Akciová portfolia: nejčastější dotazy

Co je SaxoSelect?

SaxoSelect je plně digitální a automatizovaná investiční služba, která klientům umožňuje investovat do široké škály investičních a obchodních strategií přímo z jejich obchodní platformy.

Když otevřete investici SaxoSelect, automaticky se vytvoří nový účet v měně portfolia a částka investice se převede z vašeho výchozího účtu. SaxoSelect sleduje účet spravovaný expertním obchodníkem nebo správcem fondu a automaticky kopíruje obchody realizované na spravovaném účtu na váš účet SaxoSelect, a to s minimální prodlevou.

SaxoSelect nabízí tři typy strategií:


Obchodní strategie

Obchodní strategie sledují účty zkušených obchodníků s prokazatelnými obchodními výsledky a nabízejí agresivní obchodní strategie s vysokým rizikem a vysokou odměnou. Strategie obvykle vychází z určitého tématu, například Commodity Focus (Zaměřeno na komodity), kde se vychází z technických obchodních signálů, jsou ale i diskreční strategie vycházející z instinktů zkušeného obchodníka.

Akciová portfolia
Akciová portfolia obsahují akcie a spravují je správci portfolií. Portfolio Saxo Morningstar MOAT® vychází z metodiky Morningstar MOAT® a spravuje a realizuje ho Saxo Bank.

Vyvážená portfolia

Vyvážená portfolia pro dlouhodobé investory obsahují portfolia akciových a dluhopisových ETF na základě průzkumů společnosti BlackRock. Tato portfolia nabízejí atraktivní investiční příležitosti a jsou též ideální pro uložení prostředků určených k obchodování s marží, kdy je možné určitou procentuální část hodnoty investičního portfolia využít jako kolaterál pro obchodování maržových produktů, jako jsou FX, CFD či futures.

Jak se vybírají akcie do portfolia?

Společnost Morningstar Investment Management Europe poskytuje modelové globální portfolio složené z 30 akcií, které Saxo Bank spravuje prostřednictvím portfolia Saxo Morningstar MOAT®.

Akcie v portfoliu jsou vybrané ze 33 způsobilých burz pomocí metodiky Morningstar Economic Moat®. Zahrnuty jsou pouze ty společnosti, o nichž se Morningstar domnívá, že mají udržitelnou konkurenční výhodu.  Tyto firmy mají dobrou pozici, aby překonávaly své konkurenty a potenciálně dosahovaly vysokých výnosů po dobu nejméně 20 let (Wide Moat) nebo 10 let (Narrow Moat).  Akcie se poté hodnotí na základě fundamentální analýzy, která umožňuje vytvořit odhady tržní hodnoty. Pouze ty společnosti, které se obchodují s vysokým diskontem v porovnání s těmito odhady, se zahrnou do portfolia.


Jak se portfolio vyvažuje?
Na konci každého čtvrtletí společnost Morningstar Investment Management Europe portfolio přezkoumá a Saxo Bank, je-li to nutné, příslušné poměry upraví. Za účelem snížení počtu nahrazovaných akcií a s tím souvisejících nákladů na obchodování se v portfoliu nahrazují akcie pouze tehdy, když je možné nalézt alternativu, která nabízí 25% zlepšení poměru ceny a tržní hodnoty. Kvůli minimalizaci transakčních nákladů podléhá úprava poměrů na cílové váhy také požadavku minimálního objemu.

Veškeré úpravy poměrů se automaticky odrazí ve vašem portfoliu.

Co je Morningstar Economic Moat®?

Hospodářský příkop (moat) představuje udržitelnou konkurenční výhodu, která umožňuje firmám chránit svou hodnotu a v dlouhodobém investičním horizontu umožňuje dosahovat výnosů.

Akcie způsobilé k zařazení do portfolia se dále hodnotí s využitím metodiky Morningstar Economic Moat®, která umožňuje určit jejich konkurenční výhodu na základě 5 principů:

náklady na přechod – firmy, jejichž zákazníci jsou u nich „uzamčeni“ kvůli vysokým nákladům na přechod ke konkurenci;
síťový efekt – firmy se zbožím či službami, kde hodnota produktu s počtem uživatelů zboží či služby roste;
nehmotná aktiva – patenty, státní licence a cenné značky spojované se společností, které jí dávají výhodu oproti konkurentům;
nákladová výhoda – firmy, které mohou vyrábět zboží či poskytovat služby levněji než konkurence, což jim umožňuje udržovat nižší ceny nebo dosahovat vyšší ziskovosti;
efektivní rozsah – výhoda pro firmy na trzích, které podporují pouze malou konkurenci.

Akcie zařazené do portfolia Saxo Morningstar MOAT® musí mít „Wide Moat“ (široký příkop) nebo „Narrow Moat“ (úzký příkop), což znamená, že musí mít udržitelnou konkurenční výhodu, která bude chránit před konkurencí a pomáhat k vysokým výnosům z kapitálu po dobu nejméně 20 let (Wide Moat) nebo 10 let (Narrow Moat).

Jaké jsou náklady?

Nízká provize z obchodování

Společnost Saxo si účtuje nízký poplatek z obchodování ve výši 0,06 % hodnoty každé transakce, s výhradou minimální výše 2 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně. Není účtován žádný poplatek za úschovu.

Nízký poplatek za službu

Saxo účtuje poplatek za službu ve výši 0,75 % p.a. (včetně DPH), který se počítá ze zavírací hodnoty portfolia na konci dne a účtuje se na konci čtvrtletí.  

Konverzní poplatky

Portfolio Saxo Morningstar MOAT® je zatíženo zvláště nízkým poplatkem za směnu ve výši 0,2 %, který se uplatňuje na hodnotu obchodů v měnách jiných, než je měna portfolia (EUR).

Převody z a do investičního účtu portfolia Saxo Morningstar MOAT® v měnách jiných, než je měna portfolia (EUR), podléhají standardnímu konverznímu poplatku společnosti Saxo Bank, tedy 0,5 %.

Kdo spravuje portfolio?

Saxo Bank spravuje portfolio Saxo Morningstar Moat® složené na základě portfolia 30 globálních akcií vybraných společností Morningstar Investment Management Europe Ltd. Výběr je proveden z množství akcií, kterým analytici společnosti Morningstar přiřadili hodnocení Wide Moat nebo Narrow Moat.

Jak investovat do portfolia Saxo Morningstar MOAT®?

Můžete investovat přímo do jakéhokoli portfolia SaxoSelect prostřednictvím obchodních platforem SaxoTraderGO či SaxoTrader. Dostupná portfolia SaxoSelect jsou zobrazena na kartě SaxoSelect v platformě. Jsou zde celé popisy, výkony a statistiky, stejně jako přehled investic v portfoliu.

Postup otevření investice v obchodní platformě:

  1. Klikněte na tlačítko INVEST (Investovat) u strategie, do níž chcete investovat. 
  2. V případě potřeby budete muset absolvovat krátký test způsobilosti. (Poznámka: Investovat do portfolií můžete pouze tehdy, když prokážete, že disponujete nezbytnými znalostmi, aktivy, zkušenostmi a povědomím o rizicích týkajících se portfolia.)
  3. Investiční modul vám umožňuje zvolit velikost investice.

Po dokončení procesu vytvoření investice založí SaxoSelect dedikovaný účet pro portfolio a individuální investice vloží na tento účet (je-li otevřen příslušný trh, trvá vše několik sekund), čímž velmi rychle dokončí otevření portfolia.

Kde mohu monitorovat a spravovat své portfolio?

Správa portfolia

Aktivní portfolia jsou monitorována v seznamu portfolií, který umožňuje monitorovat výnosy, upravovat velikost investice nebo portfolio ukončit.

Jak mohu ukončit investici?

Chcete-li portfolio ukončit, klikněte na tlačítko Stop v seznamu portfolií v platformě SaxoTraderGO nebo SaxoTrader.
Budete mít možnost výběru mezi zavřením pozic (výchozí varianta) nebo ponecháním stávajících pozic.
POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete ponechat pozice otevřené, ponesete odpovědnost za jejich správu a musíte je zavřít manuálně.

Mohu po ukončení znovu investici obnovit?

Ano, investici můžete znovu obnovit v obchodních platformách ze seznamu portfolií. Použijte tlačítko Restart. Musíte potvrdit, že od doby, kdy jste naposledy investovali, nedošlo k podstatným změnám vaší finanční situace a že máte dostatek prostředků k pokrytí potřebné minimální investice.

Mohu do stávajícího portfolia investovat větší částku?

Můžete do portfolia investovat další prostředky. Klikněte na tlačítka Manage (Spravovat) > Deposit Funds (Vložit prostředky) u příslušné strategie v seznamu portfolií v platformě SaxoTraderGO nebo SaxoTrader.

Přidat můžete minimálně 5 000 v základní měně strategie. Strategie alokuje vaše doplněné prostředky nejlepším možným způsobem, pamatujte však, že nepůjde o přesnou alokaci, pokud nebude možné částku přesně alokovat mezi jednotlivé investice.

Jak mohu finanční prostředky vybrat?

Chcete-li vybrat prostředky z portfolia, musíte portfolio ukončit. Není možné čerpat prostředky, které jsou součástí aktivního portfolia.

Nevyužité prostředky z jednoho účtu SaxoSelect můžete převést na jiný obchodní účet kliknutím na tlačítka Manage (Spravovat) > Withdraw Funds (Vybrat prostředky).

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.