Finansiel ordliste – A til D

A

Kontoopgørelse

En oversigt over den aktuelle saldo og saldobevægelserne på hver konto.

Kontooversigt

Status og handelsaktivitet for en bestemt konto. Hvis der er flere konti, viser Kontooversigten oplysninger om de enkelte konti samt de samlede beløb for alle konti.

Kontoværdi

Kontoens aktuelle værdi, der er sammensat af kontant balance, urealiseret værdi af positioner og ikke-bogførte transaktioner.

Aktivitetslog

En liste over alle aktiviteter i SaxoTrader. Aktivitetsloggen indeholder oplysninger om handler, ordrer, ønskede kurser, chat-dialoger, systembeskeder og for simuleringskonti nulstilling af konti.

Amerikansk option

En option, der indtil udløbsdatoen kan udnyttes efter indehaverens valg.

Analyse

Undersøgelse og analyse af historiske kursdata med henblik på at forudsige fremtidige udsving i kursen på et instrument

Opskrivning

En stigning i instrumentets værdi.

Udbudskurs

Den kurs, man kan købe et givent instrument til. Betegnes også offer price. Er inden for valutahandel den kurs, til hvilken handlen/basisvalutaen (der noteres først) kan købes ved at sælge parrets kursvaluta. Hvis man f.eks. køber EURUSD 100.000, køber man 100.000 euro over for amerikanske dollars.

Aktiv

Dette er en almindelig term for det underliggende aktiv inden for handel med optioner. Det er det finansielle instrument, hvorpå optioner, et derivat, er baseret. Det underliggende aktiv for IBM’s aktieoptioner er selve IBM-aktien.

Tildeling

En optionssælgers forpligtelse til at opfylde de kontraktlige krav (køb eller salg af et underliggende instrument) i forhold til en købers beslutning om at udnytte en option.

At The Money (ATM)

En option er "at the money", hvis værdien af det underliggende instrument er den samme eller næsten den samme som strike-kursen for optionskontrakten.

At The Money (ATM)-termins-strike-kurs

En options ATM-termins-strike-kurs er strike-kursen for den tilsvarende terminskurs på en bestemt fremtidig dato, som beregnes via rentespænd.

Automatisk eksekvering

Den maksimale mængde af instrumentet, som kan handles automatisk, før der er krav om en manuel bekræftelse fra en dealer (”livekurs”). I perioder med volatile markedsforhold kan automatisk handelseksekvering deaktiveres.

Tilgængelig for marginhandel

De midler, som er til rådighed for marginhandel, fremkommet ved at fratrække "Brugt til margin-kravene" fra "Kontoværdien".

B

Bjælke

En grafisk fremstilling af et instruments bevægelser, der normalt indeholder start- og slutkurser samt de højeste og laveste kurser for en bestemt periode.

Bar HLC – teknisk analyse

En graf, der viser de højeste og laveste kurser samt slutkurserne for hver enkelt grafperiode.

Bar OHLC – teknisk analyse

En graftype, der viser de højeste og laveste kurser samt start- og slutkurserne for hver enkelt grafperiode.

Basisvaluta

Inden for valutahandel er det den valuta, som investor køber eller sælger. I EURUSD f.eks. er basisvalutaen EUR, hvilket betyder, at én EUR har en variabel værdi i USD. Når man køber EUR, betaler man med USD, og når man sælger EUR, modtager man USD. Den anden valuta (USD i eksemplet ovenfor) kaldes den variable valuta.

Bear

En trader, som mener, at kurserne vil falde. Et bearish marked er et marked, hvor kurserne falder, mens et bear-marked er, når kurserne er faldet med 20% eller mere over en længere periode.

Beta

En måling af sensitiviteten i et aktiv X ift. et benchmark-indeks Y.

Budkurs

Den kurs, et givent instrument kan sælges til. Er inden for valutahandel den kurs, til hvilken handlen/basisvalutaen (der noteres først) kan sælges ved at købe parrets kursvaluta. Det vil sige, at hvis man sælger USDJPY 100.000, sælger man 100.000 amerikanske dollars og køber japanske yen.

Black Scholes-modellen

En formel, der undersøger finansielle instrumenters prisudsving over tid. Den anvendes ofte til at fastlægge kursniveauet for europæiske call optioner. Formlen tager højde for de faktorer, der påvirker kursen på en call option, herunder kursen på det underliggende aktiv, optionens aftalekurs, renten og perioden indtil optionen udløber.

Brud

Når kursen på et instrument handles igennem et bestemt niveau. Hvis f.eks. udnyttelseskursen på en limitordre om at købe sættes til 100, og kursen falder fra 105 til 95, er kursniveauet på 100 blevet brudt. Ordren bliver således til en markedsordre og eksekveres så hurtigt som muligt.

Bull

En trader, som mener, at kurserne vil stige. Et bullish marked er et marked, hvor kurserne stiger, mens et bull-marked er et marked, hvor kurserne over en længere periode er steget med 20% eller mere fra et lavpunkt.

Købstilbud

En limitordre om at købe til den aktuelle udbudskurs.

C

Call

En optionskontrakt giver indehaveren ret til at købe det underliggende aktiv til den aftalte strike-kurs. En call option forpligter udstederen til at sælge det underliggende aktiv til den aftalte strike-kurs.

Call option

Man kan købe eller sælge en call option.

Hvis man køber en call option, har man ret, men ikke pligt, til at købe det underliggende instrument til den aftalte strike-kurs på den aftalte udløbsdato (europæisk option).

Hvis man sælger en call option, har man pligt til at sælge det underliggende instrument til den aftalte strike-kurs på den aftalte udløbsdato (europæisk option).

Candlestick – teknisk analyse

En graf, hvor en tynd linje angiver kursniveauet for instrumentet i grafperioden. Start- og slutkurserne i perioden angives ved hjælp af en tykkere linje (rød, hvis kursen sluttede lavere og grøn, hvis den sluttede højere). Det samlede billede kan minde om et stearinlys. Denne graf er ifølge mange tradere den letteste at aflæse.

Kontantsaldo

Den aktuelle værdi af de kontante midler på en konto.

Kontant afregning

Kontant afregning svarer til et endeligt marginkald på udløbsdatoen. Udnyttelse medfører betaling af:

  • Call optioner: forskellen mellem den endelige afviklingskurs og call optionens strike-kurs.
  • Put optioner: forskellen mellem put optionens strike-kursen og den endelige afviklingskurs.

CFD-finansiering

Hvis man holder en CFD (Contract for Difference), indvilger man i at afregne forskellen mellem kursen, når man åbner positionen, og kursen, når man lukker positionen. Man afkræves ingen forudbetaling, når man åbner en position, men skal til gengæld betale finansieringsomkostningerne. Hvis man omvendt har en kort position, får man udbetalt renter.

Lukke en position

Lukning af en investering ved at eksekvere en modsat handel. Hvis man f.eks. har købt USDJPY 100.000, vil man være nødt til at sælge USDJPY 100.000 for at lukke positionen.

Lukkekurs

Den kurs, som positionen blev lukket til. Dette gælder ikke åbningshandler og er det samme som handelskurs.

Klasse (af optioner)

Et sæt handlede optioner af samme kategori (amerikanske eller europæiske) inden for samme løbetidssegment (kort- eller langsigtet) og i forbindelse med samme instrument.

Clearingcentral

En organisation, som registrerer transaktioner og giver medlemmerne en garanti for endelig afvikling.

Lukkeindeks

Det sidste indeks, der er beregnet og publiceret, når markedet lukker, og som bruges som baggrund for marginberegning.

Afviklingskurs/leveringskurs ved lukning

Afviklingskursen ved lukning beregnes på udløbsdatoen (optioner) eller den sidste handelsdag (futures) og er referencekursen for udløbende optioner og for endelig betaling af løbende marginafregning på futures.

Kurtage

Eventuelle faste kurtager og ticket-gebyrer, som gælder for handler af den angivne størrelse.

Betinget ordre

Betingede ordrer er det samme som forbundne handelsordrer. Der findes forskellige typer: If Done (slave), hvor en slaveordre kun bliver aktiv, hvis den primære ordre eksekveres. One Cancels the Other (O.C.O.), hvor eksekveringen af én ordre annullerer den anden. Betingede trevejsordrer kan også benyttes, hvor der placeres to ordrer, hvis (If Done) en primær ordre eksekveres. Disse ordrer er selv forbundne som O.C.O-ordrer, hvilket betyder, at der kan placeres både en stop loss- og en profit taking-ordre for en position.

Contract for Difference (CFD)

En CFD er et derivat og anvendes ved handel. Kursen på en CFD opfører sig på præcis samme måde som den underliggende aktiekurs. Handel med CFD’er har en række fordele i forhold til almindelig aktiehandel, f.eks. handel på margin og direkte (øjeblikkelig) handel, så man ikke behøver vente på, at en handelsordre eksekveres på børsen.

Kontraktstørrelse/multiplikator

Mængden af det underliggende aktiv i en options- eller futureskontrakt.

Kontraktværdi

Opnås ved at gange præmiens tilbudte kurs med kontraktstørrelsen (flere).

Omregningskurs

Overførsler og gevinster/tab på handler omregnes til kontoens basisvaluta på baggrund af dagens gældende valutakurs.

Omkostninger ved at lukke position

Omkostningen ved at lukke en position, f.eks. kurtager og handelsgebyrer.

Modvaluta

Inden for valutahandel er den valuta, som investorerne betaler med eller modtager, når de handler. I EURUSD f.eks. er den variable valuta USD, hvilket betyder, at én EUR har en variabel værdi i USD. Når man køber EUR, betaler man med USD, og når man sælger EUR, modtager man USD. Den anden valuta (EUR i eksemplet ovenfor) kaldes basisvalutaen.

Kryds

Vælg det valutakryds, der skal handles, f.eks. USDJPY. USDJPY betyder, at man handler amerikanske dollars over for japanske yen. Hvis man køber, køber man dollars og betaler i yen, og hvis man sælger, sælger man dollars og modtager yen.

Cross-margining

En mulighed, hvorved initialmarginen beregnes på baggrund af en portefølje, som består af enten optioner eller futures på samme produkt (cross-margining af option) eller flere kontakter (cross-margining mellem kontrakter). En portefølje udsættes nogle gange for en risiko fra afvigende markedsbevægelser: Cross-margining fanger dette og gør det muligt at reducere den indledende risiko.

Valutahandel

Valutahandel er et andet term for forex-handel. Saxo Bank tilbyder en online-valutahandelsplatform.

D

Dagsordre (DO)

En ordre, der gælder indtil dagens afslutning. Hvis den ikke er blevet eksekveret inden da, annulleres den.

Ved valutahandel er dagens afslutning kl. 22.00 GMT den dag, ordren placeres.

Ved CFD’er og aktier er dagens afslutning, når børsen, hvor aktien handles, lukker.

Daglig kursgrænse

Den maksimale tilladte kursændring i forhold til den tidligere daglige afregning, som er fastsat af markedsoperatøren. Når den daglige kursgrænse er nået, kan handlen blive suspenderet, en ny kursgrænse fastsættes, variationsmarginen bestemmes, og handlen genoptages.

Daglig afviklingskurs

Den daglige afviklingskurs, som beregnes og formidles hver handelsdag, bruges til at bestemme variationsmarginen for futureskontrakter og udsvingsgrænser for den følgende handelsdag. Den bruges også som en reference for førtidig udnyttelse af amerikanske aktieoptioner.

Fald

En nedgang i værdien af et instrument.

Leveringsdato

Den dato, hvor levering af de underliggende varer i en futureskontrakt, finder sted. Ved spekulative investeringer i futures skal futurespositionen lukkes på eller før denne dato.

Delta

En måling af hvor meget en optionskurs vil variere ved en ændring i kursen for det underliggende aktiv. Delta går fra 0 til 1 for call optioner og mellem -1 og 0 for put optioner.

Nedskrivning

En nedgang i værdien af et instrument.

Derivat

Et instrument, der er afledt af et andet værdipapir. CFD’er er f.eks. derivater af fysiske aktier.

Direkte markedsadgang (Direct Market Access, DMA)

Direkte deltagelse i ordrebogen på en børs. Ordrebogen indeholder ordrer om at købe og sælge et værdipapir og anvendes til at fastlægge den aktuelle bud-/udbudskurs på markedet.

Udbytte

Den procentdel af en virksomheds aktieværdi, der udbetales til aktionærerne. En aktie, der sælges for USD 100 pr. aktie med et årligt udbytte på USD 1 pr. aktie, giver investoren et afkast på 1 %.

Downtick

Et større eller mindre fald i den noterede kurs opgjort i "ticks". Mange børser har en uptick-regel, der siger, at en aktie kun kan sælges, hvis aktiekursen er steget mere end den seneste kurs, som en transaktion er gennemført til. Den er rettet mod tradere, der ønsker at sælge kort, og har til formål at forhindre store fald på markedet. Andre børser har tick test-regler, der grundlæggende er de samme som uptick-reglen: Aktierne kan kun shortes ved såkaldte zero upticks, hvilket betyder, at transaktionskursen enten er højere end den seneste transaktionskurs, eller at transaktionskursen er uændret, men højere end den foregående transaktionskurs. Dette betegnes som en zero uptick eller zero plus tick. CFD’er er fordelagtige for tradere, der er bearish (har forventninger om fald) på en aktie, da der ikke gælder nogen uptick- eller tick test-regler for CFD’er.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.