Finansiel ordliste – I til L

Den finansielle ordliste er udviklet for at give hurtig adgang til definitioner på termer og koncepter, som bruges på valuta-, penge-, aktie-, råvare- og gældsmarkeder.

I

International Bank Account Number (IBAN) 

Et IBAN-nummer indeholder oplysninger om modtagerens land, bank og filial samt selve kontonummeret.

Nummeret anvendes ved overførsel af internationale betalinger.

IBAN-nummeret kan oplyses af modtagerens bank. IBAN er obligatorisk inden for EU.

If Done-ordre

En If Done-ordre består af to ordrer: En primær ordre, som vil blive eksekveret, så snart markedsforholdene tillader det, og en sekundær ordre, som kun aktiveres, hvis den første ordre eksekveres.

In-the-Money

En call option er "in the money", hvis markedskursen på det underliggende aktiv er højere end optionens strike-kurs. En put option er "in the money", hvis strike-kursen er højere end markedskursen på det underliggende aktiv.

Indeks

Et numerisk mål for, hvordan kursen på en repræsentativ gruppe aktier har ændret sig med tiden. Alle større børser har et eller flere indekser. NASDAQ har f.eks. NASDAQ 100-indekset (sammensat af de 100 største ikke-finansielle virksomheder, der er noteret på NASDAQ). Nogle indekser er udviklet og administreres af private virksomheder som f.eks. Dow Jones Industrial Average og S&P 500. CFD’er kan handles på basis af mange af verdens aktiemarkedsindekser.

Initialmargin

Indledende sikkerhedsstillelse fra medlemmer til clearingcentralen og fra kunder til clearingcentralen for at åbne en futures-position eller udstede optioner. Initialmarginen dækker risikoen og justeres dagligt ved løbende marginafregning.

Instrument

Et symbol, der kan handles, med en pengemæssig værdi. Dette kan være et valutakryds eller et børssymbol (ved CFD’er og aktier) osv.

Instrumentvaluta

Valuta, som instrumentet handles i

Interbank

Kortfristet (ofte fra dag til dag) låntagning og långivning mellem bankerne i modsætning til en banks handel med erhvervskunder eller andre finansielle institutioner.

Renter

Renter er et gebyr, der pålægges lånte penge, og udtrykkes generelt som en årlig procentdel.

Når man køber CFD'er, låner man i princippet penge til at handle for, hvilket betyder, at man bliver pålagt en standardrente baseret på den aktuelle LIBOR (London Interbank Offer Rate) plus en mindre procentdel.

Når man sælger en CFD, modtager man derimod renter af det beløb, som CFD’en repræsenterer. Denne procentdel er LIBID-renten minus en mindre procentdel.

Rentespænd

Afkastdifferencen mellem to i øvrigt sammenlignelige gældsbreve noteret i forskellige valutaer.

Indre værdi

Det beløb, som en option er "in the money" med. Ved en call option er den indre værdi den aktuelle kurs på det underliggende aktiv minus strike-kursen. Ved en put option er den indre værdi strike-kursen minus kursen på det underliggende aktiv. Hvis forskellen på kurserne ikke er positiv i nogen af tilfældene, er den indre værdi nul.

J

Følg bud

En limitordre om at købe til den aktuelle budkurs.

Følg udbud

En limitordre om at sælge til den aktuelle udbudskurs.

K

Kurtose

Et statistisk mål, der anvendes til at beskrive fordelingen af de observerede data omkring midten.

Betegnes sommetider som volatilitetens volatilitet.

En høj kurtose betegner en graf med tykke haler og en lav, jævn fordeling, mens en lav kurtose betegner en graf med tynde haler og en fordeling, der er koncentreret omkring midten.

L

Gearing

Muligheden for at erhverve en investeringsposition, der har en højere værdi end ens egenkapital (sikkerhed). Ved gearing af en investering behøver man kun indskyde en brøkdel af den aktuelle værdi af det instrument, der investeres i.

Hvis den råvare, der handles, f.eks. kræver en margin på 5 %, har man mulighed for at geare sin investering 20 gange. Med andre ord kan man ved at indskyde USD 10.000 erhverve en position på USD 200.000.

Limitordre

Limitordrer anvendes normalt til at komme ind på et marked og til at opnå fortjenesten ved et prædefineret niveau. Limitordrer om at købe placeres under den aktuelle markedskurs og eksekveres, når udbudskursen rammer eller overskrider det angivne kursniveau. (Hvis ordren ligger over den aktuelle markedskurs, eksekveres ordren med det samme til den bedst mulige kurs under eller til limitkursen).

Limitordrer om at sælge placeres over den aktuelle markedskurs og gennemføres, når budkursen overskrider det angivne kursniveau. (Hvis ordren ligger under den aktuelle markedskurs, eksekveres ordren med det samme til den bedst mulige kurs over eller til limitkursen). Når en limitordre udløses, eksekveres den så hurtigt som muligt til den kurs, der kan opnås på markedet.

Bemærk, at den kurs, som ordren eksekveres til, kan afvige fra den kurs, der er fastsat for ordren, hvis markedets startkurs er bedre end din limitkurs. I forbindelse med futures eksekveres ordren, hvis det er muligt, og evt. resterende futures vil forblive på markedet som en limitordre. I forbindelse med CFD’er eksekveres ordren, hvis det er muligt, og evt. resterende CFD’er vil forblive på markedet som en limitordre.

Likvid(itet)

Mulighed for hurtig omsætning til kontanter med mindst muligt tab. Ultrakorte statsobligationer er eksempler på en likvid investering. Et likvidt marked er, når der er tilstrækkeligt med aktivitet til at tilfredsstille både købere og sælgere.

Lang

Overordnet set går man ”lang”, når man køber, og går ”kort”, når man sælger. En lang position vil stige i værdi, hvis markedskurserne stiger.

Ved valutahandel f.eks. betyder at gå lang at købe valutakrydsets handelsvaluta. Hvis man går lang i USDJPY, vil man købe USD ved at sælge JPY.

Ved værdipapirer betyder at gå lang at blive ejer af et værdipapir ved at købe det i modsætning til at gå kort, hvor man sælger værdipapiret uden at eje det.

Lot

Anvendes inden for handel med futureskontrakter til at angive en fast kontraktstørrelse svarende til en fast mængde af det, der vil blive handlet i fremtiden.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.