Γνωστοποίηση αναλυτικών στοιχείων

Η Saxo πιστεύει ότι η εξωστρέφεια και η διαφάνεια, σε συνδυασμό με την πλήρη ευθυγράμμιση των συμφερόντων των παρόχων και των πελατών, προσφέρουν μια πραγματική ευκαιρία διαφοροποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων που διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά. Προκειμένου να επιδείξει τη δέσμευσή της στην προώθηση της ακεραιότητα και της εμπιστοσύνης που απαιτεί ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, η Saxo έλαβε την πρωτοβουλία να δημοσιεύσει μια γνωστοποίηση αναλυτικών στοιχείων, με σκοπό να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πελατών και να τους δώσει τη δυνατότητα να λάβουν την πλέον ενημερωμένη απόφαση κατά την επιλογή ενός διαμεσολαβητή.

Αυτή η γνωστοποίηση δημοσιεύεται σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου για τους χρηματιστές, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, και ακολουθεί τις συστάσεις της ESMA και της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών μέσω περιορισμού των κινδύνων που εμπεριέχουν τα προϊόντα FX και CFD για τους ιδιώτες επενδυτές.

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε συγκεντρωτικά δεδομένα από ολόκληρο τον Όμιλο Saxo Bank για τους τελευταίους 12 μήνες και το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

1. Ποιο είναι το μέσο ποσοστό πλασματικής έκθεσης που αντισταθμίζετε ως συνολική θέση κινδύνου αγοράς;

Συνολικό FX για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο*97,7%
CFD δεικτών για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο99,5%

* Κύριες δραστηριότητες FX Spot και Forward του Ομίλου Saxo Bank, εξαιρουμένης της κύριας δραστηριότητας DMA.

Γιατί είναι σημαντικό: Περιγράφει το μέσο ποσοστό καθαρής έκθεσης των πελατών που αντισταθμίζεται πλήρως σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια μιας ημέρας συναλλαγών, είτε εσωτερικά μέσω αντιστοίχισης αντικρουόμενων συμφερόντων από διαφορετικούς πελάτες είτε εξωτερικά με την αγορά. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο μικρότερη είναι πιθανότητα να αντιμετωπίσει σύγκρουση συμφερόντων ένας χρηματιστής όταν ενεργεί ως εντολέας έναντι του πελάτη του. Ένας υπεύθυνος χρηματιστής δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κερδοφορία από τον πελάτη κατά τον προσδιορισμό μιας στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου.


2. Ποια είναι τα καθαρά σας έσοδα και ποια είναι η αναλογία των καθαρών εσόδων σε σχέση με τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των πελατών;

Τα έσοδα της Saxo για το 2016 ήταν 400 εκατομμύρια EUR (3 δισεκατομμύρια DKK), το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 3,5% των εσόδων κατ' αναλογία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AUM) των πελατών.

Γιατί είναι σημαντικό:  Όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό, τόσο πιθανότερο είναι ο χρηματιστής να προάγει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει πρακτικές υπεύθυνων συναλλαγών και την επιτυχία των πελατών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξεταστεί και να συγκριθεί η σχέση μεταξύ της μόχλευσης και της κερδοφορίας, δεδομένου ότι η Saxo έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να μην προσφέρει στους πελάτες μόχλευση που θεωρεί ανεύθυνα υψηλή. Διασφαλίζουμε ότι η μόχλευση που προσφέρουμε στους πελάτες είναι σύμφωνη με τις δυναμικές συνθήκες της αγοράς και σέβεται τα επίπεδα μεταβλητότητας και τη διαθεσιμότητα ρευστότητας που, περιστασιακά, ενδέχεται να απαιτούν υπεύθυνα ανώτατα όρια μόχλευσης για την προστασία των πελατών μας από δυσμενείς συνθήκες της αγοράς.


3. Πόσα είναι τα τρέχοντα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία σας και ποια ήταν η τάση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των πελατών κατά τα τελευταία 5 έτη;

Τα τρέχοντα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της Saxo είναι κατά προσέγγιση 13,5 δισεκατομμύρια EUR (100 δισεκατομμύρια DKK). Αυτό το νούμερο έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τα τελευταία πέντε έτη, με ετήσιο μέσο ποσοστό αύξησης κοντά στο 25% σε 12μηνη βάση. 

Γιατί είναι σημαντικό: Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αλλάζουν σύμφωνα με τη ροή κεφαλαίων από και προς ένα χρηματιστή. Επίσης, παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις μεταβολές της αξίας των υποκείμενων επενδύσεων στους λογαριασμούς των πελατών. Η αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υποδεικνύει ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται τα κεφάλαιά τους σε έναν χρηματιστή και επίσης επισημαίνει την επιθυμία και την ικανότητα του χρηματιστή να καλλιεργεί μια βάση πελατών που είναι κερδοφόρα ή κατά άλλο τρόπο ικανοποιημένη με τις αποδόσεις της.


4. Εμπλέκεστε εσείς, ή άλλη εταιρεία που σχετίζεται με τον Όμιλο, σε δραστηριότητες συναλλαγών για ίδιο όφελος;

Όχι

Γιατί είναι σημαντικό: Οι συναλλαγές για ίδιο όφελος δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων σε έναν χρηματιστή, όταν αυτός ενεργεί ως εντολέας έναντι των πελατών του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάχρηση των εντολών, των θέσεων και άλλων πληροφοριών των πελατών, καθώς και την αύξηση του βαθμού του κινδύνου για τον ισολογισμό, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη ασφάλειας για τα κεφάλαια των πελατών, αν ο χρηματιστής πτώχευε.


5. Λαμβάνετε εσείς, ή άλλη εταιρεία που σχετίζεται με τον Όμιλο, αποφάσεις εκτέλεσης αντιστάθμισης κινδύνου με βάση τη συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών ή την κερδοφορία των λογαριασμών;

Όχι

Γιατί είναι σημαντικό: Η συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών και η κερδοφορία των λογαριασμών δεν πρέπει να αποτελούν παράγοντες για τον προσδιορισμό της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου από έναν χρηματιστή.


6. Λαμβάνετε εσείς, ή άλλη εταιρεία που σχετίζεται με τον Όμιλο, οποιαδήποτε μορφή μεριδίου από κέρδη και ζημίες (P&L) από έναν αντισυμβαλλόμενο αντιστάθμισης κινδύνου FX, που να σχετίζεται με τα κέρδη και τις ζημίες της θέσης μετά την πώληση του όγκου που αντισταθμίζετε με αυτόν;

Όχι

Γιατί είναι σημαντικό: Ένας υπεύθυνος χρηματιστής δεν πρέπει να παραβιάζει κανέναν κανονισμό που περιορίζει τις πληρωμές για τη ροή εντολών, ούτε να εμπλέκεται σε αδιαφανείς και μη γνωστοποιημένες σχέσεις με τρίτους από τις οποίες ο χρηματιστής εν τέλει επωφελείται έμμεσα από τη λήψη θέσεων με βάση τη συναλλακτική δραστηριότητα των πελατών του.

1. Ποιους εμπορικούς αντισυμβαλλόμενους συν-ορίζετε ως εγγυητές για να υποστηρίξετε την εκτέλεση συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου, ώστε να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από συναλλαγές στις οποίες λειτουργείτε ως εντολέας των πελατών σας;

100% τράπεζες με άδεια λειτουργίας στην ΕΕ και τις ΗΠΑ
Citibank N.A
Deutsche Bank AG
UBS AG
Royal Bank of Scotland PLC
Morgan Stanley & Co. International PLC
Nomura International PLC
J.P Morgan Securities PLC

Σημείωση: Οι θυγατρικές του Ομίλου Saxo Bank αντισταθμίζουν όλες τις συναλλαγές των πελατών σε λόγο 1:1 με αντισυμβαλλόμενο τη Saxo Bank A/S, μια ευρωπαϊκή τράπεζα με άδεια λειτουργίας. Βέβαια, η πρόσβαση στην αγορά και η άντληση ρευστότητας της Saxo είναι εξαιρετικά εκτεταμένη και δεν περιορίζεται στις παραπάνω επωνυμίες. Ωστόσο, αυτά είναι τα ιδρύματα με τα οποία η Saxo έχει σύμβαση κινδύνου αθέτησης αντισυμβαλλομένου και αυτό είναι το βασικό σημείο.

Γιατί είναι σημαντικό: Κατά την επιλογή ενός αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης κινδύνου, ένας χρηματιστής θα πρέπει να επιλέξει αξιόπιστα και κατάλληλα αδειοδοτημένα ιδρύματα. Είναι σημαντικό οι πελάτες να κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις συναλλαγές σε προϊόντα μόχλευσης, αλλά και τον κίνδυνο που σχετίζεται με τον χρηματιστή με τον οποίο συναλλάσσονται. Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι αν τα συνολικά κέρδη αντισταθμιστούν από τον χρηματιστή έναντι ενός επισφαλούς αντισυμβαλλομένου, υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσουν σε έλλειψη ασφάλειας των κεφαλαίων υπό διαχείριση σε περίπτωση που ο χρηματιστής πτωχεύσει επειδή κάποιος αντισυμβαλλόμενος δεν τήρησε τις οικονομικές δεσμεύσεις της συναλλαγής με αντιστάθμιση κινδύνου.


2. Ποιος είναι ο συνολικός σας δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τελευταίων 3 ετών;

201619,5%
201520,7%
201419,7%

Σημείωση: Η συνολική ανάγκη φερεγγυότητας και η απαίτηση ρυθμιστικού αποθέματος για τον Όμιλο Saxo Bank είναι 12,9% (Q4 2016). Αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος έχει υπερβάλλον κεφαλαιακό απόθεμα 6,6%, δηλαδή 33% μεγαλύτερο από το απαιτούμενο. Οι θυγατρικές του Ομίλου Saxo Bank διατηρούν ανεξάρτητους υγιείς δείκτες φερεγγυότητας. Για παράδειγμα, ο δείκτης φερεγγυότητας της Saxo Capital Markets UK Limited είναι 33,9% (2016).

Γιατί είναι σημαντικό: Αυτό είναι ενδεικτικό της οικονομικής ισχύος, ή της φερεγγυότητας, ενός χρηματιστή. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο βαθμός πιθανότητας ο χρηματιστής να παραμείνει ενεργός στο επιχειρηματικό τοπίο και, συνεπώς, να έχει την ικανότητα να εκπληρώσει τις οικονομικές δεσμεύσεις συναλλαγής απέναντι στους πελάτες του. Επιπλέον, η Saxo Bank A/S, ως ευρωπαϊκή τράπεζα με άδεια λειτουργίας, υπόκειται σε μεγαλύτερο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές και έχει υψηλότερες απαιτήσεις φερεγγυότητας σε σχέση με τους χρηματιστές που δεν δραστηριοποιούνται με πλήρη τραπεζική άδεια.


3. Ποιος είναι ο συνολικός σας δείκτης κάλυψης ρευστότητας των τελευταίων 3 ετών;

Q4 2016146,7%
Q4 2015101,0%
Q4 201477,0%

Σημείωση: Αυτό αντιστοιχεί σε μια νομική απαίτηση της τάξης του 80% το 2017, η οποία θα αυξηθεί στο 100% από το 2018 και μετά.

Γιατί είναι σημαντικό: Σε αντίθεση με την κεφαλαιακή φερεγγυότητα, η οποία είναι ενδεικτική της οικονομικής ισχύος του χρηματιστή και της ικανότητάς του να απορροφά τις απροσδόκητες απώλειες, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας είναι ενδεικτικός της δυνατότητας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πληρωμής καθώς καθίστανται απαιτητές. Αυτό μπορεί να προκύψει σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών στην αγορά που μπορεί να οδηγήσουν σε αίτημα για πρόσθετες εγγυήσεις από τους διαπραγματευτικούς αντισυμβαλλόμενους ή τα χρηματιστήρια, ή στην ανάγκη μεγάλων χρηματικών καταβολών ή αναλήψεων. Είναι σημαντικό οι πελάτες να γνωρίζουν ότι τα κεφάλαια που έχουν καταθέσει στον χρηματιστή τους δεν δεσμεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η απόσυρσή τους ανά πάσα στιγμή.4. Ποιες ρυθμιστικές άδειες κατέχετε παγκοσμίως;

 • Η Saxo Bank A/S έχει συσταθεί στη Δανία ως τράπεζα με άδεια λειτουργίας (Αριθμός άδειας: 1149) και εποπτεύεται –μαζί με τη Saxo Bank A/S Italy, τη Saxo Bank A/S Czech Republic και τη Saxo Bank A/S Netherlands – από την Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικού Κλάδου της Δανίας (Danish Financial Supervisory Authority - FSA).
 • Η Saxo Capital Markets UK Limited έχει εξουσιοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority - FCA) (Αριθμός αναφοράς εταιρείας 551422).
 • Η Saxo Bank A/S Italy είναι καταχωρημένη στο μητρώο της Τράπεζας της Ιταλίας (Αριθμός μητρώου: 5720).
 • Η Saxo Bank A/S Czech Republic είναι καταχωρημένη στο μητρώο της Εθνικής Τράπεζας της Τσεχίας (Αριθμός μητρώου: 28949587).
 • Η Saxo Bank A/S Netherlands είναι καταχωρημένη στο μητρώο της Τράπεζας των Κάτω Χωρών (Αριθμός μητρώου: 34357130).
 • Η Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Singapore διαθέτει άδεια παρόχου υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου και εποπτεύεται από τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (Αριθμός μητρώου: 200601141M).
 • Η Saxo Bank (Switzerland) AG είναι τράπεζα με άδεια λειτουργίας που εποπτεύεται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τραπεζών της Ελβετίας (Αριθμός μητρώου CH-660-0511991-1).
 • Η Saxo Banque (France) SAS διαθέτει άδεια χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από την Τράπεζα της Γαλλίας (Αριθμός μητρώου: 483632501 R.C.S. Paris).
 • Η Saxo Bank Abu Dhabi A/S διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Αριθμός άδειας: CN-1747174).
 • Η Saxo Bank Dubai Ltd διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι ως εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Κατηγορίας 4 (Αριθμός μητρώου: CL0820).
 • Η Saxo Bank FX K.K. διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας (Αριθμός μητρώου: 239).
 • Η Saxo Capital Markets South Africa (PTY) Ltd. είναι καταχωρημένη στο μητρώο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Board) (Αριθμός μητρώου 40983).
 • Η Saxo Capital Markets Hong Kong Ltd. είναι καταχωρημένη στο μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (Αριθμός μητρώου 1395901).
 • Η Saxo Privatbank A/S διαθέτει άδεια λειτουργίας ως τράπεζα από την Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικού Κλάδου της Δανίας (Financial Supervisory Authority - FSA) (Αριθμός μητρώου: 9695).
 • Η Saxo Capital Markets (Australia) Pty. Ltd είναι καταχωρημένη στο μητρώο της Επιτροπής Κινητών Αξιών και Επενδύσεων της Αυστραλίας (Australian Securities and Investments Commission - ASIC) (Αριθμός μητρώου: 126 373 859).
 • Η Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.S. είναι ένα πλήρως εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο χρηματομεσιτικό γραφείο που εποπτεύεται από το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (Capital Markets Board of Turkey - CMBT). Αριθμός άδειας: G-042(405) (Αριθμός εμπορικού μητρώου: 228474).

Γιατί είναι σημαντικό: Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη ζωή όλων μας και χωρίς αυτές η σύγχρονη οικονομία δεν θα λειτουργούσε. Οι εποπτευόμενοι χρηματιστές και τα άτομα που προσφέρουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να δραστηριοποιούνται με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών και να προασπίζουν την ακεραιότητα του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μια ρυθμιστική άδεια αποδεικνύει ότι ένας χρηματιστής συμμορφώνεται με και πληροί μια σειρά αυστηρών απαιτήσεων που καθορίζονται από την τοπική ρυθμιστική αρχή ή άλλη ρυθμιστική αρχή στην οποία υπάγεται, προκειμένου να προάγεται η αποτελεσματική, δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επιπλέον, ο παγκόσμιος επικεφαλής συναλλάγματος της Saxo είναι μέλος της Μόνιμης κοινής επιτροπής FX της Τράπεζας της Αγγλίας (FX Joint Standing Committee) και είναι υπερήφανος που του δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχει στη σύνταξη και την αναθεώρηση του πρόσφατου Παγκόσμιου κώδικα δεοντολογίας FX (ανατρέξτε στον ιστότοπο http://www.globalfxc.org/). Η Saxo είναι υπερήφανη που είναι ένα από τα πρώτα ιδρύματα παγκοσμίως που υπέγραψαν επισήμως τη Δήλωση δέσμευσης με αυτόν τον Κώδικα.

1. Ποια ήταν η μέγιστη μόχλευση που διατέθηκε σε ιδιώτες πελάτες το 2016;

FX100:1
CFD δεικτών50:1, έως 100:1 με ενδοημερήσιο περιθώριο ασφάλισης
CFD μετοχών10:1
CFD Futures100:1

Γιατί είναι σημαντικό: Είναι σημαντικό να εξεταστεί και να συγκριθεί η σχέση μεταξύ της μόχλευσης και της κερδοφορίας, δεδομένου ότι το ποσοστό της μόχλευσης διαφέρει ουσιαστικά ανάμεσα στους χρηματιστές. Η Saxo έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να μην προσφέρει στους πελάτες μόχλευση που θεωρεί ανεύθυνα υψηλή. Οι συναλλαγές σε προϊόντα FX και CFD περιλαμβάνουν αρκετά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, επιτρέπουν στους επενδυτές να συναλλάσσονται σε όλο τον παγκόσμιο μακροοικονομικό κύκλο και να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο έκθεσής τους στην αγορά με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο. Ωστόσο, με την υπερβολική μόχλευση, οι κίνδυνοι από τη συναλλαγή σε αυτά τα προϊόντα μπορούν να αντισταθμίσουν τα πλεονεκτήματα. Επομένως, τα υπεύθυνα ανώτατα όρια μόχλευσης είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία των καταναλωτών και, από την άποψη αυτή, τα συμφέροντα της Saxo ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα συμφέροντα των πελατών της.2. Τι ποσοστό του καθαρού ελεύθερου κεφαλαίου χρησιμοποιούν οι πελάτες ως περιθώριο;

Τους τελευταίους 12 μήνες29,8%
Το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο31,3%

Σημείωση: Από αυτό το μέτρο εξαιρούνται οι πελάτες White Label (ιδιωτικής επωνυμίας).

Γιατί είναι σημαντικό: Αυτό δείχνει σε ποιο βαθμό ο όγκος των πελατών προσδιορίζεται από τη μόχλευση. Όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό, τόσο λιγότερη μόχλευση χρησιμοποιείται. Βοηθά επίσης να διευκρινιστεί πώς και σε ποιο βαθμό οι πελάτες χρησιμοποιούν μόχλευση με διαφορετικούς χρηματιστές. Η Saxo διασφαλίζει ότι η μόχλευση που προσφέρει στους πελάτες είναι σύμφωνη με τις δυναμικές συνθήκες της αγοράς και σέβεται τα επίπεδα μεταβλητότητας και τη διαθεσιμότητα ρευστότητας που, περιστασιακά, ενδέχεται να απαιτούν υπεύθυνα ανώτατα όρια μόχλευσης για την προστασία των πελατών από δυσμενείς συνθήκες της αγοράς.

Πώς υπολογίζεται:  Απαιτούμενο περιθώριο ασφάλισης / Καθαρό ελεύθερο κεφάλαιο. 

Σημείωση: Καθαρό ελεύθερο κεφάλαιο = Σύνολο μετοχών πλην της εγγύησης που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση θέσεων, δηλαδή ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, δεν προσφέρουν την πλήρη αξία τους για να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για την κάλυψη προϊόντων περιθωρίου. 3. Τι ποσοστό συναλλαγών των πελατών σε προϊόντα περιθωρίου προέκυψε εξαιτίας αναγκαστικού αυτόματου κλεισίματος περιθωρίου ή/και εκτέλεσης υποχρεωτικών εντολών Stop Loss που σχετίζονται με τις συναλλαγές;

Σημείωση: Ως αναγκαστικό κλείσιμο ορίζεται το κλείσιμο θέσης που προκύπτει όταν η έκθεση του λογαριασμού υπερβαίνει το απαιτούμενο περιθώριο διατήρησης και ΔΕΝ οδηγεί αναγκαστικά στην απώλεια ολόκληρου του υπολοίπου του λογαριασμού.

Τους τελευταίους 12 μήνες0,1%
Το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο0,1%

Σημείωση: Από αυτό το μέτρο εξαιρούνται οι πελάτες White Label (ιδιωτικής επωνυμίας).

Γιατί είναι σημαντικό: Κατά την άποψή μας, η προσφορά υπερβολικής μόχλευσης που δεν συμβαδίζει με τις υποκείμενες συνθήκες της αγοράς είναι ανεύθυνη. Εξαιτίας της υπερβολικής μόχλευσης, οι θέσεις των πελατών κλείνουν πολύ γρήγορα και με μεγάλη συχνότητα για να είναι κερδοφόρες, ακόμη και με τις κανονικές, καθημερινές διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς. Ένα πρόωρο κλείσιμο σημαίνει ότι ο πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει μια άμεση απώλεια που οφείλεται σε βραχυπρόθεσμες ανωμαλίες της αγοράς. Είναι πιθανό ορισμένοι χρηματιστές να χρησιμοποιούν υποχρεωτικές εντολές Stop Loss που σχετίζονται με τις συναλλαγές ως πρόσθετο μέσο για να εξαναγκάσουν τους πελάτες να ρευστοποιήσουν θέσεις σε κανονικές κινήσεις της αγοράς σε λογαριασμούς με υπερβολική μόχλευση. Επομένως, όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό, τόσο λιγότερες συναλλαγές πελατών εξαναγκάζονται σε ρευστοποίηση. Το αυτόματο κλείσιμο περιθωρίου ή/και οι υποχρεωτικές εντολές Stop Loss που σχετίζονται με τις συναλλαγές θα πρέπει να έχουν ως σκοπό την προστασία του πελάτη και του χρηματιστή από μια μη φυσιολογική κίνηση της αγοράς. Αν το αυτόματο κλείσιμο περιθωρίου ή/και η εκτέλεση υποχρεωτικών εντολών Stop Loss συμβαίνουν πολύ συχνά, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η μόχλευση που διατίθεται στους πελάτες ή χρησιμοποιείται από αυτούς μπορεί να μην είναι κατάλληλη ή ότι ένας χρηματιστής μπορεί να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προστατεύει τους πελάτες από την αποκρυστάλλωση των ζημιών όταν αυτές συμβαίνουν (π.χ. ανεπαρκής εκπαίδευση ή βοήθεια με κατάλληλη διαχείριση κινδύνου).


4. Ποια είναι η μέση διάρκεια διατήρησης της τρέχουσας βάσης πελατών σας;

Πάνω από 5 έτη

Γιατί είναι σημαντικό: Αυτή η μέτρηση επισημαίνει την επιθυμία και την ικανότητα του χρηματιστή να καλλιεργεί μια βάση πελατών που είναι κερδοφόρα ή κατά άλλο τρόπο ικανοποιημένη με τις αποδόσεις της.

Σημείωση: Αυτό περιλαμβάνει όλους τους ιδιώτες πελάτες που συναλλάσσονται τόσο σε μετρητά όσο και σε προϊόντα περιθωρίου. Πολλοί από τους πελάτες μας διατηρούν έναν συνδυασμό χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών προϊόντων που υποστηρίζει τα πλεονεκτήματα ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με έναν διαμεσολαβητή, ο οποίος παρέχει αποτελεσματικές εγγυήσεις μέσω κοινών περιθωρίων για όλα τα επενδυτικά προϊόντα σε έναν ενιαίο λογαριασμό.

Κάνετε κλικ εδώ και πείτε μας ποιες άλλες πληροφορίες θα σας ήταν χρήσιμες ώστε να λάβετε μια πιο ενημερωμένη απόφαση για τον χρηματιστή που θα επιλέγατε να υποστηρίξει τις επενδυτικές ανάγκες σας.