Se priser og betingelser

Handelsbetingelser for aktieoptioner

I forbindelse med handel med aktieoptioner arbejder Saxo Bank med to handelsprofiler:

  • Basis, hvor kunden udelukkende har mulighed for at købe optioner.
  • Avanceret, hvor kunden udover at købe optioner også har mulighed for at sælge optioner og eksekvere kombinationsstrategier (herunder kombinationer, der indeholder både underliggende aktie og andre strikes).

For yderligere information om margin-/sikkerhedskrav og eventuel reduktion af margin-/sikkerhedskrav, henvises der til sektionerne Margin-/sikkerhedskrav og Mulighed for nedsættelse af margin/sikkerhed.

Såfremt kunden overskrider margin-/sikkerhedskrav vil Saxo Bank automatisk lukke alle positioner i aktieoptioner.

Yderligere detaljer om margin-/sikkerhedskrav under den avancerede handelsprofil opsummeres nedenfor:

StrategyKrav for åbning og opretholdelse af position

Long straddle
Long strangle

Ingen
Out-of-the-money naked calls

Stock Options

Call Price + Maximum((X%* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Underlying Price))

Out-of-the-Money Amount in case of a Call option equals: Max (0, Option Strike Price - Underlying Price)

Example:short 1 DTE jan14 12.50 Call at 0.08

Spot at 12.30
(0.08*100shares)+((0.15*12.30)-(12.50-12.30)*100shares) 8€ of premium + 164.5€ of margin

 

Uncovered put write

Stock Options

Put Price + Maximum((X%* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Strike Price))

Out-of-the-Money Amount in case of a Put option equals: Max (0, Underlying Price – Option Strike Price)

Example:short 1 DTE jan14 12 Put at 0.06

Spot at 12.30
(0.06*100shares)+((0.15*12.30)-(12.30-12)*100shares)
6€ of premium + 154.5€ of margin

 

Bear call spread

Maximum ((Strike Long Call - Strike Short Call), 0)

Example:short DTE Jan14 12.5 Call at 0.10 and long DTE Jan14 13.5 Call at 0.02
(0.10-0.02)*100 shares + (13.5-12.5)*100 shares

8€ of premium + 100€ of margin

Bull put spread

Example:Short DTE Jan14 Put 12 Put at 0.08 and long DTE Jan14 11 Put at 0.02
(0.08-0.02)*100 shares + (12-11)* 100 shares

6€ of premium + 100€ of margin

Short straddle
Short strangle

If Initial Margin Short Put > Initial Short Call, then
Initial Margin Short Put + Price Short Call
else
If Initial Margin Short Call >= Initial Short Put, then
Initial Margin Short Call + Price Short Put

Ved at kombinere short-positioner i optioner med long-positioner i enten aktieoptioner eller den underliggende aktie, har du mulighed for at handle med nedsatte margin-/sikkerhedskrav. Ved eksekvering af følgende strategier, er der mulighed for at opnå reducerede krav til margin/sikkerhed:

  • Covered Call
  • Call/Put Spread
  • Short Straddle

Covered Call

Risikoen ved short-salg af optioner kan afdækkes ved at købe et tilsvarende antal aktier af den underliggende aktie på optionen. Positionen kan også initieres ved at sælge optioner på aktier, der allerede er en del af sin portefølje.

Call / Put Spread

En spread position giver mulighed for at en long-position i en option kan afdække en del af risikoen for en short-position i samme option med samme underliggende aktie. 

Det anbefales at en spread position lukkes ved først at lukke short ”benet” af positionen. På denne måde undgår kunden de relativt høje margin-/sikkerhedskrav forbundet med en naked short position i optioner. I visse situationer er det nødvendigt at realisere long positionen først for at frigøre kontanter til tilbagekøb af short-positionen. I disse tilfælde kan det være nødvendigt for kunden at indbetale yderligere midler.

Short Straddle / Strangle

Princippet omkring nedsættelse af margin/sikkerhed er anderledes for short straddle / strangle strategien, idet de to ”ben”, der udgør positionen, ikke afdækker hinanden. En short straddle / strangle kombinerer en short call position med en short put position. Eftersom eksponeringen på de to ben er i modsat retning i forhold til markedskursen, vil der udelukkende blive stillet margin-/sikkerhedskrav lig med ”Yderligere Margin”, som beskrevet under afsnittet ”Margin-/sikkerhedskrav”.

For visse instrumenter, herunder aktieoptioner, kræver vi en marginbetaling for at dække potentielle tab i forbindelse med besiddelsen af positioner i instrumentet. Aktieoptioner behandles som fuld præmie-optioner.

Eksempel på fuld præmie-option:

Når en kunde erhverver en lang position i en fuld præmie-option, trækkes præmiebeløbet fra kundens kontantbeholdning. Værdien af en åben lang optionsposition er ikke til rådighed til marginhandel bortset fra som anført i oversigterne over marginreduktion.

I følgende eksempel køber en kunde én call option på Apple Inc. DEC 2013 530 til USD 25 (Apple Inc.-aktien handles til USD 529,85). Én option svarer til 100 aktier, købs-/salgskurtage er USD 6,00 pr. parti, og vekslingsgebyret er USD 0,30. Ved en kontantbeholdning på USD 10.000,00 viser kontooversigten følgende:

Oversigt over kontantbeholdning og positioner

Værdi af position

1 * 25 * 100 aktier =

$2,500.00

Ikke-realiseret gevinst/tab

--

Omkostninger ved at lukke position

- 1* ($6 + $0.30) =

- $6.30

Ikke-realiseret værdi af positioner

$2,493.70

Kontantbeholdning

$10,000.00

Ikke-bogførte transaktioner

- ($2,500 + $6.30) =

- $2,506.30

Kontoens værdi

$9,987.40

Ikke til rådighed som marginsikkerhed

- 1 * 25 * 100 shares =

- $2,500.00

Anvendt til marginkrav

--

Til rådighed til marginhandel

$7,487.40

Ved fuld præmie-optioner tilføjes de ikke-bogførte transaktioner til kundens kontantbeholdning fra dag til dag. Næste dag, hvor optionsmarkedet har bevæget sig til USD 41 (spot på 556,50), viser kontooversigten følgende:

Oversigt over kontantbeholdning og positioner

Værdi af position

1 * 41 * 100 aktier  =

$4,100.00

Ikke-realiseret gevinst/tab

--

Omkostninger ved at lukke position

- 1*($6+$0.30) =

-$6.30

Ikke-realiseret værdi af positioner

$4,093.70

Kontantbeholdning

$7,493.70

Ikke-bogførte transaktioner

--

Kontoens værdi

$11,587.40

Ikke til rådighed som marginsikkerhed

- 1 * 41 * 100 aktier  =

-$ 4,100.00

Anvendt til marginkrav

--

Til rådighed til marginhandel

$7,487.40

Værdi af position: Er steget, fordi kursen på optionen er steget.

Ikke-realiseret værdi af positioner: Er steget, fordi kursen på optionen er steget.

Kontantbeholdning: Er faldet med optionens kurs. 'Ikke-bogførte transaktioner' er nu nul.

Kontoens værdi: Er steget, fordi kursen på optionen er steget.

Ikke til rådighed som marginsikkerhed: Er steget som følge af positionens nye værdi.

Short Option Margin

Indehaveren af en position i en kort option er eksponeret til at blive pålagt at aflevere det underliggende provenu, når en anden markedsdeltager, som har en lang position, udnytter sin optionsret. Tab på en position i en kort option kan være betydelige, hvis markedet udvikler sig i disfavør af positionen. Vi beregner derfor en præmiemargin for at sikre, at kontoens værdi er tilstrækkelig til at lukke den korte position, samt en yderligere margin for at dække dag-til-dag ændringer i den underliggende værdi. Marginændringerne overvåges i realtid for ændringer i markedsværdier, og stop-out kan udløses, hvis den samlede marginbetaling for alle margindækkede positioner overstiger kundens marginkald-profil.

Den generiske formel for marginbetalingn for korte optioner er:

  • Margin for kort option = præmiemargin + yderligere margin

Præmiemarginen sikrer, at positionen i en kort option kan lukkes til den aktuelle markedskurs, og svarer til den aktuelle salgskurs, som optionen kan erhverves til i åbningstiden for handel. Den yderligere margin skal dække dag-til-dag kursændringer i den underliggende værdi, hvis optionspositionen ikke kan lukkes, fordi åbningstiden for handel er begrænset.

Aktieoptioner

For optioner på aktier svarer den yderligere margin til en procentdel af den underliggende referenceværdi fratrukket en rabat for det beløb, som optionen er 'out-of-the-money'.

  • Yderligere marginkald = maks. (X % * underliggende spot) - 'out-of-the-money'-beløb, Y % * underliggende spot)
  • Yderligere margin-put = maks. (X % * underliggende spot) - 'out-of-the-money'-beløb, Y % * strike-kurs)

Procentsatserne for margin er fastsat af Saxo Bank og kan ændres. De faktiske værdier kan variere afhængigt af optionskontrakt og kan tilpasses i marginprofilerne. Kunderne kan se de gældende værdier i kontraktens handelsvilkår.

'Out-of-the-money'-beløbet for en call option svarer til:

  • Maks. (0, options-strike - underliggende spot)

'Out-of-the-money'-beløb for en put-option svarer til:

  • Maks. (0, underliggende spotkurs - options-strike)

For at tage højde for valutabeløbet skal de opnåede værdier ganges med handelsenheden (100 aktier).

Eksempel:

Vi antager, at FORM har anvendt en X-margin på 15 % og en Y-margin på 10 % for Apple-aktier.

En kunde 'shorter' en call option på Apple DEC 2013 535 til USD 1,90 (Apple-aktie til 523,74). Optionens talværdi er 100 aktier. 'Out-of-the-money'-beløbet (OTM) er 11,26 aktiepoint (535 - 523,74), hvilket betyder en yderligere margin på 67,30 aktiepoint (USD 6.730). I kontooversigten tages præmiemarginen ud af positionens værdi:

Oversigt over kontantbeholdning og positioner

Værdi af position

- 1 * $1.90 * 100 aktier =

- $190.00

Ikke-realiseret gevinst/tab

--

Omkostninger ved at lukke position

- (6 + $0.30) =

- $6.30

Ikke-realiseret værdi af positioner

- $196.30

Kontantbeholdning

$10,000.00

Ikke-bogførte transaktioner

$190 - ($6 + $0.30) =

$183.70

Kontoens værdi

$9,987.40

Ikke til rådighed som marginsikkerhed

--

Anvendt til marginkrav

- 100 aktier *( (0.15 * 523.74) – 11.26)

- $6,730.00

Til rådighed til marginhandel

$3,257.40

'Corporate actions' vedrørende aktier kan påvirke optioner, der er noteret på de pågældende aktier. Det kan være nødvendigt at tilpasse optionskontrakterne på en sådan måde, at værdien af en position i en sådan option før og efter den pågældende 'corporate action' ikke ændres.

Definitioner

'Corporate actions' er hændelser i et selskab, der kan påvirke det pågældende selskabs aktiekurs eller ikke-indbetalte aktiekapital. 'Corporate actions' inkluderer aktieemissioner, fusioner, konverteringer, aktiesplits, frasalg og udbyttebetaling;

'Ex-dag' er ikrafttrædelsesdagen for en 'corporate action', den dag hvor eller dagen efter at et værdipapir handles uden dets tidligere angivne eller udloddede udbytte.

Forretninger mellem Saxo Bank og kunden

Den underliggende aktie kan være udsat for 'corporate actions'. En 'corporate action' kan betyde, at aktieoptionskontrakten skal tilpasses. Børser har forskellige måder at behandle 'corporate actions' på. De pågældende børser beslutter i det enkelte tilfælde, hvordan en 'corporate action' påvirker optionskontrakten og positionerne i optionskontrakterne.

De to almindelige måder at foretage tilpasning på er 'forholdstalsmetoden' og 'pakkemetoden'. På grundlag af børsernes informationer implementerer Saxo Bank de pågældende tilpasninger i optionsserien og kundens position. Saxo Bank forbeholder sig dog ret til at lukke kunders åbne positioner forud for tilpasningen af en option på ex-dagen, hvis tilpasning som følge af en 'corporate action' ikke understøttes af Saxo Bank.

Et eksempel er, når et underliggende produkt til den tilpassede optionskontrakt er en kurv af værdipapir- og kontantkomponenter. Især ved frasalg og spaltninger kan en 'corporate action' betyde, at der opstår en kurv af produkter, hvor den oprindelige optionskontakt indgår blandt en række produktkomponenter. Ved denne metode behøver selve optionskontrakterne ikke at blive tilpasset; i stedet omdefineres det underliggende produkt. Hvis det underliggende produkt omdefineres enten som en kurv eller en pakke med en række komponenter eller som enhver andel af underliggende aktier, understøtter Saxo Bank ikke den pågældende 'action' og lukker eventuelle åbne kundepositioner.

Indehavere af en lang position i amerikanske optioner kan udnytte optionen på ethvert tidspunkt inden udløb. For at udnytte en lang optionsposition indtastes en udnyttelsesanmodning i handelsanmodningen i 'Kontooversigt'.

Når udnyttelsesanmodningen er indtastet, lukkes optionspositionen til kurs 0, og der etableres en position i det underliggende instrument til strike-kursen. Dette sker øjeblikkeligt.

Kunder bør altid overveje at lukke optionspositionen i markedet og erhverve det underliggende instrument separat. Ofte overstiger optionens markedskurs den ikke-realiserede gevinst fra åbning af den underliggende position til strike-kursen.

Frist for udnyttelse

Udnyttelsesanmodninger skal indtastes inden udløbet af fristen for udnyttelse som anført af Saxo Bank i Vilkår for afregning af kontraktoptioner. Fristen for udnyttelse hos Saxo Bank ligger forud for de frister, som børserne har fastsat. Det giver Saxo Bank og bankens børsmæglere tid til at fremsende anmodningen til børserne. Hvis en udnyttelsesanmodning indtastes efter fristens udløb, afvises kunden, og kunden vil være nødt til at indtaste en anmodning næste dag inden fristens udløb.

Sidste handelsdag

På den sidste handelsdag kan kunder ikke udnytte positioner, da den automatiske proces for udnyttelse inden fristens udløb håndterer udnyttelse i forhold til udnyttelsens afregningsværdi.

Risikoadvarsel for handel med aktieoptioner

risk-icon--red

Optioner er kategoriseret som et rødt produkt, fordi de vurderes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Optioner indebærer risici og er ikke egnede for alle investorer, da de særlige risici i forbindelse med optionshandel kan udsætte investorer for potentielt hurtige og betydelige tab. Optionshandelsprivilegier er underlagt gennemgang og godkendelse af Saxo Bank A/S. Før køb eller salg af en option skal investorer læse en kopi af Characteristics & Risks of Standardized Options, også kendt som Options Disclosure Document (ODD). Det forklarer de karakteristika og risici, der er forbundet med børshandlede optioner.

Spreads, Straddles og andre flerbenede optionsstrategier kan indebære betydelige transaktionsomkostninger, herunder flere kurtager, hvilket kan påvirke eventuelt afkast. Disse er avancerede optionsstrategier og involverer ofte større og mere kompleks risiko end basale optionshandler.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Læs mere

Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform.

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.