Vyvážená portfolia: nejčastější dotazy

Co je SaxoSelect?

SaxoSelect je plně digitální a automatizovaná investiční služba, která klientům umožňuje investovat do široké škály investičních a obchodních strategií přímo z jejich obchodní platformy.

Když otevřete investici SaxoSelect, automaticky se vytvoří nový účet v měně portfolia a částka investice se převede z vašeho výchozího účtu. SaxoSelect sleduje účet řízený zkušeným obchodníkem nebo správcem fondu a automaticky kopíruje obchody realizované na spravovaném účtu na váš účet SaxoSelect, a to s minimální prodlevou.

SaxoSelect nabízí tři typy strategií:

Obchodní strategie

Obchodní strategie sledují účty zkušených obchodníků s prokazatelnými obchodními výsledky a nabízejí agresivní obchodní strategie s vysokým rizikem a vysokou odměnou. Strategie obvykle vychází z určitého tématu, například Commodity Focus (Zaměřeno na komodity) nebo Charts & Patterns (Grafy a vzorce), kde se vychází z technických obchodních signálů, jsou ale i diskreční strategie vycházející z instinktů zkušeného obchodníka.

Akciová portfolia

Akciová portfolia obsahují akcie a spravují je správci portfolií. Portfolio Saxo Morningstar MOAT® vychází z metodiky Morningstar MOAT® a spravuje a realizuje ho Saxo Bank.

Vyvážená portfolia

Vyvážená portfolia pro dlouhodobé investory obsahují portfolia akciových a dluhopisových ETF na základě průzkumů společnosti BlackRock. Tato portfolia nabízejí atraktivní investiční příležitosti a jsou též ideální pro uložení prostředků určených k obchodování s marží, kdy je možné určitou procentuální část hodnoty investičního portfolia využít jako zástavu pro produkty obchodování s marží, jako jsou FX, CFD či futures.

Jak začít?

Vyvážené portfolio si můžete zakoupit prakticky stejně jako akcie.

Vyberete portfolio, které nejlépe odpovídá vašemu profilu investora, přihlásíte se do platformy SaxoTrader, provedete online stručný postup, rozhodnete se, kolik si přejete investovat, a vaše investice bude zpracována a provedena v reálném čase, přímo před vašima očima.

Saxo Bank pravidelně v portfoliu automaticky upravuje poměry s cílem udržet v portfoliu zadaný profil rizika.

Kde mohu své vyvážené portfolio monitorovat?

Vyvážené portfolio můžete mít plně pod kontrolou a viditelné.

Když provedete investici, Saxo Bank vytvoří dedikovaný podúčet, na němž bude vyvážené portfolio vedeno. Tento podúčet funguje podobně jako podsložka v současném účtu SaxoTrader.

Takto si vyvážené portfolio ponecháte plně pod kontrolou, můžete je spravovat nebo investici ukončit, když budete mít za to, že je to třeba.

Z čeho vyvážené portfolio sestává?

Vyvážená portfolia jsou sestavena z fondů obchodovaných na burze (tzv. ETF).

ETF spojují výhody fondů a akcií. Fondům se ETF podobají v tom, že se investuje do kolekce dluhopisů, akcií a/nebo jiných tříd aktiv. Akciím se jednotlivé ETF podobají v tom, že je možné je kupovat či prodávat po celou dobu, kdy je otevřený příslušný trh.

K držení takového počtu jednotlivých dluhopisů a akcií, aby bylo možné hovořit o dobře diverzifikovaném portfoliu, jsou nutné vysoké investice. Ale při použití ETF mají investoři do vyvážených portfolií k dispozici cenově nenáročné a dobře diverzifikované řešení, aniž by museli použít velký objem kapitálu.

Jaké fondy jsou obchodované na burze iShares?

Společnost Saxo Bank se rozhodla vytvořit vyvážená portfolia z fondů obchodovaných na burze iShares od společnosti BlackRock.

iShares je globální špička v oboru fondů obchodovaných na burzách a disponuje více než desetiletými zkušenostmi a nasazením ve prospěch individuálních i institucionálních investorů všech velikostí. Fondy iShares, které globálně obsahují více než 700 fondů zahrnujících více tříd aktiv a strategií a které k 30. červnu 2016 aktivně spravovaly majetek o hodnotě převyšující 1 bilion amerických dolarů, pomáhají klientům po celém světě budovat základ portfolií, naplňovat konkrétní investiční cíle a implementovat tržní názory. Fondy iShares stojí na expertním řízení portfolií a rizik společnosti BlackRock, důvěryhodného subjektu spravujícího více prostředků než jakákoli jiná investiční firma.*

(*Údaj vychází z toho, že k 30. červnu 2016 měla společnost ve správě majetek ve výši 4,89 bilionu USD.)

Saxo Bank využívá k vytváření vyvážených portfolií průzkumy a údaje od společnosti BlackRock.

Průzkumy a data společnosti BlackRock, které Saxo Bank využívá k tvorbě vyvážených portfolií, vychází z určitých interních předpokladů a společnost BlackRock se nezabývá otázkou vhodnosti obsahu jejích průzkumů a dat pro individuální potřeby a tolerance rizik všech investorů. Jako takové průzkumy a data společnosti BlackRock slouží pouze informačním účelům a nepředstavují investiční poradenství ani nabídku prodeje či nabádání k využití nabídky koupit cenné papíry v nich popisované. Průzkumy a data společnosti BlackRock se připravují v souladu s právními požadavky, jejichž smyslem je napomáhat nezávislosti investičních průzkumů, a nepodléhají zákazu obchodování před poskytnutím průzkumů a dat společnosti Saxo Bank, které se jako takové považuje za marketingovou komunikaci se společností SaxoBank.

Jaké jsou náklady?

Za poskytování služby účtuje Saxo Bank poplatek za službu ve výši 0,9 % p.a., který se vypočítává z hodnoty účtu vyváženého portfolia. Poplatek zahrnuje DPH, pokud se aplikuje.

Poplatek za službu se vypočítává denně a účtuje se na konci čtvrtletí. Pokud ukončíte investici mezi čtvrtletími, odečte se z účtu v danou dobu nakumulovaná částka poplatku za službu.

Při provádění počáteční investice nebo při upravování poměrů v portfoliu neúčtujeme provizi za obchody. Dále ve vztahu k vašemu portfoliu nepoužíváme poplatky za úschovu, poplatky za neaktivitu ani neuplatňujeme minimální poplatky za lístek.

Pamatujte, že když si vyberete vyvážené portfolio, které je denominováno v jiné měně, než jakou má účet, z něhož investici financujete, bude vám účtován ještě poplatek za směnu (0,5 % investované částky na každou směnu).

Správce fondů obchodovaných na burze též účtuje poplatek za správu aktiv fondu. Ten se nazývá nákladový ukazatel a odečítá se z hodnoty aktiva, které má fond v držení, takže cena ETF je již o nákladový ukazatel očištěná. Celkový nákladový ukazatel pro každé vyvážené portfolio je možné nalézt v popisu každého portfolia a je oddělený od poplatku za službu.

Příklad výpočtu poplatku za službu:

1. dubna klient investuje 20 000 EUR.

Počáteční zůstatek účtu činí 20 000 EUR. Poplatek za službu = 0,9 % p.a., platí se zpětně za čtvrtletí.

Poplatek za službu se počítá každý den.

Denní výše poplatku za službu se vypočítává pomocí následující rovnice:

Zůstatek účtu na konci dne × (sazba poplatku za službu / 365)

Poplatek za první den se počítá takto: 20 000 × (0,009 / 365) = 0,49 EUR

Pro zjednodušení našeho příkladu předpokládejme, že hodnota účtu zůstane v dubnu (30 dnů) na úrovni 20 000 EUR a po zbytek čtvrtletí (květen a červen = 61 dnů) bude činit 21 000 EUR.

Na základě těchto předpokladů je možné kumulovaný poplatek za službu za dané čtvrtletí vypočítat takto:

(20 000×(0,009×(30/365)) + (21 000×(0,009×(61/365)) = 46,38 EUR

Upozorňujeme, že skutečná čísla se mohou kvůli zaokrouhlování mírně lišit.

Situace na účtu na konci čtvrtletí:

Zůstatek účtu na začátku čtvrtletí

20 000

Zisk/ztráta

1 000

Konečný zůstatek před poplatky

21 000

Poplatek za službu

(46,38)

Zůstatek účtu na konci čtvrtletí

20 953,62

* Všechny hodnoty jsou v eurech.

Poplatek za služby je nad rámec nákladového ukazatele ETF. Nákladový ukazatel se odečítá z aktiv ETF a platí se správci ETF.

Co je nákladový ukazatel?

ETF se obchodují na burzách jako akcie, mají prodejní a kupní cenu. Na rozdíl od akcií však u ETF správce ETF průběžně z aktiv ETF odečítá poplatek za správu. To je nákladový ukazatel. Nákladový ukazatel se používá k pokrytí provozních nákladů ETF.

Vzhledem k tomu, že vyvážené portfolio představuje soubor ETF, publikujeme vážený průměr nákladového ukazatele, čímž vyjadřujeme náklady, které jsou již začleněny do stavebních kamenů vyváženého portfolia. Vážený průměr nákladového ukazatele se může čas od času měnit. Poplatek za službu účtovaný Saxo Bank se počítá samostatně a není začleněn do ETF (informace o poplatcích pro Saxo Bank naleznete výše).

Mohu zkusit vyvážené portfolio v demo prostředí?

Tato služba bohužel není k dispozici v demo verzi.

Mohu své investice kdykoli ukončit?

Investici můžete ukončit kdykoli – stačí v platformě SaxoTrader stisknout tlačítko „Stop“ vedle příslušné strategie.

Když se rozhodnete investici ukončit, budete mít možnost výběru mezi ponecháním stávajících pozic nebo uzavřením všech pozic, což je výchozí možnost. Pokud se v této fázi rozhodnete všechny otevřené pozice zavřít, vytvoří se příslušné tržní pokyny. Pokud by byly podkladové trhy zavřené, provedou se tyto pokyny, jakmile trhy znovu otevřou.

Pamatujte, že pokud se rozhodnete ponechat pozice otevřené, ponesete následně odpovědnost za jejich správu. Budete muset zavřít pozice sami ještě i po kliknutí na tlačítko „Stop“.

Mohu po ukončení znovu investici obnovit?

Pokud se rozhodnete investici ukončit, můžete ji znovu aktivovat pomocí tlačítka „Restart“. Budete muset potvrdit, že od doby, kdy jste naposledy investovali, nedošlo k podstatným změnám vaší finanční situace a že máte dostatek prostředků k pokrytí potřebné minimální investice.

Mohu zavřít jednotlivé pozice ve vyváženém portfoliu?

Dokud je vaše investice aktivní, není možné ve vyváženém portfoliu snižovat ani zvyšovat expozici riziku na úrovni jednotlivých pozic.

Vyvážené portfolio je třeba považovat za samostatný investiční návrh. Je možné pouze je jako celek přijmout, nebo odmítnout.

Co je stránka vyváženého portfolia?

Tato stránka poskytuje přehled minulých výkonů vyváženého portfolia na účtu s reálnými prostředky financovaném společností Saxo Bank, který se podobá účtu kteréhokoli jiného investora. Pamatujte však na to, že výkony z minulosti nemusí nezbytně indikovat výkony v budoucnosti.

Jak se počítá výkonnost vyvážených portfolií?

Procentuální výkonnost se počítá jako časově vážená výkonnost. Tato metodika výpočtu je standardem pro porovnávání správců vyvážených portfolií v rámci odvětví správy majetku. Výkonnost vychází jak z realizovaných, tak z nerealizovaných obchodů.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.