Οδηγίες για τα δικαιολογητικά


ΧΑΜΗΛΟ (+Πιστωτική κάρτα)

Κρατικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

Πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, μοναδικό προσωπικό αριθμό ταυτοπροσωπίας, φωτογραφία και υπογραφή. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα εξής έγγραφα:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια οδήγησης
 • Εθνικό δελτίο ταυτότητας

Το έγγραφο πρέπει να είναι:

 • Ενημερωμένο και έγκυρο
 • Να έχει εκδοθεί από επίσημη κρατική αρχή

Αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας

Πρέπει να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη και χώρα κατοικίας). Τα αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας δεν μπορεί να είναι τα ίδια με το κρατικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας – συνολικά απαιτούνται 2 διαφορετικά έγγραφα. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα εξής:

 • Εκκαθαριστικό εφορίας ή κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών)
 • Ασφαλιστική ή ιατρική κάρτα που εκδίδεται από κρατική αρχή
 • Εθνικό δελτίο ταυτότητας
 • Λογαριασμός επιχείρησης κοινής ωφελείας (ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ίντερνετ στο σπίτι, σταθερού τηλεφώνου – που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών). Πρέπει να αποδεικνύει υπηρεσία η οποία παρέχεται κανονικά στη διεύθυνση κατοικίας
 • Βεβαίωση/Δήλωση διεύθυνσης από το Δημαρχείο/τη Δημοτική υπηρεσία, όχι παλαιότερο των 6 μηνών

Χρηματοδότηση με πιστωτική κάρτα

Η ελάχιστη απαιτούμενη χρηματοδότηση για άνοιγμα λογαριασμού στη Saxo είναι 2000 USD. Εάν θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για τη χρηματοδότηση, στείλτε μια φωτογραφία της μπροστινής όψης της κάρτας σας (απόδειξη ότι η κάρτα βρίσκεται στην κατοχή σας).

Σημαντικό:
Για λόγους ασφάλειας, είναι σημαντικό να καλύψετε τα ψηφία που επισημαίνονται με X:  0000 00XX XXXX 0000  (πρέπει να είναι ορατά μόνο τα πρώτα 6 και τα τελευταία 4 ψηφία)

ΜΕΣΑΙΟ (+Πιστωτική κάρτα)

Κρατικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας

Πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, μοναδικό προσωπικό αριθμό ταυτοπροσωπίας, φωτογραφία και υπογραφή. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα εξής έγγραφα:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια οδήγησης
 • Εθνικό δελτίο ταυτότητας

Αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας

Πρέπει να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη και χώρα κατοικίας). Τα αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας δεν μπορεί να είναι τα ίδια με το κρατικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας – συνολικά απαιτούνται 2 διαφορετικά έγγραφα. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα εξής:

 • Εκκαθαριστικό εφορίας (το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών)
 • Ασφαλιστική ή ιατρική κάρτα που εκδίδεται από κρατική αρχή
 • Εθνικό δελτίο ταυτότητας
 • Βεβαίωση/Δήλωση διεύθυνσης από το Δημαρχείο/τη Δημοτική υπηρεσία, όχι παλαιότερο των 6 μηνών

Τα κρατικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας και τα αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας πρέπει να είναι: 

 • Ενημερωμένα και έγκυρα
 • Να έχουν εκδοθεί από επίσημη κρατική αρχή

Χρηματοδότηση με πιστωτική κάρτα

Η ελάχιστη απαιτούμενη χρηματοδότηση για άνοιγμα λογαριασμού στη Saxo είναι   2 000 USD. Εάν θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για τη χρηματοδότηση, στείλτε μια φωτογραφία της μπροστινής όψης της κάρτας σας (απόδειξη ότι η κάρτα βρίσκεται στην κατοχή σας) μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας.
Σημαντικό: Για λόγους ασφάλειας, είναι σημαντικό να καλύψετε τα ψηφία που επισημαίνονται με X:  0000 00XX XXXX 0000 
Πρέπει να είναι ορατά μόνο τα πρώτα 6 και τα τελευταία 4 ψηφία.

Κατηγορίες αρχών που μπορούν να παρέχουν κρατική πιστοποίηση: προσωπικό πρεσβείας, συμβολαιογράφος, ορκωτός λογιστής, δικηγόρος εν ενεργεία (εγγεγραμμένος σε Εθνικό Δικηγορικό Σύλλογο ή στο ευρετήριο Legal 500), εργαζόμενος της Saxo Bank.

ΜΕΣΑΙΟ (εξαιρέσεις: Κατάρ, Μπαχρέιν, Η.Α.Ε., Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ομάν)

Κρατικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας 

Πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, μοναδικό προσωπικό αριθμό ταυτοπροσωπίας, φωτογραφία και υπογραφή. Έχετε υπόψη ότι απαιτούνται 2 έντυπα ταυτοπροσωπίας. Θα μπορούσε να είναι κάποια από τα εξής έγγραφα: 

 • Διαβατήριο
 • Άδεια οδήγησης
 • Εθνικό δελτίο ταυτότητας 

Αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας 

Πρέπει να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη και χώρα κατοικίας). Τα αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας δεν μπορεί να είναι τα ίδια με το κρατικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας – συνολικά απαιτούνται 3 διαφορετικά έγγραφα (2 έγγραφα ταυτοπροσωπίας και 1 αποδεικτικό έγγραφο κατοικίας). Θα μπορούσε να είναι ένα από τα εξής: 

 • Εκκαθαριστικό εφορίας (το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών)
 • Ασφαλιστική ή ιατρική κάρτα που εκδίδεται από κρατική αρχή
 • Εθνικό δελτίο ταυτότητας  
 • Τα κρατικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας και τα αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας πρέπει να είναι:
 • Ενημερωμένα και έγκυρα
 • Να έχουν εκδοθεί από επίσημη κρατική αρχή

Εάν τα προαναφερόμενα κρατικά έγγραφα δεν υφίστανται στη χώρα διαμονής σας, υποβάλετε ένα από τα εξής έγγραφα:

 • Συμφωνητικό μίσθωσης στο όνομά σας
 • Επιστολή εργοδότη (η οποία να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών)
 • Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που εκδίδεται από κρατική ή αναγνωρισμένη από το κράτος οντότητα (και έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών)
 • Λογαριασμός επιχείρησης κοινής ωφέλειας που εκδίδεται από κρατική ή αναγνωρισμένη από το κράτος οντότητα (και έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών)

ΜΕΣΑΙΟ-ΥΨΗΛΟ

Κρατικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας

Πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμό σας, μοναδικό προσωπικό αριθμό ταυτοπροσωπίας, φωτογραφία και υπογραφή. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα εξής έγγραφα:

 • Διαβατήριο
 • Άδεια οδήγησης
 • Εθνικό δελτίο ταυτότητας

Αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας

Πρέπει να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη και χώρα κατοικίας). Τα αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας δεν μπορεί να είναι τα ίδια με το κρατικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας – συνολικά απαιτούνται 2 διαφορετικά έγγραφα. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα εξής:

 • Εκκαθαριστικό εφορίας (το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών)
 • Ασφαλιστική ή ιατρική κάρτα που εκδίδεται από κρατική αρχή
 • Εθνικό δελτίο ταυτότητας

Τα κρατικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας και τα αποδεικτικά έγγραφα κατοικίας πρέπει να είναι:

 • Ενημερωμένα και έγκυρα
 • Να έχουν εκδοθεί από επίσημη κρατική αρχή
 • Επικυρωμένα αντίγραφα του πρωτοτύπου. Κατηγορίες αρχών που μπορούν να πιστοποιούν αυτά τα έγγραφα: προσωπικό πρεσβείας, συμβολαιογράφος, ορκωτός λογιστής, δικηγόρος εν ενεργεία (εγγεγραμμένος σε Εθνικό Δικηγορικό Σύλλογο ή στο ευρετήριο Legal 500), εργαζόμενος της Saxo Bank (παρουσία του ενδιαφερομένου), αδειοδοτημένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) με έδρα στη χώρα διαμονής του αιτούντος/πελάτη. Η πιστοποίηση δεν πρέπει να είναι προγενέστερη των 6 μηνών, οι αρχές έκδοσης δεν πρέπει να είναι ίδιες με τις αρχές πιστοποίησης.