Γλωσσάριο οικονομικών όρων - Ε έως Θ

Το Γλωσσάριο οικονομικών όρων παρέχει μια γρήγορη επεξήγηση όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στις αγορές συναλλάγματος, κεφαλαίων, μετοχών, εμπορευμάτων και ομολόγων.

Κέρδος ανά μετοχή (EPS)

Ο δείκτης κέρδους ανά μετοχή (EPS) είναι το κέρδος της εταιρείας διαιρεμένο με τον αριθμό των μετοχών που έχει σε κυκλοφορία.

Αν μια εταιρεία κερδίσει 10 εκ. USD σε ένα έτος και έχει σε κυκλοφορία 10 εκ. μετοχές, το EPS θα διαμορφωθεί στο 1 USD ανά μετοχή.

Οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν έναν σταθμισμένο μέσο όρο των μετοχών σε κυκλοφορία για τον υπολογισμό του EPS.

Μετοχές

Ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που αντιπροσωπεύει μέρος της ιδιοκτησίας μιας εταιρείας. Γνωστές και ως μερίδια ή συμμετοχικοί τίτλοι.

Option ευρωπαϊκού τύπου

Ένα Option που μπορεί να εκτελεστεί από τον αγοραστή μόνο κατά την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου.

Χρηματιστήριο

Μια αγορά συναλλαγής χρεογράφων, Option, Future ή/και εμπορευμάτων.

Ισοτιμία συναλλάγματος

Η αξία ενός νομίσματος σε όρους άλλου νομίσματος. Για παράδειγμα, ένα δολάριο Αργεντινής μπορεί να αξίζει 0,58 δολάρια ΗΠΑ ή 70 γιεν Ιαπωνίας. Τα νομίσματα που αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης στις αγορές συναλλάγματος έχουν μια τιμή όψεως/spot (εφαρμόζεται σε συναλλαγές "spot", δηλαδή δύο εργάσιμες ημέρες μετά) και μια προθεσμιακή τιμή (η τιμή spot προσαρμοσμένη κατά την απόκλιση επιτοκίων μεταξύ των δύο νομισμάτων μέχρι τη λήξη). Οι χώρες μπορούν να καθορίσουν τις ισοτιμίες συναλλάγματος με διάφορους τρόπους.

  • Ένα σύστημα ισοτιμίας συναλλάγματος όπου η τιμή του νομίσματος στην αγορά καθορίζεται ελεύθερα.
  • Ένα ευέλικτο σύστημα που συνδυάζει μια επίσημα καθορισμένη ισοτιμία και συχνές μικροπροσαρμογές που θεωρητικά λειτουργούν ανασχετικά για προσπάθειες κερδοσκοπίας σε περιπτώσεις υπερτίμησης ή υποτίμησης.
  • Ένα σύστημα καθορισμένης ισοτιμίας όπου η τιμή του νομίσματος ορίζεται από το κράτος ή/και την κεντρική τράπεζα.

Εκτέλεση

Η απόφαση από την πλευρά του κατόχου του Option να ζητήσει την εκτέλεση του συμβολαίου.

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει ένα Option ή η τελευταία ημερομηνία συναλλαγών για ένα Future.

Έκθεση

Η έκθεση σε κίνδυνο, για παράδειγμα η έκθεση σε κίνδυνο που σχετίζεται με διακυμάνσεις στην ισοτιμία συναλλάγματος.

Κάλυψη έκθεσης

Το ποσοστό της έκθεσης που καλύπτεται από τα διαθέσιμα κεφάλαια περιθωρίου ασφάλισης.

Τεχνική μελέτη Fibonacci

Οι "Fibonacci Fans and Bands" είναι οδηγοί τριπλών γραμμών σε διαγράμματα ανάλυσης που προκύπτουν από την ακολουθία αριθμών Fibonacci.

Ορισμένοι επαγγελματίες επενδυτές πιστεύουν ότι βοηθούν στον εντοπισμό διαδοχικών περιοχών στήριξης και αντίστασης στην αγορά.

Τείχος προστασίας

Διάταξη που χρησιμοποιείται συνήθως στην προστασία ιδιωτικών δικτύων από κακόβουλες εισβολές τρίτων μέσω ίντερνετ. Το τείχος προστασίας περιορίζει τον τύπο των διαδικτυακών δεδομένων που μεταφέρονται από/προς το ίντερνετ και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του λογαριασμού του πελάτη.

Γράφημα με μορφή Forest

Αυτός ο τύπος διαγράμματος θεωρεί ως γραμμή αναφοράς την τρέχουσα τιμή κλεισίματος και εμφανίζει κάθε σημειακό δεδομένο σε σχέση με αυτήν τη γραμμή αναφοράς.

Προθεσμιακή ισοτιμία (forward outright)

Μια εντολή για συναλλαγές προϊόντων συναλλάγματος σε καθορισμένη τιμή και ημερομηνία. Η τιμή της προθεσμιακής ισοτιμίας είναι η τιμή spot, προσαρμοσμένη σύμφωνα με την απόκλιση των επιτοκίων μεταξύ των δύο νομισμάτων μέχρι τη λήξη. Οι εντολές προθεσμιακής ισοτιμίας χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιστάθμιση κινδύνων χρηματοοικονομικής έκθεσης κατά τις συναλλαγές σε ξένες αγορές.

Συμβόλαιο προθεσμίας επί προθεσμίας (Forward-forward)

Εντολή συναλλαγής (π.χ. αγοράς) επενδυτικού προϊόντος συναλλάγματος σε καθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία ή εκτέλεσης της αντίθετης συναλλαγής (π.χ. πώλησης) σε μεταγενέστερη ημερομηνία σε καθορισμένη τιμή.

Διαπραγμάτευση συναλλάγματος

Η διαπραγμάτευση συναλλάγματος είναι ένας άλλος όρος για τις συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα και τις επενδύσεις σε συνάλλαγμα (Forex, FX). Η Saxo Bank είναι πάροχος μιας δικτυακής πλατφόρμας για τη διαπραγμάτευση συναλλάγματος.

Future/ Συμβόλαιο Future

Μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή σε μια αγορά για παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα. Οι προδιαγραφές των συμβολαίων είναι τυποποιημένες. Περιλαμβάνουν μια σταθερή και οριστική τιμή πληρωμής –και, όπου προβλέπεται, παράδοση του υποκείμενου προϊόντος– σε μια καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον.

Γάμμα

Μια εκτίμηση της μεταβολής του Δέλτα σε ένα Option σε σχέση με τη μεταβολή της τιμής της υποκείμενης μετοχής, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Το Γάμμα είναι ακριβές για μικρομεταβολές της τιμής της υποκείμενης μετοχής, αλλά όταν η τιμή της μετοχής αλλάζει κατά μία μονάδα εκφράζεται σε συνάρτηση με τη μεταβολή του Δέλτα.

Αν, για παράδειγμα, ένα δικαίωμα αγοράς (call) έχει Δέλτα 0,49 και Γάμμα 0,03 και η τιμή της μετοχής υποχωρήσει κατά μία μονάδα, το Δέλτα του δικαιώματος αγοράς θα διαμορφωθεί στο 0,46 (0,49 + (0,03 x –1,00 USD)). Το Δέλτα προκύπτει από έναν μαθηματικό τύπο και εξαρτάται από την τιμή της μετοχής, την τιμή άσκησης (strike), τη μεταβλητότητα, τα επιτόκια, τα μερίσματα και τον χρόνο μέχρι τη λήξη.

Χρηματοδοτική διάρθρωση (gearing)

Η δυνατότητα διατήρησης μιας επενδυτικής θέσης με μεγαλύτερη αξία από την επένδυσή σας (ενέχυρο). Με τη χρηµατοδοτική διάρθρωση (η οποία λέγεται επίσης μόχλευση) της επένδυσής σας, αρκεί να καταθέσετε ένα μέρος της τρέχουσας αξίας του προϊόντος στο οποίο επενδύετε.

Αν, για παράδειγμα, το εμπόρευμα που διαπραγματεύεστε απαιτεί περιθώριο ασφάλισης 5%, αυτό σας δίνει δυνατότητα μόχλευσης (ή χρηματοδοτικής διάρθρωσης) της επένδυσής σας 20 φορές. Με άλλα λόγια, μια κατάθεση 10.000 USD μπορεί να κατοχυρώσει μια επενδυτική θέση μεγέθους 200.000 USD.

Ισχύουσα μέχρι ακυρώσεως (GTC)

Εντολή Limit που είναι ενεργή μέχρι να εκτελεστεί ή να ακυρωθεί. Αντίθετα με την ημερήσια εντολή (DO), η ισχύουσα μέχρι ακυρώσεως εντολή (GTC) παραμένει ενεργή για αόριστο αριθμό συνεδριών.

Ισχύουσα μέχρι την Ημερομηνία (GTD)

Εντολή που ισχύει μέχρι την ημερομηνία που έχει ορίσει ο επενδυτής. Αν η εντολή δεν εκτελεστεί μέχρι την ημερομηνία που έχει καθορίσει ο επενδυτής, ακυρώνεται.

Half turn

Όταν η προμήθεια χρεώνεται ανά συναλλαγή (είτε αφορά αγορά είτε πώληση). Άλλη περίπτωση είναι όταν η προμήθεια καλύπτει και το άνοιγμα και το κλείσιμο θέσεων (round turn).

Αντιστάθμιση κινδύνου

Η αντιστάθμιση κινδύνου είναι ένα εργαλείο που περιορίζει τις πιθανότητες έκθεσης μιας επένδυσης σε ζημίες. Αν ένας επενδυτής, για παράδειγμα, έχει μεγάλα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη σε μετοχές ή stock Option (δικαιώματα προαίρεσης μετοχών) μπορεί να πουλήσει ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το ίδιο προϊόν ώστε να αποτρέψει απώλειες των κερδών του. Σε αυτήν την περίπτωση, η αντιστάθμιση κινδύνου εξασφαλίζει αφενός τα κέρδη αλλά, αφετέρου, αποκλείει την αύξησή τους. Με άλλα λόγια, καταφεύγοντας στην αντιστάθμιση κινδύνου περιορίζετε εξίσου τα κέρδη και τις ζημίες.

Ποσοστό κάλυψης κινδύνου

Η μεταβολή της τιμής του Option ή της τρέχουσας τιμής (spot) του υποκείμενου μέσου. Αναφέρεται και ως συντελεστής Δέλτα.