάτη, σε αντίθεση με τα τυποποιημένα συμβόλαια των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σημαντικές εξωχρηματιστηριακές αγορές έχουν, για παράδειγμα, αναπτυχθεί στο συνάλλαγμα (Forex) και στα Forex Option.

PIP

Το Pip (percentage in point) είναι το μικρότερο ποσό κατά το οποίο μπορεί να μεταβληθεί η τιμή ενός ζεύγους συναλλάγματος (Forex cross).

Οι περισσότερες ισοτιμίες νομισμάτων δηλώνονται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία, κάτι που σημαίνει ότι μια μετακίνηση από το 1,1850 στο 1,1851 σημαίνει μεταβολή ενός pip στην τιμή του ζεύγους νομισμάτων.

Για μια συγκεκριμένη θέση, μπορείτε να υπολογίσετε την αξία ενός pip χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο.

Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι το ζεύγος EUR/USD δηλώνεται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία, οπότε για μια δεδομένη θέση μπορείτε να πολλαπλασιάσετε το ποσό της θέσης με την αξία ενός pip ή 0,0001 USD.

Συνεπώς, σε ένα συμβόλαιο 100.000 EUR/USD ένα pip ισούται με 10 USD. Σε ένα συμβόλαιο 100.000 USD/JPY ένα pip ισούται με 1.000 JPY γιατί το ζεύγος USD/JPY δηλώνεται μόνο με δύο δεκαδικά ψηφία (επομένως 1 pip = 0,01 JPY).

Χαρτοφυλάκιο

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο είναι το σύνολο των χρηματοοικονομικών επενδυτικών προϊόντων που έχετε στην κατοχή σας όπως μετοχές εταιρειών, ομόλογα δημοσίου ή άλλα επενδυτικά προϊόντα των κεφαλαιαγορών.

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, τα προϊόντα ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου δεν πρέπει να σχετίζονται (ή να παρουσιάζουν συσχέτιση) όλα μεταξύ τους – οι χρηματιστές και οι σύμβουλοι επενδύσεων συνιστούν να μην έχετε "όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι".

Θέση

Η επένδυση σε ένα επενδυτικό προϊόν.

Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε μια συναλλαγή (π.χ. αγορά) USDJPY, ανοίγετε μια θέση USDJPY.

Όταν εκτελέσετε την αντίθετη συναλλαγή (στο παράδειγμά μας, πώληση) στο USDJPY, κλείνετε τη θέση.

Η θέση μπορεί επίσης να αναφέρεται στο ισοζύγιο μετρητών/τίτλων/νομισμάτων ενός επενδυτή, στην ύπαρξη ρευστότητας, στη δυνατότητα δανεισμού, στην υπερτίμηση ή την υποτίμηση ενός νομίσματος, κλπ.

Ημερομηνία καταχώρησης

Η ημερομηνία κατά την οποία καταχωρείται μια συναλλαγή και πιστώνεται ή χρεώνεται στον λογαριασμό σας.

Αντίτιμο

Η τιμή Option που προκύπτει από την αντιστοίχιση των εντολών αγοράς και πώλησης που υποβάλλονται στην αγορά.

Σχέση μερίσματος-τιμής μετοχής (PE)

Η σχέση μερίσματος-τιμής μετοχής είναι η τιμή της μετοχής διαιρούμενη με το μέρισμα ανά μετοχή.

Αρχική εντολή

Η αρχική εντολή μιας εντολής 3 τρόπων ή μιας εντολής If Done (εάν εκτελεστεί). Εάν δεν εκτελεστεί αυτή η αρχική εντολή, δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν στην αγορά οι δευτερεύουσες (εξαρτημένες) εντολές.

Αποκόμιση κέρδους

Κλείσιμο μιας θέσης για αποκόμιση του κέρδους. Συνήθως γίνεται με τη χρήση μιας εντολής Limit (με όριο), ώστε να κλείσει η θέση και να γίνει αυτόματη αποκόμιση κερδών όταν επιτευχθεί η καθορισμένη τιμή στην αγορά.

Διακομιστής μεσολάβησης

Ο διακομιστής μεσολάβησης είναι μια συσκευή που λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ ενός υπολογιστή και του ίντερνετ.

Οι διακομιστές μεσολάβησης συχνά έχουν ενσωματωμένη μια προσωρινή μνήμη cache, ώστε να επιταχύνεται η περιήγηση στο Web, ενώ ένα μέρος της επιτρέπει το φιλτράρισμα των περιεχομένων του Web για λόγους ασφαλείας.

Δικαίωμα πώλησης (Put)

Ένα Option που παραχωρεί στον αγοραστή το δικαίωμα να πουλήσει το υποκείμενο προϊόν στη συμφωνημένη τιμή άσκησης (strike). Ένα δικαίωμα πώλησης (put) υποχρεώνει τον πωλητή να αγοράσει το υποκείμενο προϊόν στη συμφωνημένη τιμή άσκησης (strike), αν του ζητηθεί.