Zobrazit menu Právní dokumentace

Ochrana osobních údajů u Saxo Bank A/S

V souladu s požadavkem na sdělení informací, který vyplývá z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“), přinášíme následující přehled, jak společnost Saxo Bank A/S (v tomto dokumentu jako „my“) používá osobní údaje, které shromažďuje o jednotlivcích, jako jsou klienti, potenciální klienti a jiní partneři (v tomto dokumentu souhrnně jako „vy“).

 1. Kdo odpovídá za ochranu vašich osobních údajů z právního hlediska?

  Saxo Bank A/S
  Philip Heymans Allé 15, 
  DK-2900 Hellerup 
  Denmark 
  (Č. společnosti: 15731249)

  Je naší povinností nakládat s vašimi osobními údaji („zpracovávat je“) bezpečným způsobem a v souladu s dalšími požadavky stanovenými nařízením GDPR. V případě, že některá národní legislativa vyžaduje vyšší úroveň ochrany údajů než nařízení GDPR, budou uplatněny tyto přísnější požadavky.

  Pokud budete chtít vznést dotaz nebo stížnost týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů, můžete k tomu využít adresu support@accountservices.saxo, případně přímo kontaktovat vedoucího našeho oddělení pro ochranu dat (Data Protection Officer), a to pomocí výše uvedených kontaktních údajů nebo na následující e-mailové adrese: privacy@saxobank.com.
 2. Jaké osobní údaje můžeme o vás shromažďovat a odkud je získáváme?
  Budeme o vás shromažďovat jen data relevantní v kontextu klientského vztahu, který s vámi máme. Tyto informace budeme získávat přímo od vás. Zpracováváme však také osobní údaje z jiných zdrojů, mezi které mohou patřit jiné entity společnosti Saxo Bank A/S, jiné společnosti a finanční instituce, veřejně dostupné zdroje (např. tisk, obchodní rejstříky a internet včetně platforem sociálních médií), jakož i poskytovatelé služeb pro prověřování obchodních rizik, databáze pro prevenci podvodného jednání, sankční seznamy a databáze novinových článků.

  Typy osobních údajů, které zpracováváme, mohou zahrnovat:
  • jméno, kontaktní údaje;
  • záznamy související s naším vztahem s klientem a s relevantními službami, včetně odvozování dat z vašeho používání našich IT platforem (se zahrnutím elektronické komunikace) a mobilních aplikací, z nahrávaných telefonních linek a z vašeho zapojení do našich marketingových aktivit;
  • záznamy KYC (znalost zákazníka), jako jsou údaje z cestovního pasu, rodné číslo nebo číslo sociálního pojištění, datum a místo narození, zdroj příjmů, důvody pro využívání firemních struktur, vztahy s veřejnými představiteli a výpis z trestního rejstříku;
  • finanční údaje, jako jsou údaje o bankovním účtu, podpisový vzor, příjmy, aktiva, výdaje, investiční cíle, rodinný stav, míra obeznámenosti s finančními produkty a službami, chuť riskovat, přijatelná míra ztrát a daňový status a domicil.
 3. Pro jaké účely budeme vaše data využívat?
  Účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, jsou shrnuty níže, a to i s uvedením konkrétního právního odůvodnění tohoto postupu podle zákona na ochranu dat.
  • V rámci naplňování smlouvy
   Zpracování vašich osobních údajů může být pro nás nezbytné, abychom mohli naplňovat smlouvu o našich finančních službách, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo abychom mohli jednat podle vašich pokynů ještě před jejím uzavřením. Další podrobnosti naleznete ve smluvní dokumentaci získané od nás.

  • V rámci dodržení zákonné povinnosti nebo jednání ve veřejném zájmu  
   Jako na licencovanou banku se na nás vztahuje řada povinností vyplývajících ze zákonů a předpisů, které od nás mohou vyžadovat shromažďování, uchovávání nebo zpřístupnění osobních údajů, například v rámci boje proti praní špinavých peněz nebo v reakci na vyšetřování nebo na výzvu ke zpřístupnění ze strany policie, regulátorů entit z naší skupiny nebo finančních či jiných státních úřadů.

  • V rámci naplňování legitimních zájmů
   Pokud je to nutné, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom naplnili legitimní zájmy – ať již své, nebo třetí strany (nařízení GDPR to povoluje jen v rozsahu, kdy nad těmito zájmy nepřevažuje vyšší potřeba chránit vaše soukromí). Případy, kdy při zpracování vašich osobních údajů vycházíme ze svých legitimních zájmů, zahrnují:

   • kontroly KYC; řízení vztahů s klienty a dodavateli; obchodní analýzy a vývoj produktů a služeb;
   • činnosti spojené se zabezpečením informací a bezpečím budov, včetně pořizování nahrávek;
   • řízení rizik a optimalizace efektivity našich skupinových operací;
   • nahrávání telefonních linek a monitoring elektronické komunikace pro obchodní účely a účely dodržování předpisů;
   • prevence a detekce finanční kriminality;
   • vyhodnocování a vznášení právních žalob nebo obrana proti nim;
   • údržba našich produktů;
   • audity;
   • firemní restrukturalizace.
  • Na základě vašeho souhlasu
   Pokud budeme chtít vaše osobní údaje zpracovat způsobem, který nespadá pod výše uvedené právní důvody, budeme potřebovat váš souhlas. V situacích, kdy je vyžadován váš souhlas a vy ho poskytnete, máte právo tento souhlas kdykoli zrušit. Mějte na paměti, že v případě zrušení souhlasu se naše předchozí zpracování vašich osobních údajů nestane nezákonným a že tento krok může mít dopad na naši schopnost poskytovat vám do budoucna naše služby stejným způsobem.

   Existují určité kategorie osobních údajů, které jsou v rámci nařízení GDPR považovány za natolik citlivé, že obecně potřebujeme souhlas dotyčné osoby s jejich uložením a používáním. Příkladem jsou osobní biometrická data. Pokud nám tyto informace poskytnete za okolností, při nichž je to relevantní pro finanční produkty a služby, které vám nabízíme (například pro plánování investic podle konkrétních potřeb), budeme to považovat za souhlas s tím, abychom tyto informace odpovídajícím způsobem používali. Tento souhlas můžete zrušit, avšak může to mít dopad na naši schopnost zajistit pro vás maximálně vhodné služby odpovídající daným okolnostem.
 4. S kým smíme vaše data sdílet?
  V případě, že je to nezbytné pro plnění vámi stanovených pokynů, a pro jiné z výše popsaných účelů smíme informace o vás sdílet s určitými příjemci, mezi které patří: poskytovatelé prověření spolehlivosti, finanční instituce, fondy, příjemci plateb, poskytovatelé infrastruktury pro platby a vyrovnání, burzy, regulátoři, státní úřady (včetně finančních úřadů), další entity a poskytovatelé služeb z naší skupiny, profesionální poradci, auditoři, pojistitelé a potenciální kupci určitých částí naší společnosti.

  Informace o vás zpřístupňujeme jen v souladu se smluvními podmínkami, které mezi námi platí, s nařízením GDPR a se závazkem mlčenlivostí o záležitostech klientů.

  Pokud si kategorie příjemců osobních údajů chcete projít, klikněte prosím sem.

 5. Budeme vaše data přenášet do jiných zemí?
  Působíme globálně a je to součástí naší DNA, takže abychom vám mohli nabízet nejlepší možné služby, mohou být informace, které se vás týkají, přenášeny – v souladu s výše popsanými účely – do zemí mimo EU/EHP, tedy do tzv. „třetích zemí“. Jde o země mimo EU nebo EHP, které standardně nezajišťují stejnou míru ochrany vašich osobních dat.

  Pokud však využíváme poskytovatele služeb ve třetí zemi, máme povinnost u nich zajistit stejnou míru ochrany vašich dat, jaká by byla nezbytná v EU. Obvykle to zajišťujeme pomocí standardních doložek týkajících se ochrany dat, jak je pro tyto účely schválila a publikovala Evropská komise. Vaše osobní údaje přenášíme do třetích zemí jen způsobem, který je v souladu s nařízením GDPR.
 6. Jak dlouho budeme vaše data uchovávat?
  Obecně řečeno budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, která je nezbytná pro účely, pro něž jsme je získali. Při rozhodování, jak dlouho budeme data uchovávat, zohledňujeme následující:
  • datum ukončení příslušné smlouvy nebo obchodního vztahu;
  • případné období povinného uchovávání vyžadované zákony, předpisy nebo interními zásadami;
  • případnou potřebu zachovat záznamy nad rámec výše uvedených období, aby byly k dispozici při probíhajících nebo potenciálních auditech, daňových řízeních nebo právních žalobách.
 7. Budeme vaše data používat pro účely profilování?
  Profilování v kontextu tohoto oznámení o ochraně osobních údajů označuje využití automatizovaného procesu k analýze osobních dat s cílem posoudit nebo předpovědět určité aspekty vašeho chování. Profilování můžeme použít za následujících okolností:
  • abychom usnadnili identifikaci potenciálních případů finanční kriminality;
  • abychom vám poskytovali informace o našich produktech a službách, které by vás mohly zajímat.
 8. Jaká máte práva v oblasti ochrany dat?
  S výhradou určitých výjimek a omezení vám z nařízení GDPR vyplývají tato práva:
  • Požádat o přístup k vašim osobním údajům. To vám dává možnost obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.
  • Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám dává možnost nechat opravit neúplná nebo nepřesná data, která o vás uchováváme.
  • Požádat o výmaz vašich osobních údajů. To vám dává možnost požádat o odstranění vašich osobních údajů, u kterých neexistuje dostatečný důvod, abychom je nadále zpracovávali. Toto právo se někdy označuje jako „právo být zapomenut“.
  • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám dává možnost požádat nás o pozastavení zpracování vašich dat, například po dobu, než odpovíme na vaše tvrzení, že jsou data nepřesná nebo že váš zájem převažuje nad naším legitimním zájmem data zpracovávat.
  • Požádat nás o předání osobních údajů, které jste nám poskytli, v běžně používaném elektronickém formátu. Jedná se o tzv. právo na přenositelnost.
  • Vznést námitky ke zpracování vašich dat. To vám dává možnost vznést námitky proti probíhajícímu zpracování vašich osobních dat.
  • Požádat, abyste nebyli zařazeni do automatizovaného rozhodování. To vám dává možnost požádat nás, aby se o vás nerozhodovalo čistě na základě automatizovaného zpracování vašich dat, což má dopad na vaše právní postavení (nebo má na vás jiný významný dopad). Rozhodnutí této povahy zpravidla neděláme jen na základě automatizovaného zpracování a zcela bez posouzení konkrétním člověkem. Pokud by k tomu mělo dojít, upozornili bychom vás.

  Pokud chcete některé z těchto práv využít, napište nám prosím na adresu support@accountservices.saxo.

  Máte také právo podat stížnost týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů u dánského úřadu pro ochranu dat (Datatilsynet).

 9. Je vaší povinností poskytnout nám své osobní údaje?
  Ze zákona pro vás nevyplývá žádná povinnost poskytnout nám osobní údaje. Pokud to však odmítnete, pravděpodobně s vámi nebudeme moci nadále spolupracovat. Abychom například splnili své povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz, musíme ověřit vaši identitu, když například vstupujete do klientského obchodního vztahu. Tím nám nevyhnutelně vzniká povinnost získat od vás jakožto klienta určité osobní údaje.
 10. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů
  Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme občas aktualizovat s cílem ho upřesnit nebo zapracovat případné změny v nařízení GDPR nebo v našich firemních postupech. Pokud provedeme zásadní aktualizace, upozorníme vás.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.