Γλωσσάριο οικονομικών όρων - Α έως Δ

Δήλωση λογαριασμού

Επισκόπηση του τρέχοντος ισοζυγίου, καθώς και των μεταβολών του για κάθε λογαριασμό.

Κατάσταση λογαριασμού

Η κατάσταση και η συναλλακτική δραστηριότητα ενός συγκεκριμένου λογαριασμού. Αν διατηρείτε πολλούς λογαριασμούς, η Κατάσταση λογαριασμού εμφανίζει πληροφορίες για τους λογαριασμούς ξεχωριστά, καθώς και για το σύνολο όλων των λογαριασμών.

Αξία λογαριασμού

Η τρέχουσα αξία του λογαριασμού, στην οποία συνυπολογίζονται το Ταμειακό υπόλοιπο, η Μη πραγματοποιηθείσα αξία θέσεων και οι Μη καταχωρημένες συναλλαγές.

Μητρώο δραστηριότητας

Ένας κατάλογος με όλες τις δραστηριότητές σας στο SaxoTrader. Το μητρώο δραστηριότητας περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για τις συναλλαγές, τις εντολές, τις αιτηθείσες τιμές, τις συνομιλίες, τα μηνύματα συστήματος και, για εικονικούς λογαριασμούς, τις επαναφορές λογαριασμού.

Option αμερικανικού τύπου

Ένα Option που μπορεί να εκτελεστεί οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη λήξη του Option, κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου.

Ανάλυση

Η μελέτη και η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων των τιμών με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών διακυμάνσεων της τιμής ενός επενδυτικού προϊόντος.

Ανατίμηση

Η αύξηση της τιμής ενός επενδυτικού προϊόντος.

Τιμή αγοράς / Ask

Η τιμή στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν. Η τιμή αυτή λέγεται και τιμή προσφοράς. Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, πρόκειται για την τιμή στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το νόμισμα βάσης (αναφέρεται πρώτο) πουλώντας το προσφερόμενο νόμισμα του ζεύγους. Για παράδειγμα, αν αγοράσετε 100.000 EURUSD, αγοράζετε 100.000 ευρώ έναντι δολαρίων ΗΠΑ.

Επενδυτικό προϊόν/Προϊόν

Ένας κοινός όρος για το υποκείμενο προϊόν κατά τις συναλλαγές σε Option. Είναι το χρηματοοικονομικό προϊόν στο οποίο βασίζονται τα Optiοn, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούν παράγωγο προϊόν. Για παράδειγμα, η υποκείμενη αξία των Stock Option (Option μετοχών) της ΙΒΜ είναι οι ίδιες οι μετοχές της ΙΒΜ.

Ανάθεση

Η υποχρέωση ενός πωλητή Option να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του (αγορά ή πώληση του υποκείμενου μέσου), σε απάντηση προς την απόφαση του αγοραστή να εκτελέσει μια συναλλαγή Option.

Χρηματικά ισοδύναμο (At the Money - ATM)

Ένα Option είναι χρηματικά ισοδύναμο (at the money), όταν η τιμή του υποκείμενου μέσου είναι ίδια ή σχεδόν ίδια με την τιμή άσκησης (strike) του Option contract.

Προθεσμιακή τιμή άσκησης ATM (At the Money)

Η προθεσμιακή τιμή άσκησης ΑΤΜ ενός Option είναι η τιμή άσκησης (strike) της αντίστοιχης προθεσμιακής ισοτιμίας σε μια συγκεκριμένη μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως αυτή υπολογίζεται μέσω της απόκλισης επιτοκίων.

Αυτόματη εκτέλεση

Το μέγιστο χρηματικό ποσό ενός προϊόντος για το οποίο μπορεί να γίνει συναλλαγή αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται επιβεβαίωση από χρηματιστή (Live price). Σε περιόδους μεταβλητότητας των αγορών, η αυτόματη εκτέλεση συναλλαγών μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Διαθέσιμο για συναλλαγές με περιθώριο ασφάλισης

Τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για συναλλαγές με περιθώριο ασφάλισης, όπως προκύπτουν μετά την αφαίρεση των απαιτήσεων περιθωρίου ασφάλισης από την αξία λογαριασμού.

Ραβδογράφημα

Μια γραφική αναπαράσταση της κίνησης ενός επενδυτικού προϊόντος που συνήθως περιλαμβάνει τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος και τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τεχνική μελέτη ραβδογραφήματος HLC

Ένα τύπος διαγράμματος που εμφανίζει τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή, καθώς και την τιμή κλεισίματος για κάθε χρονική περίοδο του διαγράμματος.

Τεχνική μελέτη ραβδογραφήματος OHLC

Ένας τύπος διαγράμματος που εμφανίζει τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή, καθώς και τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος για κάθε χρονική περίοδο του διαγράμματος.

Νόμισμα βάσης

Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, το νόμισμα που αγοράζει ή πουλάει ο επενδυτής. Για παράδειγμα, στο ζεύγος EURUSD το νόμισμα βάσης είναι το ευρώ (EUR): αυτό σημαίνει ότι μία μονάδα EUR ισοδυναμεί με ένα κυμαινόμενο/μεταβλητό ποσό σε δολάρια ΗΠΑ (USD). Όταν αγοράζετε EUR πληρώνετε με USD, και όταν πουλάτε EUR λαμβάνετε USD. Το άλλο νόμισμα (το USD στο παραπάνω παράδειγμα) ονομάζεται μεταβλητό νόμισμα.

Bear/Προσδοκία πτώσης

Ένας επενδυτής που πιστεύει ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν. Μια αγορά με πτωτική τάση (bearish) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές υποχωρούν ενώ μια πτωτική αγορά (bear) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές έχουν υποχωρήσει 20% και πλέον, επί συνεχές διάστημα.

Βήτα

Εργαλείο μέτρησης της ευαισθησίας ενός προϊόντος X ως προς τον δείκτη αναφοράς Y.

Τιμή προσφοράς (Bid)

Η τιμή στην οποία μπορείτε να πουλήσετε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, πρόκειται για την τιμή στην οποία μπορείτε να πουλήσετε το νόμισμα βάσης (αναφέρεται πρώτο) αγοράζοντας το προσφερόμενο νόμισμα του ζεύγους. Για παράδειγμα, σε μια πώληση 100.000 USDJPY, πουλάτε 100.000 δολάρια ΗΠΑ και αγοράζετε γιεν Ιαπωνίας.

Μοντέλο Black-Scholes

Ένας τύπος που εξετάζει τις μεταβολές στην τιμή ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος σε συνάρτηση με το χρόνο. Συχνά, χρησιμοποιείται για να καθορίσει τα επίπεδα τιμών των δικαιωμάτων αγοράς (call Option) ευρωπαϊκού τύπου. Ο τύπος αυτός λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του δικαιώματος αγοράς (call Option), συμπεριλαμβανομένης της τιμής του υποκείμενου προϊόντος, της τιμής εκτέλεσης του Option, του επιτοκίου και του χρόνου μέχρι τη λήξη του Option.

Διάσπαση

Όταν η τιμή ενός επενδυτικού προϊόντος ξεπεράσει ένα ορισμένο επίπεδο. Για παράδειγμα, αν η τιμή εκτέλεσης μιας εντολής Limit έχει οριστεί στο 100 και η τρέχουσα τιμή πέσει απότομα από το 105 στο 95, το επίπεδο τιμής 100 έχει διασπαστεί και η εντολή μετατρέπεται σε εντολή Market που θα εκτελεστεί το συντομότερο δυνατόν.

Bull/Προσδοκία ανόδου

Ένας επενδυτής που πιστεύει ότι οι τιμές θα αυξηθούν. Μια αγορά με ανοδική τάση (bullish) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές σημειώνουν άνοδο, ενώ μια ανοδική αγορά (bull) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές έχουν αυξηθεί 20% και πλέον, επί συνεχές διάστημα.

Προσφορά αγοράς

Μια εντολή Limit για αγορά στην τρέχουσα προσφερόμενη τιμή (αγοράς/Ask).

Δικαίωμα αγοράς (Call)

Ένα Option που παραχωρεί στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει το υποκείμενο προϊόν στη συμφωνημένη τιμή άσκησης (strike). Ένα δικαίωμα αγοράς υποχρεώνει τον πωλητή να πουλήσει το υποκείμενο προϊόν στη συμφωνημένη τιμή άσκησης (strike), αν του ζητηθεί.

Δικαίωμα αγοράς (call Option)

Ένα δικαίωμα αγοράς (call Option) αποτελεί αντικείμενο αγοράς ή πώλησης.

Αν αγοράσετε ένα δικαίωμα αγοράς (call Option), έχετε το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση να αγοράσετε το υποκείμενο μέσο στη συμφωνημένη τιμή άσκησης (strike) τη συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (Option ευρωπαϊκού τύπου).

Αν πουλήσετε ένα δικαίωμα αγοράς (call Option), έχετε την υποχρέωση να πουλήσετε το υποκείμενο μέσο στη συμφωνημένη τιμή άσκησης (strike) τη συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (Option ευρωπαϊκού τύπου).

Τεχνική μελέτη Candlestick

Ένας τύπος διαγράμματος όπου η περιοχή τιμών του επενδυτικού προϊόντος για μια χρονική περίοδο του διαγράμματος απεικονίζεται από μια λεπτή γραμμή. Οι τιμές ανοίγματος και κλεισίματος της περιόδου απεικονίζονται από μια παχύτερη γραμμή (κόκκινη αν η κατάληξη της τιμής είναι χαμηλότερα και πράσινη αν είναι υψηλότερα). Το συνολικό αποτέλεσμα συχνά μοιάζει με κερί. Πολλοί επαγγελματίες επενδυτές πιστεύουν ότι πρόκειται για τον πιο ευανάγνωστο τύπο διαγράμματος.

Ταμειακό υπόλοιπο

Η τρέχουσα αξία των κεφαλαίων σε μετρητά του λογαριασμού σας.

Εκκαθάριση σε μετρητά

Η εκκαθάριση σε μετρητά ισοδυναμεί με μια τελική υποχρέωση κάλυψης περιθωρίου στην ημερομηνία λήξης. Η εκτέλεση οδηγεί σε πληρωμή:

  • Στα δικαιώματα αγοράς (Call Option): της διαφοράς ανάμεσα στην τελική τιμή εκκαθάρισης και στην τιμή άσκησης (strike) του δικαιώματος αγοράς (call Option).
  • Στα δικαιώματα πώλησης (Put Option): της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή άσκησης (strike) του δικαιώματος πώλησης (put Option) και στην τελική τιμή εκκαθάρισης.

Χρηματοδότηση CFD

Όταν έχετε ένα CFD (Contract for Difference), συμφωνείτε να εισπράξετε ή να επωμιστείτε τη διαφορά μεταξύ της τιμής κατά το άνοιγμα της θέσης και της τιμής κατά το κλείσιμο της θέσης. Όταν ανοίγετε μια θέση δεν καταβάλλετε κάποιο αντίτιμο, αλλά επιβαρύνεστε με το κόστος χρηματοδότησης της θέσης. Αντιστρόφως, αν έχετε μια θέση πώλησης (short), πιστώνεστε/εισπράττετε τόκους.

Κλείσιμο θέσης

Κλείσιμο μιας υφιστάμενης επένδυσης με εκτέλεση της αντίστροφης συναλλαγής. Αν, για παράδειγμα, έχετε αγοράσει 100.000 USDJPY, θα πρέπει να πουλήσετε 100.000 USDJPY για να κλείσετε τη θέση.

Τιμή κλεισίματος

Η τιμή στην οποία κλείνει μια θέση. Δεν εφαρμόζεται σε άνοιγμα συναλλαγών και θα ισούται με την τιμή συναλλαγής.

Κατηγορία (Option)

Ένα σύνολο διαπραγματεύσιμων Option από την ίδια κατηγορία (αμερικανικού η ευρωπαϊκού τύπου) εντός του ίδιου εύρους λήξης (βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα), που αφορούν το ίδιο προϊόν.

Γραφείο συμψηφισμού

Ένας οργανισμός που καταχωρεί συναλλαγές και παρέχει στα μέλη μια εγγύηση τελικής εκκαθάρισης.

Δείκτης κλεισίματος

Ο τελευταίος δείκτης που υπολογίζεται και ανακοινώνεται όταν κλείνουν οι αγορές, ο οποίος χρησιμοποιείται ως η βάση για τον υπολογισμό του περιθωρίου ασφάλισης.

Τελική τιμή εκκαθάρισης/Τιμή εκκαθάρισης στην παράδοση

Η τελική τιμή εκκαθάρισης, η οποία υπολογίζεται κατά την ημερομηνία λήξης (στα Option) ή κατά την τελευταία ημέρα των συναλλαγών (στα Future), είναι η τιμή αναφοράς για τα ληξιπρόθεσμα Option και για την τελική πληρωμή ενός περιθωρίου διαφορών αποτίμησης στα Future.

Προμήθεια

Όλες οι καθορισμένες προμήθειες και τα έξοδα που ισχύουν για συναλλαγές συγκεκριμένου μεγέθους.

Εντολή υπό όρους

Οι εντολές υπό όρους λειτουργούν όπως οι σχετικές εντολές συναλλαγών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εντολών υπό όρους: α) εντολές If Done (εάν εκτελεστεί), όπου η εξαρτημένη εντολή εκτελείται μόνο εάν εκτελεστεί η αρχική εντολή. β) εντολές OCO (η μια ακυρώνει την άλλη), όπου η εκτέλεση μιας εντολής ακυρώνει μια άλλη. γ) εντολές 3 τρόπων, όπου δύο εντολές βρίσκονται σε καθεστώς If Done και εξαρτώνται από την εκτέλεση μιας αρχικής εντολής. Αυτές οι εντολές σχετίζονται μεταξύ τους ως εντολές OCO επιτρέποντας την τοποθέτηση εντολών stop loss και εντολών αποκόμισης κέρδους σε κάποια θέση.

CFD (Συμβόλαιο επί της Διαφοράς)

Ένα CFD χρησιμοποιείται για συναλλαγές και είναι παράγωγο προϊόν μετοχών. Η τιμή του CFD συμπεριφέρεται ακριβώς όπως η τιμή της υποκείμενης μετοχής. Οι συναλλαγές σε CFD προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές συναλλαγές μετοχών – για παράδειγμα, σας επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση με περιθώριο ασφάλισης, καθώς και τις άμεσες συναλλαγές (σε πραγματικό χρόνο) αντί να περιμένετε την εκτέλεση μιας εντολής στο χρηματιστήριο.

Μέγεθος συμβολαίου/Πολλαπλασιαστής

Ο όγκος του υποκείμενου προϊόντος σε ένα Option ή Future.

Τιμή συμβολαίου

Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή του αντιτίμου επί του μεγέθους του συμβολαίου (πολλαπλάσιο).

Συντελεστής μετατροπής

Μεταφορές και κέρδη/ζημίες από τις συναλλαγές που μετατρέπονται στο νόμισμα βάσης του λογαριασμού με βάση την επικρατούσα τιμή συναλλάγματος της ημέρας.

Κόστος κλεισίματος

Το κόστος κλεισίματος των θέσεών σας, όπως προμήθειες και έξοδα συναλλαγών.

Προσφερόμενο νόμισμα

Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, το νόμισμα στο οποίο πληρώνει ή πληρώνεται ο επενδυτής κατά τη συναλλαγή. Για παράδειγμα, στο ζεύγος EURUSD το μεταβλητό νόμισμα είναι το USD: αυτό σημαίνει ότι μία μονάδα EUR ισοδυναμεί με ένα κυμαινόμενο/μεταβλητό ποσό USD. Όταν αγοράζετε EUR πληρώνετε με USD, και όταν πουλάτε EUR λαμβάνετε USD. Το άλλο νόμισμα (το EUR στο παραπάνω παράδειγμα) ονομάζεται νόμισμα βάσης.

Ζεύγος νομισμάτων

Επιλέξτε το ζεύγος νομισμάτων που θέλετε να διαπραγματευτείτε – για παράδειγμα, το USDJPY. USDJPY σημαίνει ότι διαπραγματεύεστε δολάρια ΗΠΑ έναντι γιεν Ιαπωνίας. Αν αγοράζετε, αγοράζετε δολάρια και πληρώνετε σε γιεν ενώ αν πουλάτε, πουλάτε δολάρια και παίρνετε γιεν.

Cross-margining

Μια λειτουργία κατά την οποία το αρχικό περιθώριο υπολογίζεται με βάση ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται είτε από Option και Future του ίδιου προϊόντος (Option cross-margining) είτε από πολλά συμβόλαια (cross-margining μεταξύ συμβολαίων). Ένα χαρτοφυλάκιο κινδυνεύει ορισμένες φορές από αποκλίνουσες κινήσεις της αγοράς: η λειτουργία cross-margining αντιλαμβάνεται αυτό το γεγονός, καθιστώντας δυνατό τον περιορισμό του αρχικού κινδύνου.

Διαπραγμάτευση νομισμάτων

Η διαπραγμάτευση νομισμάτων είναι ένας άλλος όρος για τη διαπραγμάτευση συναλλάγματος και τις επενδύσεις σε συνάλλαγμα (Forex, FX). Η Saxo Bank είναι πάροχος μιας δικτυακής πλατφόρμας για τη διαπραγμάτευση νομισμάτων.

Ημερήσια εντολή (DO)

Μια εντολή που ισχύει μέχρι το τέλος της ημέρας. Αν δεν έχει εκτελεστεί μέχρι τότε, ακυρώνεται.

Στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, ως τέλος της ημέρας θεωρείται η 22:00 GMT της ημέρας κατά την οποία τοποθετήθηκε η εντολή.

Για συμβόλαια CFD και μετοχές, ως τέλος της ημέρας θεωρείται το κλείσιμο του χρηματιστηρίου στο οποίο γίνεται η συναλλαγή των τίτλων.

Ημερήσιο όριο τιμής

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κίνηση τιμής σε σχέση με την προηγούμενη ημερήσια εκκαθάριση που έχει καθοριστεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας της αγοράς. Όταν γίνει υπέρβαση του ημερήσιου ορίου τιμής, οι συναλλαγές ενδέχεται να ανασταλούν, καθορίζεται ένα νέο όριο τιμής, ζητείται το περιθώριο διαφορών αποτίμησης και οι συναλλαγές συνεχίζονται.

Ημερήσια τιμή εκκαθάρισης

Η ημερήσια τιμή εκκαθάρισης, η οποία υπολογίζεται και ανακοινώνεται κάθε ημέρα συναλλαγών, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης για τα συμβόλαια Future και των ορίων διακύμανσης για την ακόλουθη ημέρα συναλλαγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως αναφορά για την πρόωρη εκτέλεση μιας συναλλαγής Stock Option αμερικανικού τύπου.

Μείωση

Η μείωση της τιμής ενός επενδυτικού προϊόντος.

Ημερομηνία παράδοσης

Η ημερομηνία κατά την οποία παραδίδονται τα υποκείμενα αγαθά ενός Future. Για κερδοσκοπικές επενδύσεις σε Future, είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να κλείσει η θέση του συμβολαίου.

Δέλτα

Ένα εργαλείο μέτρησης του ποσοστού διακύμανσης της τιμής ενός Option σε σχέση με μια μεταβολή στην τιμή του υποκείμενου προϊόντος. Η τιμή Δέλτα κυμαίνεται από 0 έως 1 για δικαιώματα αγοράς (call Option) και από -1 έως 0 για δικαιώματα πώλησης (put Option).

Υποτίμηση

Η μείωση της τιμής ενός επενδυτικού προϊόντος.

Παράγωγο

Επενδυτικά προϊόντα που δημιουργούνται (παράγονται) από άλλα προϊόντα. Για παράδειγμα, τα CFD είναι παράγωγα πραγματικών μετοχών.

DMA (Direct Market Access)

Άμεση συμμετοχή στο βιβλίο εντολών που διατηρείται σε ένα χρηματιστήριο. Το βιβλίο εντολών περιέχει εντολές αγοράς και πώλησης ενός χρεογράφου και χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η τρέχουσα τιμή προσφοράς/ζήτησης στην αγορά.

Μέρισμα

Το ποσοστό της αξίας της μετοχής μιας εταιρείας που καταβάλλεται στους μετόχους της. Μια μετοχή που πωλείται προς 100 USD με ετήσιο μέρισμα 1 USD ανά μετοχή αποδίδει μέρισμα 1%.

Downtick

Καθοδική κίνηση της τιμής ενός προϊόντος κατά μία μονάδα (1 tick) ή περισσότερο. Πολλά χρηματιστήρια μετοχών έχουν θεσπίσει έναν κανόνα uptick που δηλώνει ότι μια μετοχή μπορεί να πουληθεί μόνο αν η τιμή της είναι υψηλότερη από την τιμή της τελευταίας συναλλαγής με τη συγκεκριμένη μετοχή. Αυτός ο περιορισμός έχει ως στόχο τους επαγγελματίες επενδυτές που χρησιμοποιούν το σορτάρισμα (short selling) και έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της χιονοστιβάδας στις αγορές. Άλλα χρηματιστήρια έχουν κανόνες ελέγχου μικρομεταβολών που ουσιαστικά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με τον κανόνα uptick: οι μετοχές μπορούν να πωληθούν μόνο σε κατάσταση zero-uptick, όπως ονομάζεται, το οποίο σημαίνει ότι είτε η τιμή διαπραγμάτευσης είναι υψηλότερη από αυτήν της τελευταίας συναλλαγής είτε ότι η τιμή διαπραγμάτευσης είναι αμετάβλητη αλλά υψηλότερη από την τιμή της αμέσως προηγούμενης συναλλαγής. Η συνθήκη αυτή είναι γνωστή ως zero uptick ή zero plus tick. Τα CFD παρουσιάζουν πλεονεκτήματα για επαγγελματίες επενδυτές με προσδοκίες καθόδου για μια μετοχή (bearish), επειδή δεν υπάρχουν κανόνες uptick ή ελέγχου μικρομεταβολών που να συνδέονται με τα CFD.