Informace o marži

Prohlédněte si naše maržové požadavky a další informace související s obchodováním na marži u Saxo

Profesionální sazby marží najdete v informacích o marži pro profesionály.

Saxo Bank nabízí v souvislosti s obchodováním opčních kontraktů dva klientské profily marží1:

 • Základní profil: Klient může nakupovat (držet) opční kontrakty.
 • Pokročilý profil: Klient může nakupovat (držet) a prodávat (vypisovat) opční kontrakty. Při obchodování opční strategie nebo portfolia kótovaných produktů, tedy kombinace opčních kontraktů a podkladových instrumentů, získává klient maržové benefity.

Výchozím nastavením klienta je základní profil, takže nemůže prodávat (vypisovat) opční kontrakty. Aby bylo možné vypisovat opční kontrakty, musí klient splňovat následující požadavky pro aktivaci pokročilého profilu.

 • Klient musí mít účet v minimální hodnotě 5 000 USD nebo ekvivalentu v jiné měně.
 • Klient musí poskytnout písemný souhlas s riziky spojenými s prodejem opcí na krátko (vypisováním).

1 Opční kontrakty zahrnují akciové opce a opční kontrakty na futures a indexy.

StrategiePočáteční a udržovací marže

Long straddle
Long strangle

Žádné
Výpisy naked call OTM

Akciové opce

Cena za call + Maximum((X % × podkladová cena) − částka OTM); (Y % × podkladová cena))

Částka OTM v případě call opce se rovná: Max(0; realizační cena opce − podkladová cena)

Příklad: short 1 DTE 14.led 12,50 call za 0,08

Podkladová cena 12.30

 • Marže krátkých opcí = prémiová marže + doplňková marže
 • (0.08*100 akcií) + ((0.15*12.30)-(12.50-12.30)) * 100 akcií
 • 8 EUR prémie + 164.5 EUR marže = 172.50 EUR
Nekrytý put – vypsání

Akciové opce

Cena za put + Maximum((X % × podkladová cena) − částka OTM); (Y % × strike cena))

Částka OTM v případě put opce se rovná: Max(0; podkladová cena − realizační cena opce)

Příklad: short 1 DTE 14.led 12 put za 0,06

Podkladová cena 12.30

 • Marže krátkých opcí = prémiová marže + doplňková marže
 • (0.06*100 akcií) + ((0.15*12.30)-(12.30-12)) * 100 akcií
 • 6 EUR prémia + 154.5 EUR marža = 160.50 EUR
Bull Call Spread

Maximum ((Strike Long Call − Strike Short Call); 0)

Příklad:  Long DTE 14.led 12,5 Call za 0,10 a short DTE 14.led 13,5 Call za 0,02

 • Maximum ((12,5 – 13,5); 0)
 • 8 EUR prémie + 0 EUR požadavek na marži

Bull Put Spread

(Strike Short Put − Strike Long Put) − (cena Short Put − cena Long Put)

Příklad:  Short DTE 14.jan Put 12 put za 0,08 a long DTE 14.led 11 Put za 0,02

 • ((12 − 11) − (0,08 − 0,02)) × 100 akcií
 • (1 − 0,06) × 100 akcií
 • 6 EUR prémie + 94 EUR požadavek na marži

Short straddle
Short strangle

Pokud je short put počáteční marže > počáteční short call, pak
short put počáteční marže + short call ceny
jinak
Pokud je short call počáteční marže ≥ počáteční short put, pak
short call počáteční marže + short put ceny

Krátké (short) opční pozice u opcí amerického typu lze spojit s dlouhými (long) opčními pozicemi nebo krytými pozicemi v podkladovém výstupu za účelem vyrovnání vysoké míry expozice. Jako takové mohou být marže sníženy nebo dokonce odpuštěny. Snížení marže poskytujeme u následujících kombinací pozic:

 • Covered Call
 • Call/Put Spread
 • Short Straddle

Covered Call

Pozici Short Call je možné vyvážit dlouhou pozicí v podkladových akciích.

Call/Put Spread

Spread pozice umožňuje opční long pozici krýt opční short pozici na opci stejného typu a stejného podkladového plnění. Pokud je dlouhá opce hlouběji v penězích (ITM) v porovnání s krátkou opcí (debetní spread), použije se k pokrytí hodnota dlouhé opce až do výše krátké opce bez dalších požadavků na marži.

Je-li kratší noha hlouběji v penězích (ITM) v porovnání s dlouhou nohou (kreditní spread), použije se k pokrytí plná hodnota dlouhé opce a k tomu další marže, která odpovídá realizačnímu rozdílu.

Poznámka: Pro obchodování ze Spread pozice se doporučuje nejprve zavřít krátkou nohu před zavřením dlouhé nohy, abyste se vyhnuli vysoké marži za nekrytou opční short pozici. Protože však rezervace marže spreadu nemusí stačit k pokrytí peněžní částky potřebné ke zpětnému odkupu opční short pozice, může se klient ocitnout v situaci, kdy nemůže obchodovat bez poskytnutí dalších finančních prostředků.

Short Straddle / Strangle

Pravidlo short straddle / strangle je v porovnání s pravidly Covered a Spread jiné, protože nohy short straddle se navzájem nekryjí. Short straddle / strangle kombinuje short call a short put. Protože jsou expozice short call a short put opačné vzhledem ke směru trhu, je požadována jen dodatečná marže nohy s nejvyšším maržovým požadavkem.

Po přiřazení nohy call v pozici strangle musí klient dodat podkladové akcie. Naopak při přiřazení typu put musí klient převzít dodání podkladových akcií. Akcie typu long je možné spojit se zbývající call nohou pro původní strangle. Tím vznikne covered call.

Pro některé nástroje, včetně akciových opcí, požadujeme marži, kterou pokryjeme potenciální ztráty související s držením pozice v daném nástroji. Akciové opce představují typ opce s plnou výší prémie.

Příklad prémie v plné výši:

Při získávání dlouhé pozice v opci s plnou výší prémie se částka prémie odečte z hotovostního zůstatku klienta. Hodnota otevřené dlouhé pozice opce bude k dispozici pro obchodování na marži pouze do výše uvedené v režimech snížené marže.

V následujícím příkladu klient zakoupí jednu opci Apple Inc. PROSINEC 2013 530 Call @ 25 USD (Akcie Apple Inc. se obchoduje za 529,85 USD.) Jedna opce je rovna 100 akciím, provize za nákup/prodej je 6,00 USD a směnný poplatek je 0,30 USD. Při hotovostním zůstatku 10 000,00 USD se v přehledu účtu klienta zobrazí toto:

Přehled zůstatků a pozic

Hodnota pozice

1 × 25 × 100 akcií =

2 500,00 USD

Nerealizovaný zisk/ztráta

Náklady na uzavření pozice

−1 × (6 USD + 0,30 USD) =

−6,30 USD

Nerealizovaná hodnota pozic

2 493,70 USD

Hotovostní zůstatek

10 000,00 USD

Nezaúčtované transakce

−(2 500 USD + 6,30 USD) =

−2 506,30 USD

Hodnota účtu

9 987,40 USD

Není k dispozici jako maržový kolaterál

−1 × 25 × 100 akcií =

−2 500,00 USD

Použito pro maržové požadavky

K dispozici pro obchodování na marži

7 487,40 USD

V případě opce s plnou výší prémie se nezaúčtované transakce přidají k hotovostnímu zůstatku klienta během zpracování přes noc. Následující den, kdy se trh s opcemi posunul na 41 USD (spot na 556,50), objeví se v přehledu účtu toto:

Přehled zůstatků a pozic

Hodnota pozice

1 × 41 × 100 akcií =

4 100,00 USD

Nerealizovaný zisk/ztráta

Náklady na uzavření pozice

− 1 × (6 USD + 0,30 USD) =

−6,30 USD

Nerealizovaná hodnota pozic

4 093,70 USD

Hotovostní zůstatek

7 493,70 USD

Nezaúčtované transakce

Hodnota účtu

11 587,40 USD

Není k dispozici jako maržový kolaterál

−1 × 41 × 100 akcií =

4 100,00 USD

Použito pro maržové požadavky

K dispozici pro obchodování na marži

7 487,40 USD

Hodnota pozice: Zvýšená z důvodu vyšší ceny opce.

Nerealizovaná hodnota pozic: Zvýšená z důvodu vyšší ceny opce.

Hotovostní zůstatek: Snížený o cenu opce. Nezaúčtované transakce mají nyní nulovou hodnotu.

Hodnota účtu: Zvýšená z důvodu vyšší ceny opce.

Částka nedostupná jako maržový kolaterál: Zvýšená díky nové hodnotě pozice.

Marže krátkých opcí

Pozice short opce vystavuje svého držitele možnosti, že bude požádán k dodání podkladových výnosů, když jiný účastník trhu držící dlouhou pozici uplatní své právo na opci. Ztráty z pozice short opce mohou být významné, pokud se trh pohybuje proti pozici. Účtujeme tedy prémiovou marži, abychom zajistili, že je k dispozici dostatečná hodnota účtu k zavření krátké pozice, a doplňkovou marži k pokrytí pohybů podkladové hodnoty přes noc. Maržové požadavky jsou sledovány v reálném čase a odrážejí změny tržních hodnot a je možné spustit stop-out v případě, že celkový maržový požadavek pro všechny maržové pozice přesáhne hladinu margin callu klienta.

Obecný vzorec maržového požadavku u krátkých opcí je následující:

 • Marže krátkých opcí = prémiová marže + doplňková marže

Prémiová marže zajišťuje, že je možné pozici short opce zavřít za aktuální tržní ceny a že odpovídá aktuální nákupní ceně, za kterou lze opci získat během obchodních hodin. Doplňková marže slouží k pokrytí změn v ceně podkladové hodnoty přes noc, kdy pozici opce nelze zavřít z důvodu omezených obchodních hodin.

Akciové opce

U opcí na akcie se doplňková marže rovná procentu podkladové referenční hodnoty minus sleva v částce, o kterou je opce OTM.

 • Call doplňkové marže = Max(X % × podkladový spot) − částka OTM; Y % × podkladový spot)
 • Put doplňkové marže = Max(X % × podkladový spot) − částka OTM; Y % × realizační cena)

Maržové procenta nastavuje Saxo Bank a mohou se změnit. Skutečné hodnoty se mohou lišit podle opčního kontraktu a je možné je nakonfigurovat v profilech marží. Klienti se na příslušné hodnoty mohou podívat v podmínkách obchodování kontraktu.

Částka OTM call opce se rovná:

 • Max(0; realizační cena opce − podkladový spot)

Částka OTM put opce se rovná:

 • Max(0; podkladová spotová cena − strike opce)

Abyste dostali částku v zahrnuté měně, je třeba získané hodnoty vynásobit tržní jednotkou (100 akcií).

Příklad:

Předpokládejme, že FORM použil marži X ve výši 15 % a marži Y ve výši 10 % na akcie Apple.

Klient shortuje Apple PROSINEC 2013 535 Call za 1,90 USD (akcie Apple za 523,74 USD). Číselná hodnota opce je 100 akcií. Částka OTM je 11,26 akciových bodů (535 − 523,74) a z toho vyplývá doplňková marže 67,30 akciových bodů (6 730 USD). V přehledu účtu je prémiová marže vyjmuta z hodnoty pozice:

Přehled zůstatků a pozic

Hodnota pozice

−1 × 1,90 USD × 100 akcií =

−190,00 USD

Nerealizovaný zisk/ztráta

Náklady na uzavření pozice

−(6 + 0,30 USD) =

−6,30 USD

Nerealizovaná hodnota pozic

−196,30 USD

Hotovostní zůstatek

10 000,00 USD

Nezaúčtované transakce

190 USD − (6 USD + 0,30 USD) =

183,70 USD

Hodnota účtu

9 987,40 USD

Není k dispozici jako maržový kolaterál

Použito pro maržové požadavky

−100 akcií × ((0,15 × 523,74) − 11,26)

−6,730,00 USD

K dispozici pro obchodování na marži

3 257,40 USD

Obchodník prodávající opce (vypisovatel) je na žádost povinen za udanou cenu prodat kupujícímu opce podkladový instrument (v případě call opce) nebo ho koupit (put opce) od držitele opce.

Pozice short opce může vést k významným ztrátám, pokud se trh pohybuje proti dané pozici. Saxo si účtuje premium, aby zajistil, že má klientský účet k dispozici dostatek finančních prostředků pro uzavření pozice short opce, a další marži, která pokryje veškeré změny v ceně podkladového nástroje přes noc.

Obecný vzorec marže u krátkých opcí je následující: Marže krátkých opcí = prémiová marže + doplňková marže.

Požadavek na marži se sleduje v reálném čase. Pokud ztráty klienta přesáhnou využití marže, může dojít k automatickému uzavření (stop-out) podle marže. To znamená, že Saxo se pokusí okamžitě ukončit, zrušit a uzavřít veškeré otevřené pozice nebo jejich části.

Obchodování na marži s sebou nese vysokou míru rizika, které může vést k významným ztrátám přesahujícím peněžní nebo schválený kolaterál na klientském účtu.

Obchodování na marži není vhodné pro každého. Ujistěte se, že plně rozumíte souvisejícím rizikům, a v případě potřeby využijte nezávislé poradenství.

Sazby kolaterálu pro maržové obchodování
(Jen profesionální klienti)

Saxo Bank umožňuje, aby se podíl investice v některých akciích a ETF fondech používal jako kolaterál pro aktivity obchodování na marži. Hodnota kolaterálu pozice akcií nebo ETF fondů závisí na hodnocení jednotlivých akcií nebo ETF – viz převodní tabulka níže.

Hodnocení
1
2
3
4
5
6
Hodnota kolaterálu pozice
75 %
50 %
50 %
25 %
0 %
0 %

Příklad: 75 % hodnoty pozice v akciích nebo ETF s hodnocením 1 lze použít jako kolaterál (namísto hotovosti) k obchodování maržových produktů, jako jsou forex, CFD, futures a opce. Upozorňujeme, že si Saxo Bank vyhrazuje právo snížit nebo odebrat použití investic do akcií nebo ETF jako kolaterálu pro velké pozice nebo akciová portfolia vykazující velmi vysoké riziko.

Úplný seznam dostupných akcií, hodnocení a hodnot kolaterálu získáte kliknutím zde.

Úplný seznam dostupných ETF fondů, hodnocení a hodnot kolaterálu získáte kliknutím zde.

Saxo Bank umožňuje, aby se podíl investice v některých dluhopisech používal jako kolaterál pro aktivity obchodování na marži.

Hodnota kolaterálu dluhopisové pozice závisí na hodnocení jednotlivých dluhopisů, jak je uvedeno níže:

Definice hodnocení*Procento kolaterálu
Nejvyšší hodnocení (AAA)95 %
Velmi vysoká kvalita (AA)90 %
Vysoká kvalita (A)80 %

 

* interní hodnocení Saxo Bank

Příklad: 80 % tržní hodnoty dluhopisové pozice s hodnocením A lze použít jako kolaterál (namísto hotovosti) k obchodování maržových produktů, jako jsou forex a CFD nebo futures a opce.

Upozorňujeme, že Saxo bank si vyhrazuje právo snížit nebo zrušit použití dluhopisových pozic jako kolaterálu.

Chcete-li získat další materiály nebo požádat o rating a zpracování kolaterálu pro konkrétní nebo potenciální dluhopisovou pozici, odešlete e-mail na fixedincome@saxobank.com nebo se obraťte na vašeho relationship manažera.

Jste připraveni začít?

Vyplnění žádosti o účet trvá zhruba 5 minut

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.