Finansiel ordliste – Q til T

Den finansielle ordliste er udviklet for at give hurtig adgang til definitioner på termer og koncepter, som bruges på valuta-, penge-, aktie-, råvare- og gældsmarkeder.

Q

Tilbud

Den aktuelle kurs, der udbydes for et finansielt instrument.

R

Relateret ordre

Betingede ordrer er det samme som forbundne handelsordrer.

Der findes forskellige typer:

If Done (slave), hvor en slaveordre kun bliver aktiv, hvis den primære ordre eksekveres.

One Cancels the Other (O.C.O.), hvor eksekveringen af én ordre annullerer den anden.

Betingede trevejsordrer kan også benyttes, hvor der placeres to ordrer, hvis (If Done) en primær ordre eksekveres.

Disse ordrer er selv forbundne som O.C.O-ordrer, hvilket betyder, at der kan placeres både en stop loss- og en profit taking-ordre for en position.

Modstand

Det kursniveau, hvor en stigende kurs ventes at stoppe, når markedsdeltagerne begynder at sælge instrumentet. Det modsatte af modstand er support.

Risikostyring

Forsøg på at kontrollere resultatet af en kendt eller forudsigelig række gevinster eller tab.

Risikostyring består af flere trin, hvor det første er en god forståelse for ens forretning og den eksponering eller de risici, der skal afdækkes for at beskytte værdien heraf.

Derefter skal der foretages en vurdering af de typer af variabler, der kan påvirke forretningen, og af hvordan man bedst beskytter den mod uønskede påvirkninger.

Risikostyring kan være så enkelt som at placere stop loss-ordrer for at undgå store tab eller så komplekst som at kurssikre positioner med optioner eller sprede porteføljen for at sikre, at man ikke har for høj eksponering over for en enkelt branche eller instrumenttype.

Desuden skal der tages hensyn til den foretrukne risikoprofil, dvs. om man er en risikouvillig eller forholdsvis aggressiv investor. Det betyder også, at der skal træffes beslutning om, hvilke risikostyringsinstrumenter der skal anvendes, og om hvorvidt der kan anvendes naturlig kurssikring.

Når man har valgt en risikostyringsstrategi, skal effektiviteten heraf og udgifterne hertil evalueres løbende.

Tilbageførsel af risiko

Samtidigt køb af et out of the money-call (put) og salg af en out of the money-put (call), sædvanligvis uden nogen forudbetaling af præmie.

Købte og solgte optioner har den samme teoretiske størrelse og prædefinerede løbetid, og deltaene vil typisk blive sat til 25 %.

Ifølge Black-Scholes-modellen bør køb og salg af optioner med lignende delta (og dermed out of the money-forward i samme grad) være nul omkostning. I praksis vil markedet foretrække den ene side frem for den anden.

I det mest simple tilfælde er den implicitte volatilitet af out of the money-puts og -calls for den samme strike-kurs og udløbsdato forskellig, og de ekstra omkostninger ved den foretrukne model kaldes normalt "risk reversal spread".

Dette spread afspejler markedets opfattelse, at den relevante sandsynlighedsfordeling ikke er symmetrisk omkring forward’en, men hælder i retning mod den foretrukne model.

En anden måde at fortolke dette på er ved at sige, at den implicitte volatilitet hænger sammen med spot, hvilket er umuligt i Black-Scholes’ univers.

Rollover

Når en spot valutaposition ejes i slutningen af den bankdag, der ligger før dens valørdato, vil den blive rullet eller ført over til en ny valørdato på Tom/Next-basis.

Som led i rollover’et er positionerne underlagt et swap-gebyr eller -kredit baseret på LIBOR/LIBID-rentesatsen for de to handlede valutaer med et ekstra tillæg på +/- 0,25 % (for private konti) plus en rentekomponent for evt. urealiserede gevinster/tab på positionen.

Round turn

Kurtage, der dækker både åbning og lukning af positionen.

Alternativet er half turn-kurtage, som opkræves pr. handel (dvs. for både køb og salg).

S

Sekundær valuta

Er inden for valutahandel den valuta, som investorerne betaler med eller modtager, når de handler.

I EURUSD er den variable valuta f.eks. USD, dvs. at én EUR har en variabel værdi i USD.

Når man køber EUR, betaler man med USD, og når man sælger EUR, modtager man USD.

Den anden valuta (EUR i eksemplet ovenfor) kaldes basisvalutaen.

Sekundær ordre

En betinget trevejs- eller If Done-ordres sekundære ordre(r) bliver ikke til aktive markedsordrer, medmindre den primære ordre eksekveres.

Værdipapirer

Alle typer investeringsinstrumenter ud over forsikringspolicer eller faste annuitetsbeløb, der udstedes af en virksomhed, regering eller anden organisation. Aktier og obligationer er typiske værdipapirer.

Serie (af optioner)

Alle optioner fra samme klasse, af samme type (call eller put), som har samme kvantitet af det underliggende instrument, til den samme strike-kurs og den samme udløbsdato.

Salgsbud

En limitordre om at sælge til den aktuelle budkurs.

Aktier

Finansielle instrumenter, der repræsenterer delvist ejerskab af en virksomhed. Disse betegnes også som aktieandele.

Gå kort

Ved valutahandel betyder "at gå kort" at købe valutakrydsets kursvaluta.

Hvis man f.eks. gik kort i GBPUSD, ville man købe USD ved at sælge GBP.

Ved CFD’er betyder at gå kort at sælge et værdipapir uden at eje det i modsætning til at gå lang, hvor man kommer til at eje værdipapiret ved at købe det.

Et fald i markedskurserne er gunstigt for en kort position.

Slave-ordre

En If Done-ordre består af to ordrer:

  • En primær ordre, der eksekveres, så snart markedsforholdene tillader det,
  • og en sekundær ordre, som kun aktiveres, hvis den første ordre eksekveres.

Spekulation

Køb og salg, der sker med det ene formål at opnå en fortjeneste og ikke ud fra en forretningsmæssig betragtning.

Spot

Direkte handel til en markedskurs med en standard afregningsdato (valørdato) to bankdage fra handelsdagen.

Spotmarked

Den del af markedet, hvor der kræves spotafregning af transaktioner.

Den præcise betydning af spot afhænger af den lokale praksis for en råvare, et værdipapir eller en valuta.

På de britiske, amerikanske og australske valutamarkeder betyder spot levering to arbejdsdage senere.

Spread (i indekspoint)

Forskellen mellem den budkurs, hvortil man kan sælge handelsinstrumentet, og den udbudskurs, hvortil man kan købe handelsinstrumentet.

Statuslinje

Området i bunden af platformens arbejdsområde og i mange handelsmoduler, som anvendes til systembeskeder og statusoplysninger.

Aktier

Finansielle instrumenter, der repræsenterer delvist ejerskab af en virksomhed. Kaldes også aktieandele.

Stop

Et købsstop er en ordre om at købe til en bestemt kurs, der er højere end den aktuelle markedskurs, mens et salgsstop er et stop for at sælge til en bestemt kurs under den aktuelle markedskurs.

Tradere taler ofte om stop loss-ordrer, som er stops, der placeres under markedskursen, når traderen er lang, og over markedskursen, når traderen er kort.

Disse ordrer udløses, når markedskursen når dem, for at forhindre yderligere tab på traderens position.

Stopordrer eksekveres ikke altid til præcis den angivne kurs, da markedet kan være for volatilt.

Stop hvis budt-ordre

Stop hvis budt-ordrer bruges normalt til at købe det angivne instrument i et stigende marked. Hvis det angivne kursniveau faktisk er bud på markedet, eksekveres ordren til den kurs, som banken tilbyder.

Hvis man f.eks. har solgt GBPUSD til 1,4280 med et stopbud på 1,4330, lukkes positionen (der ville blive købt GBPUSD), hvis budkursen rammer eller overstiger 1,4330.

Vi anbefaler kun at bruge Stop hvis budt-ordrer til at købe valutapositioner.

Brug af stop hvis budt-ordrer til at sælge valutapositioner kan føre til, at positionen lukkes for tidligt, hvis en begivenhed på markedet kortvarigt øger spreadet mellem bud og udbud.

Stop hvis tilbudt-ordre

Stop hvis tilbudt-ordrer bruges normalt til at sælge det angivne instrument i et faldende marked. Hvis det angivne kursniveau faktisk tilbydes på markedet, eksekveres ordren til den kurs, som banken byder.

Hvis man f.eks. har købt USDJPY til 132,00 med et stop offer på 131,50, vil positionen blive lukket (der vil blive solgt USD mod JPY), hvis udbudskursen rammer eller overstiger 131,50 (dvs. hvis der tilbydes 131,50 eller derunder).

Vi anbefaler, at man kun anvender stop hvis tilbudt-ordrer til at sælge valutapositioner.

Brug af stop hvis tilbudt-ordrer til at købe valutapositioner kan føre til, at positionen lukkes for tidligt, hvis en begivenhed på markedet kortvarigt øger spreadet mellem bud og udbud.

Stop limit-ordre (futures)

Ved futureshandel er en stop limit-ordre en slags stopordre med en lavere/højere limitkurs, så handlen suspenderes, hvis kursen falder/stiger for meget, før ordren eksekveres.

Dette begrænser reelt handlen til et defineret kursinterval.

Stopordre

Stopordrer anvendes normalt til at gå ud af en position og som beskyttelse mod handelstab.

Stopordrer om at sælge placeres under det aktuelle markedsniveau og eksekveres, når budkursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau.

Stopordrer om at købe placeres over det aktuelle markedsniveau og eksekveres, når udbudskursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau.

Hvis budkursen for salgsordrer (eller udbudskursen for købsordrer) rammes eller overskrides, bliver ordren til en markedsordre og eksekveres så hurtigt som muligt til den kurs, der kan opnås på markedet.

Bemærk, at denne kurs kan afvige fra den kurs, der fastsættes for ordren.

I tilfælde af futures eksekveres ordren, hvis det er muligt, og evt. resterende futures vil forblive åbne som en markedsordre.

I tilfælde af CFD’er eksekveres ordren i sin helhed, hvis mængden på markedet tillader det. Hvis ordren kun eksekveres delvist, forbliver den resterende del af ordren åben som en ordre.

Hvis der er tale om kontraktoptioner, kan Saxo Bank på grund af begrænsninger på markedet ikke eksekvere en stopordre, medmindre der er en handlet kurs på markedet. Af denne grund anbefales det ikke at bruge stopordrer til kontraktoptioner.

Stopordre (valuta)

Valutastopordrer anvendes normalt til at gå ud af positioner og til at beskytte investeringer i tilfælde af, at markedet bevæger sig imod en åben position.

Stopordrer om at sælge placeres under det aktuelle markedsniveau og eksekveres, når budkursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau.

Stopordrer om at købe placeres over det aktuelle markedsniveau og eksekveres, når udbudskursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau.

Stop loss-ordrer

Dette er en stopordre, der afslutter og lukker en position for at begrænse tabet i tilfælde af en negativ udvikling på markedet.

Når en stopordre eksekveres, bliver den til en markedsordre og eksekveres så hurtigt som muligt til den kurs, der kan opnås på markedet.

Bemærk, at denne kurs kan adskille sig fra den kurs, der fastsættes for ordren.

Straight-through-processing (STP)

Dette er, når en ordre sendes direkte til børsen.

Strike-kurs/aftalekurs

Den kurs, hvor optionsindehaveren kan købe (i tilfælde af en call option) eller sælge (i tilfælde af en put option) det underliggende aktiv.

Oversigt

Den samlede handelsstatus og -aktivitet for konto/konti, dvs. kontoens værdi, værdipapirer og aktier, nettopositioner og slutbeløbet (de samlede gevinster og tab for alle positioner).

Den disponible margin og den margin, der kræves for åbne positioner er ligeledes anført her sammen med en oversigt over åbne positioner.

Support

Det kursniveau, hvor en faldende kurs ventes at stoppe eller vende, når markedsdeltagerne begynder at købe instrumentet.

Det modsatte af support er modstand.

Swap

En ordre om at spothandle (f.eks. købe) et valutainstrument og eksekvere en modsat transaktion (f.eks. sælge) til en fast pris på en senere dato.

Hvis den første transaktion sker på en fremtidig dato, er transaktionen en forward forward-kontrakt. Andre muligheder er fra dag til dag og tom/next-swaps.

Swapkurs

En kursjustering, der lægges til positionens startkurs med henblik på at skubbe en valutahandel til efter den oprindelige valørdato.

Dette er en funktion af rentespændet mellem de to handelsvalutaer og kan være både gunstig og ugunstig for investoren.

Symbol

En kombination af bogstaver, som anvendes til entydigt at identificere et handlet instrument. Dette kaldes også for et børssymbol.

Symbolet for valutainstrumentet dollar-yen er eksempelvis USDJPY.

Et eksempel på et CFD-symbol er VOLVb:xome.

For futures er et eksempel JYZ5.

Et eksempel på et aktiesymbol er MAERSKa:xcse.

T

Tidsværdi

Det beløb, hvormed værdien af en option overstiger den indre værdi.

Theta

Udtrykker ændringer i værdien af en option over tid.

Ændringen i værdien stammer fra den kortere tid til udløb og dermed reduktionen i optionens løbetid.

Eller:

En tilnærmelse af faldet i kursen på en option over en tidsperiode, når alle andre faktorer er konstante.
Theta udtrykkes generelt på dagsbasis. Hvis f.eks. en call option har en kurs på USD 3,00 og et theta på 0,10, vil call optionen alt andet lige en dag senere have en kurs på USD 2,90 (USD 3,00 - (.10 x 1)).
Da den er resultatet af en matematisk model, afhænger theta af aktiekursen, strike-kursen, volatiliteten, renten, udbyttet og perioden indtil udløb.

Trailing stop

En trailing stop-ordre er en stopordre med en triggerkurs, der ændrer sig i takt med spotkursen.

Når markedet stiger (ved lange positioner), stiger stopkursen med den andel, brugeren har angivet, men hvis markedskursen falder, forbliver stopkursen uændret.

Denne type stopordre giver investoren mulighed for at fastsætte en øvre grænse for eventuelle tab uden at begrænse den mulige gevinst ved en position.

Dette nedsætter desuden behovet for konstant at overvåge markedskurserne på åbne positioner.

Ikke-bogførte transaktioner

Handler, kurtager og lignende, der endnu ikke er blevet bogført. F.eks. vil en handel, som eksekveres i dag, blive bogført den næste bankdag.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.