Finansiel ordliste – M til P

Den finansielle ordliste er udviklet for at give hurtig adgang til definitioner på termer og koncepter, som bruges på valuta-, penge-, aktie-, råvare- og gældsmarkeder.

Margin

Den mængde aktier (sikkerhed), der kræves for en investeringsposition som en procentdel af den aktuelle værdi.

Når man handler på margin (også kaldet gearing), behøver man kun indskyde en brøkdel af den aktuelle værdi af det instrument, der investeres i.

 Hvis f.eks. den råvare, der handles, kræver en margin på 5 %, er det muligt at geare sin investering 20 gange. Med andre ord kan man ved at indskyde USD 10.000 erhverve en position på USD 200.000.

Marginkald

Hvis man overskrider den tilladte driftsmargin, bliver man pålagt et marginkald for at rette op på situationen.

For at undgå at ens positioner lukkes (stoppes), skal man enten lukke eller reducere åbne positioner eller overføre flere midler for at dække dem.

Marginindskud

De midler, som en trader skal have på en marginkonto, der repræsenterer en procentdel af den aktuelle markedsværdi af traderens værdipapirer.

Sælgere af optioner skal have yderligere midler på deres konti ud over optionspræmien, så de er beskyttet mod eventuelle tab, der skyldes, at markedet går imod optionspositionen.

Den påkrævede margin varierer alt efter optionstypen, og efter hvorvidt sælgeren også har en position i det underliggende aktiv.

Yderligere oplysninger om Saxo Banks handelsbetingelser kan findes under Kontooversigten i kundestationen og i afsnittet om handelsbetingelser i øverste højre hjørne af Kontooversigten.

Marginudnyttelse

Den procentdel af den disponible margin, som benyttes.

Market maker

En anerkendt institution eller privatperson, der er villig til at handle bestemte værdipapirer, når en trader ønsker at købe eller sælge. En market makers incitament til at købe eller sælge på et hvilket som helst tidspunkt er differencen eller forskellen mellem bud- og udbudskurserne.

Markedsordre

En ordre om at købe eller sælge et bestemt instrument så hurtigt som muligt til den kurs, der kan opnås på markedet.

Midtkurs

Midtkursen er halvvejs mellem bud- og udbudskursen. Hvis f.eks. budkursen er 1,4426, og udbudskursen er 1,4430, er midtkursen 1,4428.

Modul

En funktionel komponent i platformen såsom modulerne Åbne ordrer, Graf osv. Modulerne åbnes fra Menu-bjælken.

Moving average convergence/divergence (MACD) – teknisk analyse

En trendindikatorgraf, der følger sammenhængen mellem to glidende gennemsnitskurser (normalt 26-dages og 12-dages gennemsnit). Derudover indtegnes der et 9-dages gennemsnit for MACD-linjen som en kontrol- eller signallinje. Når signallinjen skærer MACD-linjen, kan den vise købs- og salgsmuligheder.

Nettoeksponering

Nettoeksponeringen er summen af den nominelle værdi af de aktuelle positioner omregnet til kontoens basisvaluta.

Inden for valuta er dette den samlede værdi af alle valutapositioner omregnet til kontoens basisvaluta.

Ikke-marginposition

Den aktuelle markedsværdi af eventuelle værdipapirer (f.eks. aktier, obligationer osv.), der tjener som sikkerhed for marginkrav. Markedsværdien beregnes ud fra budkursen.

Ikke til rådighed for marginsikkerhed

Den procentdel af de aktuelle investeringer, der ikke kan anvendes som marginsikkerhed. Denne linje angiver det beløb, der ikke kan anvendes som marginsikkerhed.

Udbudskurs

Den kurs, et givent instrument kan købes til.

Inden for valutahandel er den kurs, til hvilken handlen/basisvalutaen (der noteres først) kan købes ved at sælge parrets kursvaluta.

Hvis man f.eks. køber EURUSD 100.000, køber man 100.000 euro over for amerikanske dollars.

One cancels other (O.C.O.)-ordre

One cancels other-ordrer består i realiteten af to ordrer. Hvis en af ordrerne er blevet eksekveret, fordi markedsvilkårene herfor er blevet opfyldt, annulleres den relaterede ordre automatisk.

Åben position

En position i en valuta, der endnu ikke er blevet modregnet.

Hvis man f.eks. køber USDJPY 100.000, har man en åben position i USDJPY, indtil den modregnes ved at sælge USDJPY 100.000.

Option

Med en option har køberen (indehaveren) ret, men ikke pligt, til enten at købe (i tilfælde af en call option) eller sælge (i tilfælde af en put option) en bestemt mængde af det underliggende aktiv til en aftalt kurs (strike-kursen) på et bestemt tidspunkt.

Ordre

En handelsordre om at købe eller sælge et givent instrument. De vigtigste ordretyper er limitordrer og stopordrer.

Ordreløbetid

Det tidsrum, hvor ordren er gældende. Se også dagsordre (DO) og Good till Cancelled (GTC).

Anden sikkerhed

Instrumenter, der ikke kan handles online. Som f.eks. obligationer og andre positioner, som overføres fra en anden bank.

Out of the money

En call option er "out of the money", hvis markedskursen på det underliggende aktiv er lavere end optionens strike-kurs. En put option er "out of the money", hvis dens strike-kurs er lavere end markedskursen for det underliggende aktiv.

Outstrike

Et bestemt kursniveau, der såfremt det nås i optionens løbetid, straks gør optionen ugyldig.

Over the counter (OTC)

En handel, som aftales direkte mellem to parter udenom en børs.

Eksempelvis betegnes et værdipapir, som ikke handles på en børs, et OTC- eller unoteret værdipapir. Det er et marked, hvor råvarer og instrumenter handles direkte mellem to parter, f.eks. mellem en investeringsbank og en kunde.

Dette står i modsætning til handel på en offentlig børs, som er en åben markedsplads.

Over the counter-produkter kan tilpasses til den enkelte kunde, mens børserne handler med standardiserede kontrakter.

Inden for f.eks. valuta og valutaoptioner har der udviklet sig et stort over the counter-marked.

PIP

Pip står for "procentsats i point" og er den mindste enhed, hvormed kursen på et valutakryds ændrer sig.

De fleste valutakryds er noteret med fire decimaler, hvilket betyder, at en ændring fra 1,1850 til 1,1851 for et valutakryds ville udgøre én pip.

Ved en bestemt position kan du beregne værdien af en enkelt pip ved hjælp af ovenstående formel.

Hvis du f.eks. ved, at EUR/USD er noteret med fire decimaler, kan du for en given position gange positionens beløb med værdien af én pip eller USD 0,0001.

På en kontrakt for EUR/USD 100.000 ville én pip således svare til USD 10. På en kontrakt for USD/JPY 100.000 er én pip lig med JPY 1.000, fordi USD/JPY noteres med kun to decimaler (dvs. én pip = JPY 0,01).

Portefølje

En investeringsportefølje er den samlede andel af finansielle instrumenter, der ejes, som f.eks. virksomhedsaktier, fastforrentede værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter.

En investeringsportefølje bør indeholde en række forholdsvis urelaterede investeringer for at begrænse risikoen, idet mæglere og investeringsrådgivere advarer mod at ”lægge alle æg i én kurv”.

Position

En investering i et instrument.

Når man f.eks. handler (f.eks. køber) USDJPY, åbner man en USDJPY-position.

Når man eksekverer den modsatte handel (i dette tilfælde sælger) USDJPY, lukker man positionen.

En position kan også referere til en traders kontant-/værdipapir-/valutasaldo, uanset om traderen mangler kontanter, har penge at låne ud, er overkøbt eller oversolgt i en valuta osv.

Posteringsdato

Den dato, hvor en transaktion posteres som en kredit- eller debitpost på en konto.

Præmie

Optionskursen fra tilsvarende købs- og salgsordrer, som er sendt på markedet.

P/E

Price/Earnings ratio er prisen på en aktie divideret med indtjeningen pr. aktie.

Primær ordre

En trevejsordres eller betinget If Done-ordres primære ordre. Relaterede (sekundære) ordrer bliver ikke til aktive markedsordrer, medmindre denne ordre eksekveres.

Hjemtag gevinst

Lukning af en position for at realisere en gevinst. Dette gøres typisk ved hjælp af en limitordre for at lukke en position og automatisk realisere en gevinst, når markedet overskrider et bestemt niveau.

Proxy

En proxy er en enhed, der fungerer som mellemled mellem en computer og internettet.

Proxy'er har ofte en indbygget cache, som gør det hurtigere at surfe på internettet, og nogle giver også mulighed for at filtrere webindhold af sikkerhedsmæssige hensyn.

Put

En optionskontrakt giver køberen ret til at købe eller sælge det underliggende aktiv til den aftalte strike-kurs. En put option forpligter sælgeren til at købe det underliggende aktiv til den aftalte strike-kurs.