Obchodní strategie: Časté dotazy

Co je obchodní strategie?

Obchodní strategie je investiční řešení pro ty, kdo by spekulativní investování rádi zkusili, ale nemají zkušenosti nebo čas, aby realizovali a spravovali takové investice sami.

Společnost Saxo Bank vybrala menší počet obchodních strategií, které uplatňují konkrétní lidé, které nazýváme poskytovatelé strategií, a vytvořila plně automatizované řešení, které vám umožní investovat podle vybrané strategie (či vybraných strategií) a udržet si plně transparentní kontrolu nad procesem.

Co je SaxoSelect?

SaxoSelect je plně digitální a automatizovaná obchodní a investiční služba, která klientům Saxo Bank umožňuje investovat podle předem zvolených strategií přímo z jejich obchodní platformy.

SaxoSelect nabízí dva hlavní druhy strategií: investiční portfolia pro dlouhodobé investory a obchodní strategie pro zkušenější investory více ochotné riskovat.

Jak začít investovat do obchodní strategie?

Investování do obchodní strategie se podobá investování do fondu: vyberete si strategii, kliknete na tlačítko „Investovat“ a podle online pokynů investici dokončíte. Prostředky, které investujete, budou při dokončení investice automaticky převedeny z vašeho hlavního účtu na nově vytvořený investiční účet. Své investiční účty máte neustále plně pod kontrolou.

Chcete-li investovat do některé ze strategií, musíte mít u Saxo Bank A/S aktivní účet s dostatečným množstvím finančních prostředků.

Jsou obchodní strategie k dispozici pro každého?

Obchodní strategie jsou klasifikovány jako vysoce riziková investiční nabídka, a proto musíte jako investor před zahájením obchodování prokázat, že jste pro tuto službu způsobilí. Podle právních předpisů EU se po vás vyžaduje, abyste absolvovali test způsobilosti dle směrnice o trzích finančních nástrojů. K absolvování tohoto testu online budete vyzváni během počátečního procesu investování.

Je třeba si kvůli investování otevřít nový účet?

Ne, není to třeba.

Když dokončíte investici do obchodní strategie, automaticky bude v rámci vašeho účtu u Saxo Bank vytvořen dedikovaný podúčet pro danou strategii. To znamená, že se stejným jedinečným přihlašovacím jménem můžete zobrazovat a ovládat hlavní obchodní účet i automatické investiční účty. Je to takhle jednoduché.

Jak mohu chránit své investice?

Společnost Saxo Bank navrhla stop out mechanismus, který nazýváme investiční štít a který umožňuje hodnotu investice chránit. Hodnotu investičního štítu definujete vy sami v investičním lístku před realizací investice.

Jestliže například investujete do jedné strategie 20 000 USD, bude mít investiční štít ve výchozím nastavení hodnotu 70 % hodnoty původní investice (tj. 14 000 USD). Tuto hodnotu můžete změnit, pokud si budete přát, ale není možné investiční štít nastavit na více než 90 %. Pokud by hodnota investičního účtu následně poklesla pod hodnotu investičního štítu, budou všechny pozice zavřeny na tržní ceně a propojení se strategií bude přerušeno.

Investiční štít je navržen tak, aby omezil možné ztráty, nepředstavuje však záruku, že můžete ztratit pouze předem definovanou částku, kterou si stanovíte. Pamatujte, že spuštění investičního štítu u jedné strategie nemá dopad na hlavní obchodní účet ani na jiné automatické investiční účty, protože s těmito účty se pro účely marží nakládá samostatně. Hodnota investičního štítu je pevná na úrovni, kterou sami nastavíte, a proto nefluktuuje spolu s hodnotou účtu. Můžete však hodnotu investičního štítu změnit pomocí tlačítka „Spravovat“, jež naleznete v platformě vedle příslušného investičního účtu.

Jak služba SaxoSelect funguje?

Společnost Saxo Bank A/S vyvinula špičkovou technologii, která detekuje obchody, jež provádí poskytovatel strategie na vlastní účet. Detekcí obchodu se v našem softwaru vytvoří blokový příkaz, který kombinuje pokyny všech jednotlivých klientů investujících do příslušné strategie. Obchod tak budou proporcionálně realizovat investoři v každé zvolené strategii. Společnost Saxo Bank neuplatňuje žádná vlastní rozhodnutí ve spojitosti s nákupem či prodejem cenných papírů, pouze automaticky provádí obchody realizované ve vztahu k dané strategii.

Proč je důležité, aby byl můj příkaz realizován v rámci blokového příkazu?

Domníváme se, že je důležité, aby při sledování určité strategie bylo se všemi investory nakládáno maximálně shodně. Pro dosažení tohoto cíle jsme vyvinuli technologii, která společnosti Saxo Bank A/S umožňuje realizovat pokyny jednotlivých investorů ve stejné strategii v jediném příkazu. Tímto způsobem jsou pokyny zpracovávány souběžně s pokyny ostatních investorů, kteří sledují stejnou strategii. Upozorňujeme, že toto se netýká pokynů v době, kdy investici zahajujete. V této době se budou vaše pokyny realizovat individuálně.

Kde mohu své investice monitorovat?

Investice můžete monitorovat z platformy. Můžete též spravovat svůj investiční štít, ukončit či znovu aktivovat investice a převádět prostředky na své investiční účty a z nich.

Mohu své investice kdykoli ukončit?

Investici do dané strategie můžete ukončit kdykoli – stačí v platformě kliknout na ikonu „Stop“ vedle příslušné strategie.

Když se rozhodnete investici do strategie ukončit, budete mít možnost výběru mezi ponecháním stávajících pozic nebo uzavřením všech pozic, což je výchozí možnost. Pokud se v této fázi rozhodnete všechny otevřené pozice zavřít, vytvoří se příslušné tržní pokyny. Pokud by byly podkladové trhy zavřené, provedou se tyto pokyny, jakmile trhy znovu otevřou.

Pamatujte, že pokud se rozhodnete ponechat pozice otevřené, ponesete odpovědnost za jejich správu. Budete muset zavřít pozice sami, protože propojení se strategií bude okamžitě po kliknutí na tlačítko „Stop“ zrušeno.

Mohu si tuto službu vyzkoušet v demo prostředí?

Tato služba bohužel není k dispozici v demo verzi.

Jak se obchodní strategie vybírají?

Každá strategie prochází přísným procesem posouzení, v němž se berou v úvahu všechny aspekty obchodování, řízení rizik a správy finančních prostředků. Zaměřujeme se též na lidi obchodující dané strategie a na to, jak dalece jsou strategie škálovatelné, aby je mohli sledovat další investoři.

V úvahu bereme pouze účty se skutečnými penězi, nikoli demo účty. Navzdory péči, kterou věnujeme procesu výběru, je třeba pamatovat na to, že tato služba i nadále představuje vysoce rizikový investiční návrh. Každá strategie totiž funguje s pákovým efektem, protože využívá produkty obchodované s marží, značnou volnost v rozhodování a expozice vůči jednotlivým titulům cenných papírů a třídám aktiv.

Mohu důvěřovat výkonnostním statistikám strategií?

Statistiky popisující jednotlivé strategie vycházejí ze skutečných údajů obchodování na účtech se skutečnými penězi. Například statistiky výkonnosti, výnosů a čerpání se počítají podle hodnoty účtu, a proto berou v úvahu zavřené i otevřené obchody. Statistiky se počítají podle údajů platných ke konci předchozího obchodního dne. Je třeba ale poznamenat, že statistiky zachycují výkony v minulosti a nemusí nezbytně indikovat výkony v budoucnosti.

Mohu po ukončení znovu investici obnovit?

Pokud se rozhodnete investici ukončit, můžete ji znovu aktivovat pomocí tlačítka „Restart“, které je v platformě viditelně označeno. Budete muset potvrdit, že od doby, kdy jste naposledy investovali, nedošlo k podstatným změnám vaší finanční situace a že máte dostatek prostředků k pokrytí potřebného minimálního kapitálu.

Mohu zavřít jednotlivé pozice ve svém účtu strategie?

Dokud je vaše investice aktivní, není možné v dedikovaném investičním účtu snižovat ani zvyšovat expozici riziku na úrovni jednotlivých pozic.

Investici do obchodní strategie je třeba považovat za samostatný investiční návrh. Je možné pouze je jako celek přijmout, nebo odmítnout.

Vidí poskytovatelé strategie moji investici a spravují mé prostředky?

Ne, nemají přístup k vašemu účtu ani nevědí, kolik investorů nebo jaký kapitál jejich strategie sleduje. Poskytovatelé strategie se soustředí pouze na vlastní obchodování a účty.

Jaké náklady spojené se službou SaxoSelect?

Provize a rozpětí odpovídají maloobchodním cenám nebo jsou nižší. Kromě toho účtuje Saxo Bank A/S poplatek za službu a výkonnostní poplatek, který vychází ze standardní hodnoty High Water Mark (nejvyšší dosažená hodnota). Podrobnosti o těchto poplatcích naleznete na stránce s popisem dané strategie, stejně jako na investičních lístcích (další informace naleznete v části Jak se počítá výkonnostní poplatek?).

Proč se platí poplatek za službu? Jak se účtuje?

Poplatek za službu pokrývá náklady, které vznikají společnosti Saxo Bank A/S při poskytování služby SaxoSelect, například údržba IT, provozní režie či riziko. Poplatek za službu se účtuje v roční sazbě, která činí 0,5 %, a to čtvrtletně. Kumuluje se každý den a vypočítává se ze zůstatku investičního účtu na konci dne.

Jak se počítá výkonnostní poplatek?

Saxo Bank A/S si ponechává 20 % realizovaného a nerealizovaného čistého zisku vytvořeného na vašem investičním účtu. Výkonnostní poplatek vychází z hodnoty High Water Mark (nejvyšší dosažená hodnota). Viz též část High Water Mark (nejvyšší dosažená hodnota) – jak funguje? Pokud strategie v následných obdobích dosáhne ztráty, poplatek není možné vrátit. Pokud investujete do více obchodních strategií, výpočet výkonnostního poplatku se provede u každého dedikovaného investičního účtu nezávisle.

Příklad:

1. dubna klient investuje 20 000 EUR.

Počáteční zůstatek účtu činí 20 000 EUR.

Poplatek za službu = 0,5 % p.a., platí se zpětně za čtvrtletí.

Výkonnostní poplatek = 20 % čistého výnosu, platí se čtvrtletně a podle hodnoty High Water Mark (nejvyšší dosažená hodnota).

Počáteční High Water Mark (nejvyšší dosažená hodnota)

High Water Mark = Zůstatek účtu k 1. dubnu = 20 000 EUR

Poplatek za službu se počítá každý den.

Denní výše poplatku za službu se vypočítává pomocí následující rovnice:

Zůstatek účtu na konci dne × (sazba poplatku za službu / 365)

Poplatek za první den se počítá takto: 20 000 × (0,005 / 365) = 0,27 EUR

Pro zjednodušení našeho příkladu předpokládejme, že hodnota účtu zůstane v dubnu (30 dnů) na úrovni 20 000 EUR a po zbytek čtvrtletí (květen a červen = 61 dnů) bude činit 21 000 EUR.

Na základě těchto jednoduchých předpokladů je možné kumulovaný poplatek za službu za dané čtvrtletí vypočítat takto:

(20 000×(0,005×30/365)) + (21000×(0,005×61/365)) = 25,76 EUR

Upozorňujeme, že skutečná čísla se mohou kvůli zaokrouhlování mírně lišit.

Strategie vedla na konci čtvrtletí k zisku ve výši 1 000 EUR.

Zůstatek účtu na konci čtvrtletí činí 21 000 EUR. Zisk = 1 000 EUR

Výkonnostní poplatek se vypočítá na konci období.

Protože současný zůstatek na účtu je vyšší než současná hodnota High Water Mark (nejvyšší dosažená hodnota), společnost Saxo Bank A/S si naúčtuje výkonnostní poplatek.

Výkonnostní poplatek se vypočítává pomocí následující rovnice:

(Čistý zůstatek – kumulovaný poplatek za službu) * Sazba výkonnostního poplatku

(1000 – 25,767) × 0,2 = 194,85 EUR

Hodnota čistého zůstatku je rozdíl mezi hodnotou účtu na začátku období a hodnotou účtu na konci období po očištění o příchozí a odchozí převody prostředků.

Situace na účtu na konci čtvrtletí (klientský účet*):

Zůstatek účtu na začátku čtvrtletí

20 000

Zisk/ztráta

1 000

Konečný zůstatek před poplatky

21 000

Poplatek za službu

(25,77)

Výkonnostní poplatek

(194,85)

Zůstatek účtu na konci čtvrtletí

20 779,38


* Všechny hodnoty jsou v EUR.

Nová hodnota High Water Mark (nejvyšší dosažená hodnota) u tohoto účtu nyní činí 21 000 EUR. Toto je referenční hodnota pro výpočet výkonnostního poplatku za další období.

High Water Mark (nejvyšší dosažená hodnota) – jak funguje?

Tzv. High Water Mark je nejvyšší historická hodnota vaší investice v dané obchodní strategii na konci období (v našem případě na konci čtvrtletí). Princip High Water Mark zajišťuje, že vám nebude jeden a tentýž výkon vyúčtován dvakrát.

High Water Mark (nejvyšší dosažená hodnota)

Ve výše uvedeném ilustrativním příkladu je výnos za Q1 (1 500 EUR), podle kterého se určuje výkonnostní poplatek, očištěný o poplatek za službu, takže investorovi je vyúčtován poplatek za výkonnost pouze nad rámec všech ostatních poplatků a provizí, které se z investičního účtu odečítají. Poplatky za službu účtované za období, kdy nevznikl převyšující výnos, budou odečteny z výkonu za období, kdy vznikl převyšující výnos, a to před výpočtem výkonnostního poplatku.

Budou mi účtovány poplatky, pokud ukončím investici uprostřed čtvrtletí?

Pokud ukončíte investici mimo přesná data stanovená v harmonogramu poplatků, bude z vašeho investičního účtu odečtena aktuálně nakumulovaná hodnota příslušných poplatků. Pro účely výpočtu bude hodnota High Water Mark určena ke dni, kdy jste ukončili investici.

Jak se počítá výkonnost obchodní strategie?

Obchodní strategie vykazují procentuální výkonnost, která se počítá jako časově vážená výkonnost. Tato metodika výpočtu je standardem pro porovnávání správců investičních portfolií v rámci odvětví správy majetku. Výkonnost vychází jak z realizovaných, tak z nerealizovaných obchodů a eliminuje účinek operací financování.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.