Γλωσσάριο οικονομικών όρων - Ι έως Μ

Το Γλωσσάριο οικονομικών όρων παρέχει μια γρήγορη επεξήγηση όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στις αγορές συναλλάγματος, κεφαλαίων, μετοχών, εμπορευμάτων και ομολόγων.

IBAN (International Bank Account Number)

Ο αριθμός IBAN περιέχει πληροφορίες για τη χώρα, την τράπεζα, το υποκατάστημα και τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου.

Χρησιμοποιείται για να διευκολύνεται η περαίωση πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

Τον IBAN τον προμηθεύει η τράπεζα του δικαιούχου. Η χρήση του IBAN είναι υποχρεωτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντολή If Done

Μια εντολή If Done (εάν εκτελεσθεί) αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο εντολές: μία αρχική εντολή που θα εκτελεστεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς και μία δευτερεύουσα εντολή που θα ενεργοποιηθεί μόνο αν εκτελεστεί η πρώτη εντολή.

Θετική εσωτερική αξία (In The Money)

Ένα δικαίωμα αγοράς (call Option) έχει θετική εσωτερική αξία (in the money), όταν η τιμή αγοράς του υποκείμενου προϊόντος είναι μεγαλύτερη από την τιμή άσκησης (strike) του Option. Ένα δικαίωμα πώλησης (put Option) έχει θετική εσωτερική αξία (in the money), όταν η τιμή άσκησης (strike) του Option είναι μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς του υποκείμενου προϊόντος.

Δείκτης

Ένα αριθμητικό μέγεθος που εκφράζει τον τρόπο μεταβολής της τιμής μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας μετοχών σε συνάρτηση με τον χρόνο. Όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια έχουν έναν ή περισσότερους δείκτες. Για παράδειγμα, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει τον δείκτη NASDAQ 100 (περιλαμβάνει τις 100 μεγαλύτερες μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης). Η δημιουργία και η διαχείριση ορισμένων δεικτών γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες, όπως ο δείκτης Dow Jones Industrial Average και ο S&P 500. Είναι δυνατές οι συναλλαγές σε CFD σε πολλούς από τους δείκτες των διεθνών χρηματιστηρίων.

Αρχικό περιθώριο ασφάλισης

Η αρχική πληρωμή που καταβάλλεται από τα μέλη στο γραφείο συμψηφισμού και από τους πελάτες στα μέλη του γραφείου συμψηφισμού για το άνοιγμα θέσεων σε Future ή για την πώληση Option. Το αρχικό περιθώριο ασφάλισης καλύπτει τον κίνδυνο χρεωκοπίας και προσαρμόζεται καθημερινά από τα αιτήματα περιθωρίου διαφορών αποτίμησης.

Χρηματιστηριακό προϊόν

Ένα διαπραγματεύσιμο σύμβολο με χρηματική αξία. Μπορεί να είναι ένα ζεύγος νομισμάτων ή ένα σύμβολο μετοχής (για CFD και μετοχές) κλπ.

Νόμισμα προϊόντος

Το νόμισμα συναλλαγής του χρηματιστηριακού προϊόντος

Διατραπεζική δανειοδότηση (Interbank)

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός (συνήθως πέραν της μίας ημέρας) μεταξύ τραπεζών, σε αντιπαράσταση με αντίστοιχες συναλλαγές της τράπεζας με εταιρείες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι μια επιβάρυνση που εφαρμόζεται στον δανεισμό χρημάτων και γενικώς εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό.

Όταν αγοράζετε CFD, αρχικά δανείζεστε χρήματα για τη συναλλαγή και συνεπώς επιβαρύνεστε με ένα σταθερό επιτόκιο με βάση το τρέχον επιτόκιο διατραπεζικών συναλλαγών του Λονδίνου (LIBOR) προσαυξημένο κατά ένα μικρό ποσοστό.

Από την άλλη, όταν πουλάτε ένα CFD, καρπώνεστε ένα επιτόκιο για το ποσό που αντιπροσωπεύει το CFD. Αυτό το ποσοστό ορίζεται με βάση το επιτόκιο LIBID (London Interbank Offer Rate) μειωμένο κατά ένα μικρό ποσοστό.

Απόκλιση επιτοκίου

Το spread της απόδοσης μεταξύ δύο συγκρίσιμων χρηματοδοτικών επενδυτικών προϊόντων που ωστόσο είναι εκφρασμένα σε διαφορετικά νομίσματα.

Εσωτερική αξία

Το ποσό με το οποίο ένα Option αποκτά θετική εσωτερική αξία (in the money). Στην περίπτωση ενός δικαιώματος αγοράς (call Option), η εσωτερική αξία είναι η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου προϊόντος μείον την τιμή άσκησης (strike). Στην περίπτωση ενός put Option, η εσωτερική αξία είναι η τιμή άσκησης (strike) μείον την τιμή του υποκείμενου προϊόντος. Αν η διαφορά των τιμών δεν είναι θετική ούτε στη μια ούτε στην άλλη περίπτωση, η εσωτερική αξία είναι μηδέν.

Αποδοχή προσφοράς

Εντολή Limit για αγορά στην τρέχουσα τιμή προσφοράς.

Αποδοχή ζήτησης

Εντολή Limit για πώληση στην τρέχουσα τιμή ζήτησης.

Kύρτωση

Στατιστικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κατανομή των επιλεγμένων δεδομένων σε σχέση με τον μέσο όρο ή τη μέση τιμή.

Ορισμένες φορές περιγράφεται ως η μεταβλητότητα της μεταβλητότητας.

Μιλάμε για υψηλή κύρτωση όταν σε ένα διάγραμμα έχουμε "φαρδιά" άκρα και χαμηλή ισοκατανομή, ενώ μιλάμε για χαμηλή κύρτωση όταν σε ένα διάγραμμα έχουμε "λεπτά" άκρα και κατανομή κυρίως γύρω από τον μέσο όρο.

Μόχλευση

Η δυνατότητα διατήρησης μιας επενδυτικής θέσης με μεγαλύτερη αξία από την επένδυσή σας (ενέχυρο). Με τη μόχλευση (η οποία λέγεται επίσης χρηµατοδοτική διάρθρωση ή gearing) της επένδυσής σας, αρκεί να καταθέσετε ένα μέρος της τρέχουσας αξίας του προϊόντος στο οποίο επενδύετε.

Αν, για παράδειγμα, το εμπόρευμα που διαπραγματεύεστε απαιτεί περιθώριο ασφάλισης 5%, αυτό σας δίνει δυνατότητα μόχλευσης (ή χρηματοδοτικής διάρθρωσης) της επένδυσής σας 20 φορές. Με άλλα λόγια, μια κατάθεση 10.000 USD μπορεί να κατοχυρώσει μια επενδυτική θέση μεγέθους 200.000 USD.

Εντολή Limit

Οι εντολές Limit (με όριο) χρησιμοποιούνται γενικά για την είσοδο σε μια αγορά και την αποκόμιση κερδών σε προκαθορισμένα επίπεδα. Οι εντολές Limit για αγορά ορίζονται κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς και εκτελούνται όταν η τιμή ζήτησης φτάσει ή ξεπεράσει το επίπεδο που έχει καθοριστεί (αν οριστεί σε επίπεδο πάνω από την τρέχουσα τιμή αγοράς, η εντολή εκτελείται αυτόματα στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή, κατώτερη ή ίση με την τιμή ορίου).

Οι εντολές Limit για πώληση ορίζονται πάνω από την τρέχουσα τιμή αγοράς και εκτελούνται όταν η τιμή προσφοράς ξεπεράσει το επίπεδο που έχει καθοριστεί (αν οριστεί κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς, η εντολή εκτελείται αυτόματα στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή, ανώτερη ή ίση με την τιμή ορίου). Όταν μια εντολή Limit ενεργοποιηθεί, εκτελείται το συντομότερο δυνατό στην τιμή που θα πιάσει στην αγορά.

Λάβετε υπόψη ότι η τιμή στην οποία θα εκτελεστεί η εντολή σας μπορεί να διαφέρει από την τιμή που ορίσατε κατά την καταχώριση της εντολής αν η τιμή ανοίγματος της αγοράς είναι καλύτερη από την τιμή ορίου σας. Για τα Future, η εντολή εκτελείται στο μέτρο του δυνατού και τυχόν υπόλοιπο παραμένει στην αγορά ως εντολή Limit. Για τα CFD, η εντολή εκτελείται στο μέτρο του δυνατού και τυχόν υπόλοιπο παραμένει στην αγορά ως εντολή Limit.

Ρευστό/Ρευστότητα

Η δυνατότητα εύκολης -και με την ελάχιστη ζημία- μετατροπής των επενδύσεων σε μετρητά. Ένα κλασικό παράδειγμα επενδυτικού προϊόντος με υψηλή ρευστότητα είναι τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου μικρής διάρκειας. Μια αγορά παρουσιάζει ρευστότητα όταν η δραστηριότητα είναι επαρκής ώστε να ικανοποιεί και τους αγοραστές και τους πωλητές.

Άνοιγμα θέσης αγοράς

Γενικά, μια θέση αγοράς συνεπάγεται αγορά (long), ενώ μια θέση πώλησης συνεπάγεται πώληση (short - σορτάρισμα). Μια θέση αγοράς αυξάνει σε αξία αν οι τιμές στην αγορά αυξηθούν.

Για παράδειγμα, στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος (Forex), το άνοιγμα μιας θέσης αγοράς είναι η αγορά του βασικού νομίσματος του ζεύγους συναλλάγματος. Αν έχετε θέση αγοράς στο USDJPY, αγοράζετε USD πουλώντας JPY.

Για τα χρεόγραφα, το άνοιγμα μιας θέσης αγοράς είναι η απόκτηση χρεογράφων μέσω της αγοράς τους, ενώ η θέση πώλησης/σορτάρισμα είναι η πώληση χρεογράφων που δεν σας ανήκουν.

Μερίδα

Όρος που χρησιμοποιείται σε συναλλαγές Future για να προσδιορίσει το μέγεθος του συμβολαίου που αντιστοιχεί στο καθορισμένο ποσό του προϊόντος το οποίο αφορά η μελλοντική συναλλαγή.