Finansiel ordliste – E til H

Den finansielle ordliste er udviklet for at give hurtig adgang til definitioner på termer og koncepter, som bruges på valuta-, penge-, aktie-, råvare- og gældsmarkeder.

E

Resultat pr. aktie (EPS)

Resultat pr. aktie er virksomhedens resultat divideret med antallet af aktier i omløb.

Hvis en virksomhed med en indtjening på USD 10 mio. om året har aktier for USD 100 mio. i omløb, vil dens resultat pr. aktie være USD 1.

Virksomheder anvender ofte et vægtet gennemsnit af aktier i omløb i rapporteringsperioden, når de beregner EPS.

Aktier

Et finansielt instrument, der repræsenterer delvist ejerskab af en virksomhed. Betegnes også som aktieandele.

Europæisk option

En option, som kun kan udnyttes af køberen på aftalens udløbsdato.

Børs

Et marked, hvor der handles værdipapirer, optioner, futures og/eller råvarer.

Valutakurs

Værdien af en valuta i forhold til en anden valuta. En argentinsk dollar kan f.eks. være 58 amerikanske cent eller 70 japanske yen værd. Valutaer, der handles frit på valutamarkederne, har en spotkurs (gælder for handler, der afregnes "spot", dvs. to arbejdsdage senere) og en terminskurs (som er spotkursen justeret for rentespændet mellem de to valutaer indtil udløb). Et land kan fastlægge sine valutakurser på flere måder:

  • Ved hjælp af et flydende valutakurssystem, hvor valutaen finder sit eget leje på markedet.
  • Ved hjælp af en "crawling peg" eller kursjustering, som er en kombination af en officielt fastsat kurs og små hyppige justeringer, som i teorien forhindrer øget spekulation i revaluering eller devaluering.
  • Et fastkurssystem, hvor valutaens værdi fastsættes af regeringen og/eller centralbanken.

Udnyttelse

En beslutning som er forbeholdt optionsindehaveren om at eksekvere aftalen.

Udløbsdato

Den dag, hvor en optionskontrakt udløber, eller den sidste handelsdag for en futureskontrakt.

Eksponering

Udsættelse for risici såsom eksponering for udsving i valutakurserne.

Risikodækning

Den procentdel af risikoen, der dækkes af de midler, der kan bruges til margin.

F

Fibonacci – teknisk analyse

Fibonacci Fans og Bands er trelinjede guider, der tegnes på grafer baseret på Fibonacci-talrækken.

Nogle tradere mener, at de kan være med til at identificere løbende support- og modstandsområder på et marked.

Firewall

Software, der anvendes til at beskytte private netværk mod skadelige angreb fra internettet. En firewall begrænser den type netværkstrafik, der tillades til/fra internettet, og kan sommetider skabe problemer med driften af kundestationen.

Skov (Forest)

En graf der bruger den aktuelle slutkurs som udgangspunkt og afbilder hvert datapunkt i forhold til dette udgangspunkt.

Terminskontrakt

En ordre om at handle et valutainstrument til en bestemt kurs på en bestemt dato. Kursen på terminskontrakten er spotkursen justeret for rentespændet mellem de to valutaer indtil udløb. Terminskontraktordrer anvendes ofte til at afdække eksponeringsrisici ved handel på udenlandske markeder.

Forward-forward-kontrakt

En ordre om at handle (f.eks. købe) et valutainstrument til en fast kurs på en fremtidig dato eller om at eksekvere en modsat transaktion (f.eks. sælge) på en senere dato til en fast kurs.

Valutahandel

Valutahandel er et andet term for det, der også kaldes forex-handel. Saxo Bank tilbyder en online-valutahandelsplatform og -software.

Futures/futureskontrakt

En juridisk bindende aftale mellem en køber og en sælger på et marked for afledte finansielle instrumenter. Kontraktspecifikationerne er standardiserede. De omfatter en fast og endelig kurs for betaling – og hvor det er relevant, levering af det underliggende aktiv – på en fastsat fremtidig dato.

G

Gamma

En tilnærmelse af ændringen i delta på en option i forhold til en ændring i kursen på den underliggende aktie, når alle andre faktorer er konstante. Gamma er nøjagtig ved mindre ændringer i kursen på den underliggende aktie, men udtrykkes som en ændring i delta for et fald i aktien på et point.

Hvis f.eks. en call option har en delta på .49 og et gamma på .03, og aktien falder med et point, vil call optionens delta være .46 (.49 + (.03 x -USD 1,00). Da den er resultatet af en matematisk model, afhænger delta af aktiekursen, strike-kursen, volatiliteten, renten, udbyttet og perioden indtil udløb.

Gearing

Muligheden for at erhverve en investeringsposition, der har en højere værdi end ens egenkapital (sikkerhed). Ved gearing (også kaldet leveraging) af en investering behøver man kun indskyde en brøkdel af den aktuelle værdi af det instrument, der investeres i.

Hvis den råvare, der handles, f.eks. kræver en margin på 5 %, har man mulighed for at geare sin investering 20 gange. Med andre ord kan man ved at indskyde USD 10.000 erhverve en position på USD 200.000.

Good till Cancelled (GTC)

En type limitordre, der er aktiv, indtil den eksekveres eller annulleres. I modsætning til en dagsordre kan en GTC-ordre forblive aktiv i et ubestemt antal handelssessioner.

Good till Date (GTD)

En ordre, der er aktiv, indtil den dato, der angives af traderen. Hvis ordren ikke eksekveres inden den af traderen angivne dato, vil ordren blive annulleret.

H

Half turn

Kurtage, der opkræves pr. handel (for både køb og salg). Alternativet er round turn-kurtage, der omfatter både start- og slutpositioner.

Kurssikring

Kurssikring er et værktøj, der anvendes til at begrænse risikoen for investeringstab. En investor, der f.eks. har en stor, urealiseret gevinst på en fysisk aktie eller aktieoptionsposition, kan vælge at sælge en CFD for den samme aktie for at undgå at miste sin gevinst. Selvom kurssikringen sikrer gevinsten i dette tilfælde, er den også med til at sikre, at gevinsten ikke kan stige. Når man kurssikrer, begrænser man altså både sin gevinst og sine tab.

Hedgeforhold

En ændring i optionskursen eller ændring i den underliggende spotkurs.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.