Margininformation

Gennemgå vores marginkrav og andre oplysninger relateret til marginhandel med Saxo Bank.

Hvad angår marginsatser for professionelle investorer, henvises til marginoplysninger for professionelle investorer.

Saxo Bank har to handelsprofiler for margin, når det gælder handel med børsnoterede optioner1:

 • Grundprofil: Kunden kan kun købe børsnoterede optioner
 • Udvidet profil: Kunden kan købe og sælge (skrive) børsnoterede optioner. Kunden vil få marginfordele ved handel med en optionsstrategi og/eller en portefølje af børsnoterede produkter, dvs. en kombination af børsnoterede optioner og/eller underliggende instrumenter.

Som udgangspunkt oprettes en grundprofil, og kunden vil derfor ikke kunne sælge (skrive) børsnoterede optioner. Kunder, der ønsker en udvidet profil for at kunne sælge børsnoterede optioner, skal opfylde følgende krav:

 • Kundens kontoværdi skal være minimum 5.000 USD eller tilsvarende i anden valuta
 • Kunden skal fremlægge skriftlig anderkendelse af de risici, der er forbundet med at shortsælge (skrive) optioner

1 Børsnoterede optioner omfatter aktieoptioner og kontraktoptioner på futures og indeks.

StrategiInitial margin og vedligeholdelsesmargin

Long straddle
Long strangle

Ingen
"Out-of-the-money" naked calls

Aktieoptioner

Call-kurs + maksimum((X %* kurs på underliggende aktiv) - "Out-of-the-money"-beløb), (Y % * kurs på underliggende aktiv))

"Out-of-the-money"-beløb for en call-option svarer til: Maks. (0, strike-kurs på option - kurs på underliggende aktiv)

Eksempel: short 1 DTE jan14 12,50 Call at 0,08

Underliggende pris på 12,30

 • Short option margin = Præmie margin + ekstra margin
 • (0,08*100 aktier) + ((0,15*12,30)-(12,50-12,30)) * 100 aktier
 • 8 EUR præmie + 164,5 EUR margin = 172,50 EUR i marginkrav
Uncovered put write (salg)

Aktieoptioner

Put-kurs + maksimum((X %* kurs på underliggende aktiv) - "Out-of-the-money"-beløb), (Y % * strike-kurs))

"Out-of-the-money"-beløb for en put-option svarer til: Maks. (0, kurs på underliggende aktiv – strike-kurs på option)

Eksempel: short 1 DTE jan14 12 Put at 0,06

Underliggende pris på 12,30

 • Short option margin = Præmie margin + ekstra margin
 • (0,06*100 aktier) + ((0,15*12,30)-(12,30-12)) * 100 aktier
 • 6 EUR præmie + 154,5 EUR margin = 160,50 EUR i marginkrav
Call spread ved kursstigning (Bull Call Spread)

Maksimum ((Strike Lang Call - Strike Short Call), 0)

Eksempel:  Lang DTE Jan14 12,5 Call til kurs 0,10 and short DTE Jan14 13,5 Call til kurs 0,02

 • Maksimum ((12,5 – 13,5), 0)
 • 8 € præmie + marginkrav 0 €

Put spread ved kursstigning (Bull Put Spread)

(Strike Short Put - Strike Lang Put) – (Short Put-kurs – Long Put-kurs)

Eksempel:  Short DTE Jan14 Put 12 Put til kurs 0,08 and lang DTE Jan14 11 Put til kurs 0,02

 • ((12-11) – (0,08-0,02))*100 aktier
 • (1 – 0,06)*100 aktier
 • 6 € præmie + marginkrav 94 €

Short straddle
Short strangle

Hvis Initial Margin Short Put > Initial Short Call, så
Initial Margin Short Put + Price Short Call
ellers
Hvis Initial Margin Short Call >= Initial Short Put, så
Initial Margin Short Call + Price Short Put

Korte optionspositioner i amerikanske optioner kan kombineres med lange optionspositioner eller afdækningspositioner i det underliggende instrument for at opveje den høje risikoeksponering. Marginbetalinger kan således reduceres eller endda frafaldes. Vi yder marginreduktion på følgende kombinationer af positioner:

 • Covered call
 • Call/Put spread
 • Short straddle

Covered call

En short call-position kan udlignes med en lang position i den underliggende aktie.

Call/Put spread

En spread-position gør det muligt at lade en lang optionsposition afdække en kort optionsposition af samme type og i det samme underliggende instrument. Hvis den lange option er 'deeper-in-the-money' sammenlignet med den korte option (debet-spread), bruges værdien af den lange option op til den korte options værdi til afdækning, uden at der kræves yderligere margin.

Hvis det korte ben er 'deeper-in-the-money' sammenlignet med det lange ben (kredit-spread), bruges den fulde værdi af den lange option til afdækning plus en yderligere margin svarende til strike-differencen.

Bemærk: For at handle sig ud af en spread-position anbefales det at lukke det korte ben inden det lange ben for at undgå den høje marginbetaling på den naked korte optionsposition. Da den reserverede spread-margin imidlertid måske ikke er tilstrækkelig til at dække det kontantbeløb, der er nødvendigt for at tilbagekøbe den korte optionsposition, kan det ske, at en kunde oplever at være låst til en position, som han eller hun ikke kan handle sig ud af, uden at der stilles yderligere midler til rådighed.

Short Straddle/Strangle

Reglerne for short straddle/strangle er anderledes end reglerne for covered positioner og spread-positioner, da en short straddles ben ikke afdækker hinanden. En short straddle/strangle kombinerer en short call med en short put. Da en short call og en short put har modsatrettet eksponering, når det gælder markedsudviklingen, er der kun krav om den yderligere margin for det ben, der har den højeste marginbetaling.

Når en strangle-positions call-ben tildeles, skal kunden levere den underliggende aktie. Og omvendt: Når put-benet tildeles, skal kunden modtage den underliggende aktie. Den lange aktie kan kombineres med den originale strangles call-ben, hvilket resulterer i en covered call.

For visse instrumenter, herunder aktieoptioner, kræver vi marginbetaling for at dække potentielle tab i forbindelse med at have positioner i instrumentet. Aktieoptioner behandles som fuld præmieoptioner.

Eksempel på fuld præmieoption:

Når en kunde erhverver en lang position i en fuld præmieoption, trækkes præmiebeløbet fra kundens kontantsaldo. Værdien fra en åben lang optionsposition er ikke til rådighed til marginhandel bortset fra som anført i marginreduktionsordningerne.

Følgende eksempel viser en kundes køb af én Apple Inc. DEC 2013 530 Call @ $25 (Apple Inc.-aktien handles til 529,85 USD. Én option svarer til 100 aktier, købs-/salgskurtage 6,00 USD pr. lot, og vekselgebyret er 0,30 USD. Med en kontantsaldo på 10.000,00 USD vil kundens kontooversigt vise:

Oversigt over kontantsaldo og positioner

Værdi af position

1 * 25 * 100 aktier =

2.500,00 USD

Ikke-realiseret gevinst/tab

--

Omkostninger ved at lukke position

- 1* (6 USD + 0,30 USD) =

- 6,30 USD

Ikke-realiseret værdi af positioner

2.493,70 USD

Kontantsaldo

10.000,00 USD

Ikke-bogførte transaktioner

- (2.500 USD + 6,30 USD) =

- 2.506,30 USD

Kontoværdi

9.987,40 USD

Ikke til rådighed som marginsikkerhed

- 1 * 25 * 100 aktier =

- 2.500,00 USD

Anvendt til marginkrav

--

Til rådighed til marginhandel

7.487,40 USD

For fuld præmieoptioners vedkommende tilføjes de ikke-bogførte transaktioner til kundens kontantsaldo fra dag til dag. Næste dag, hvor optionsmarkedet har bevæget sig til 41 USD (spot på 556,50), viser kontooversigten følgende:

Oversigt over kontantsaldo og positioner

Værdi af position

1 * 41 * 100 aktier =

4.100,00 USD

Ikke-realiseret gevinst/tab

--

Omkostninger ved at lukke position

- 1*(6 USD + 0,30 USD) =

- 6,30 USD

Ikke-realiseret værdi af positioner

4.093,70 USD

Kontantsaldo

7.493,70 USD

Ikke-bogførte transaktioner

--

Kontoværdi

11.587,40 USD

Ikke til rådighed som marginsikkerhed

- 1 * 41 * 100 aktier =

- 4.100,00 USD

Anvendt til marginkrav

--

Til rådighed til marginhandel

7.487,40 USD

Værdi af position: Er steget, fordi kursen på optionen er steget.

Ikke-realiseret værdi af positioner: Er steget, fordi kursen på optionen er steget.

Kontantsaldo: Er faldet med optionens kurs. 'Ikke-bogførte transaktioner' er nu nul.

Kontoværdi: Er steget, fordi kursen på optionen er steget.

Ikke til rådighed som marginsikkerhed: Er steget som følge af positionens nye værdi.

Margin for korte optioner

Indehaveren af en position i en kort option risikerer at blive pålagt at aflevere det underliggende provenu, når en anden markedsdeltager, som har en lang position, udøver sin optionsret. Tab på en position i en kort option kan være betydelige, hvis markedet udvikler sig til ugunst for positionen. Vi beregner derfor en præmiemargin for at sikre, at kontoens værdi er tilstrækkelig til at lukke den korte position, samt en yderligere margin for at dække dag-til-dag ændringer i den underliggende værdi. Marginændringerne overvåges i realtid for ændringer i markedsværdier, og et stop-out kan udløses, hvis den samlede marginbetaling for alle margindækkede positioner overstiger kundens marginkald-profil.

Den generiske formel for marginbetaling for korte optioner er:

 • Margin for kort option = præmiemargin + yderligere margin

Præmiemarginen sikrer, at positionen i en kort option kan lukkes til den aktuelle markedskurs, og svarer til den aktuelle salgskurs, som optionen kan erhverves til i åbningstiden for handel. Den yderligere margin skal dække dag-til-dag kursændringer i den underliggende værdi, hvis optionspositionen ikke kan lukkes, fordi åbningstiden for handel er begrænset.

Aktieoptioner

For optioner på aktier svarer den yderligere margin til en procentdel af den underliggende referenceværdi fratrukket en rabat for det beløb, som optionen er 'out-of-the-money'.

 • Yderligere marginkald = maks. (X % * underliggende spot) – 'out-of-the-money'-beløb, Y % * underliggende spot)
 • Yderligere margin-put = maks. (X % * underliggende spot) – 'out-of-the-money'-beløb, Y % * strike-kurs)

Procentsatserne for margin er fastsat af Saxo Bank og kan ændres. De faktiske værdier kan variere afhængigt af optionskontrakt og kan tilpasses i marginprofilerne. Kunder kan se de gældende værdier i kontraktens handelsbetingelser.

'Out-of-the-money'-beløbet for en call option svarer til:

 • Maks. (0, option-strike – underliggende spot)

'Out-of-the-money'-beløb for en put-option svarer til:

 • Maks. (0, underliggende spotkurs – option-strike)

For at tage højde for valutabeløbet skal de opnåede værdier ganges med handelsenheden (100 aktier).

Eksempel:

Vi antager, at FORM har anvendt en X-margin på 15 % og en Y-margin på 10 % for Apple-aktier.

En kunde 'shorter' en call option på Apple DEC 2013 535 til 1,90 USD (Apple-aktie til 523,74). Optionens talværdi er 100 aktier. 'Out-of-the-money'-beløbet (OTM) er 11,26 aktiepoint (535 – 523,74), hvilket betyder en yderligere margin på 67,30 aktiepoint (6.730 USD). I kontooversigten tages præmiemarginen ud af positionens værdi:

Oversigt over kontantsaldo og positioner

Værdi af position

- 1 * 1,90 USD * 100 aktier =

- 190,00 USD

Ikke-realiseret gevinst/tab

--

Omkostninger ved at lukke position

- (6 + 0,30 USD) =

- 6,30 USD

Ikke-realiseret værdi af positioner

- 196,30 USD

Kontantsaldo

10.000,00 USD

Ikke-bogførte transaktioner

190 USD - (6 USD + 0,30 USD) =

183,70 USD

Kontoværdi

9.987,40 USD

Ikke til rådighed som marginsikkerhed

--

Anvendt til marginkrav

- 100 aktier *( (0,15 * 523,74) – 11,26)

- 6.730,00 USD

Til rådighed til marginhandel

3.257,40 USD

Optionssælgeren er efter købers anmodning forpligtet til at sælge (i tilfælde af en call-option) eller købe (i tilfælde af en put-option) det underliggende instrument til (eller fra) optionskøberen til en aftalt kurs.

En kort position ved en option kan medføre betydelige tab, hvis markedet skulle udvikle sig modsat optionens retning. Saxo opkræver margin for at sikre, at der er tilstrækkelige midler på kundens konto til at lukke den korte option, samt en yderligere margin til at dække kursændringer af det underliggende instrument natten over.

Den generelle formel for marginomkostningen ved korte optioner er: Margin ved kort option = præmiemargin + yderligere margin.

Marginkravet kontrolleres i realtid. Hvis kundens tab overstiger marginudnyttelsen, kan det nødvendiggøre et automatisk margin close-out, hvilket indebærer, at Saxo Bank straks vil forsøge at afslutte, annullere og lukke alle (eller dele af) åbne positioner.

Marginhandel er forbundet med høj risiko, som kan betyde, at kunden lider betydelige tab, der overstiger det kontantbeløb og/eller den godkendte sikkerhedsstillelse på kundens konto.

Marginhandel er ikke egnet for alle. Sørg for, at du forstår de risici, marginhandel indebærer, og søg om nødvendigt uafhængig rådgivning.

Sikkerhedsstillelse i forbindelse med marginhandel
(Kun professionelle kunder)

Saxo Bank giver professionelle kunder mulighed for, at en procentdel af investeringen i visse aktier og ETF'er kan anvendes som sikkerhed for marginhandelsaktiviteter. Værdien af sikkerhedsstillelse med en aktie- eller ETF-position afhænger af den enkelte aktie eller ETF's rating – se omregningstabellen nedefor.

Rating
1
2
3
4
5
6
Værdi af sikkerhedsstillelse for position
75 %
50 %
50 %
25 %
0 %
0 %

Eksempel: 75 % af værdien af en aktie- eller ETF-position med rating 1 kan anvendes som sikkerhed (i stedet for kontantbeløb) ved handel med marginprodukter såsom valuta, CFD'er, futures og optioner. Bemærk, at Saxo Bank forbeholder sig ret til at reducere eller fjerne muligheden for brug af aktie- eller ETF-investeringer som sikkerhed for store positionsstørrelser eller aktieporteføljer, der anses for at være forbundet med meget høj risiko.

Klik her for at se en komplet liste over tilgængelige aktier, ratings og værdi af sikkerhedsstillelse.

Klik her for at se en komplet liste over tilgængelige ETF’er, ratings og værdi af sikkerhedsstillelse.

Læs mere om konti for professionelle kunder her.

Saxo Bank giver professionelle kunder mulighed for, at en procentdel af investeringen i visse obligationer kan anvendes som sikkerhed for marginhandelsaktiviteter.

Værdien af sikkerhedsstillelse med en obligationsposition afhænger af den enkelte obligations rating, sådan som det er beskrevet nedenfor:

Rating-definition*Sikkerhedsprocent
Højeste rating (AAA)95 %
Meget høj kvalitet (AA)90 %
Høj kvalitet (A)80 %

 

* ifølge Saxo Banks interne rating

Eksempel: 80 % af markedsværdien af en obligationsposition med A-rating kan anvendes som sikkerhed (i stedet for kontantbeløb) ved handel med marginprodukter såsom valuta, CFD'er, futures og optioner.

Bemærk, at Saxo Bank forbeholder sig ret til at reducere eller fjerne muligheden for brug af obligationspositioner som sikkerhed.

Du kan få yderligere oplysninger eller anmode om ratingen for en specifik eller potentiel obligationsposition samt brug af denne som sikkerhed ved at kontakte fixedincome@saxobank.com eller din kunderådgiver.

Læs mere om konti for professionelle kunder her.

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.