Finanční slovník– Q až T

Cílem finančního slovníčku je poskytnout rychlý přístup k definicím pojmů a konceptů používaných v kontextu obchodování na forexových, peněžních, akciových, komoditních a dluhopisových trzích.

Cenová nabídka

Aktuální cena nabídnutá nebo žádaná za finanční nástroj.

Související pokyn

Podmíněné pokyny jsou totéž jako související obchodní pokyny.

Existuje několik typů:

Pokud je proveden (podřízený pokyn), kdy je podřízený pokyn proveden teprve tehdy, až je realizován primární pokyn.

Jeden ruší druhý (O.C.O.), kdy provedení jednoho příkazu zruší druhý pokyn.

Existují také trojité podmíněné pokyny, kdy jsou uplatněny dva pokyny (typu podřízeného příkazu), pokud je proveden primární pokyn.

Vztah mezi těmito pokyny je typu O.C.O. a umožňuje uplatnit pro pozici jak pokyn stop v případě možné ztráty, tak pokyn k provedení v případě možného zisku.

Resistance

Cenová hladina, na které se očekává zastavení stoupající ceny, když účastníci trhu začnou nástroj prodávat. Opakem resistance je support.

Řízení rizik

Snaha kontrolovat výsledek známého nebo předvídatelného rozsahu zisků nebo ztrát.

Řízení rizik se skládá z několika kroků, které začínají důkladným porozuměním vlastnímu podnikání a jakým rizikům je vystaveno a před jakými musí být chráněno, aby byla zachována hodnota podniku.

Dále je třeba posoudit, jaké druhy proměnných mohou podnikání ovlivnit a jak je nejlépe chránit před nevítanými důsledky.

Řízení rizik může jednoduše znamenat zadání příkazu k zastavení obchodu jako prevenci velkých ztrát, nebo může být prováděno složitě pomocí hedgingových pozic s opcemi nebo diverzifikací portfolia s cílem zajistit, že obchodník nebude příliš jednostranně vystaven rizikům jediného odvětví nebo typu nástroje.

Je třeba zvážit i preferovaný profil rizika, tedy zda chci raději příliš neriskovat, nebo naopak uplatním agresivní přístup. Řízení rizik dále zahrnuje rozhodnutí, kterými nástroji budu rizika řídit, a zda budu používat přirozený hedging.

Jakmile přijmeme strategii řízení rizik, je třeba ji trvale posuzovat a vyhodnocovat náklady na ni a její účinnost.

Odvrácení rizika

Současný nákup OTM call (put) opce a prodej OTM put (call) opce, obvykle bez předem placené prémie.

Zakoupená a prodaná opce budou mít stejnou nominální velikost a předem danou splatnost a delta obou bude nastavena na 25 %.

Podle Black Scholes nákup a prodej opce s podobnou hodnotou Delta (a tedy out-of-the-money forward ve stejném rozsahu) by měl představovat nulové náklady. V praxi trh dává přednost jedné straně před druhou.

V nejjednodušším případě, implikovaná volatilita put a call opcí (OoM tj. mimo peníze) se stejným strikem a rozdílnou dobou splatnosti, a extra náklady pro preferovanou stranu se obecně nazývá rizikově reverzní spread.

Toto rozdělení rizika odráží situaci, kdy na trhu relevantní pravděpodobnost kolem forwardu není rozdělena symetricky, ale nahromaděna na preferované straně.

Jiným způsobem interpretace tohoto jevu je skutečnost, že zahrnutá volatilita je korelována se spotem, což je ve světě Black-Scholes nemožné.

Rollover

Pokud je FX spot pozice držena přes noc, bude převedena na nové datum vypořádání dle Tom/Next báze.

V rámci přenosu je pozice zpoplatněna swapovým poplatkem nebo navýšena na základě úrokové míry LIBOR/LIBID obou obchodovaných měn s přirážkou ±0,25 % (pro soukromé účty) plus úrokové složky jakéhokoliv nerealizovaného zisku/ztráty na dané pozici.

Round turn

Provize zahrnuje jak otevření, tak uzavření pozice.

Alternativou je poloviční obrat, který je účtován za transakci (jak kupní, tak prodejní zvlášť).

Sekundární měna

V kontextu obchodování na forexovém trhu se jedná o měnu, kterou investor platí nebo kterou obdrží při obchodování.

Například v páru EUR/USD je proměnnou měnou dolar, takže jedna jednotka EUR má hodnotu proměnné částky v amerických dolarech.

Kupujete-li eura, platíte americkými dolary, a pokud eura prodáváte, dostanete za ně americké dolary.

Druhá měna páru (ve výše uvedeném příkladu je to euro) je základní měnou páru.

Sekundární pokyn

Sekundární pokyn z trojitého příkazu nebo podmíněného příkazu nebude aktivován, dokud nebude proveden primární pokyn.

Cenné papíry

Investiční nástroje kromě pojistek nebo pevných anuit, vydávané podniky, vládou nebo jinou organizací. Nejběžnějšími cennými papíry jsou akcie a dluhopisy.

Série opcí

Opce stejné třídy, stejného typu (kupní nebo prodejní), týkající se stejného množství podkladového aktiva a sdílející uplatněnou cenu a datum vypršení platnosti.

Prodejní nabídka

Limitní pokyn prodat za aktuální nabídkovou cenu.

Akcie

Finanční nástroje, které představují vlastnický podíl ve společnosti. Akcie tvoří základní jmění neboli majetkové podíly společnosti.

Prodej typu short

Při obchodování na forexovém trhu znamená výraz short nakupovat cenovou měnu měnového páru.

Například pokud prodáváte pár GBP/USD, kupujete dolary prodejem liber.

V případě akcií to znamená prodat akcii, aniž bychom ji vlastnili, zatímco výraz long znamená převzetí vlastnictví akcie její koupí.

Pozice short umožňuje vydělávat na poklesu tržních cen.

Podřízený pokyn

Příkaz „Pokud se provede“ se skládá ze dvou pokynů:

  • primárního příkazu, který se provede, jakmile to tržní podmínky dovolí,
  • a sekundárního příkazu, který bude aktivován až po provedení primárního příkazu.

Spekulativní

Kupování a prodávání v naději na zisk spíše než z pohnutek souvisejících s vlastním podnikáním.

Spot

Přímé obchodování za tržní ceny se standardním datem vyřízení transakce (datum hodnoty) dva obchodní dny po datu zahájení transakce.

Spotový trh

Část trhu vyžadující přímé vyřízení transakce.

Přesný význam výrazu spot závisí na místních zvyklostech pro komoditu, cenný papír nebo měnu.

Na valutových trzích Británie, USA a Austrálie znamená spot dodávku za dva pracovní dny od data uskutečnění prodeje.

Spread (v indexových bodech)

Rozdíl mezi nabídkovou cenou, za kterou můžete obchodní nástroj prodat, a poptávanou cenou, za kterou můžete obchodní nástroj koupit.

Stavový řádek

Prostor ve spodní části pracovní plochy platformy a v řadě obchodních modulů, který se používá pro systémové zprávy a informace o stavu.

Akcie

Finanční nástroje, které představují vlastnický podíl ve společnosti. Akcie tvoří základní jmění neboli majetkové podíly společnosti.

Stop

Stop pokyn ke koupi je pokyn zastavit koupi, pokud je konkrétní cena vyšší než aktuální tržní cena, a stop pokyn k prodeji je pokyn zastavit prodej, pokud je konkrétní cena nižší než je momentální tržní cena.

Obchodníci často hovoří i příkazech stop-loss, což jsou stop pokyny s limitem nižším než tržní cena, pokud obchodník kupuje, a vyšším než tržní cena, pokud obchodník prodává.

Tyto pokyny jsou provedeny, jakmile cena dosáhne stanoveného limitu, čímž se zabrání následné ztrátě pozice obchodníka.

Příkazy stop se někdy nerealizují přesně za stanovenou limitní cenu, protože příliš volatilní trh ji někdy přeskočí.

Příkaz stop-if-bid

Tyto pokyny se běžně používají pro nakupování konkrétního nástroje při stoupajících cenách. Jakmile je určená cena na trhu skutečně nabídnuta, pokyn se realizuje za cenu nabízenou bankou.

Například pokud jste prodali pár GBP/USD za 1,4280 se stop příkazem na 1,4330, bude pozice uzavřena (pár GBP/USD bude koupen), pokud nabídková cena dosáhne nebo překročí hodnotu 1,4330.

Pokyn Stop-if-Bid doporučujeme používat pouze pro nákup forexových pozic.

Použití Stop-if-Bid při prodeji forexových pozic může vést k předčasnému uzavření pozice, pokud událost na trhu způsobí, že se nabídka a poptávka od sebe krátkodobě hodně vzdálí.

Příkaz stop-if-offered

Stop-if-Offered pokyn se obvykle používá pro prodej konkrétního nástroje při klesajících tržních cenách. Jakmile je určená cena na trhu skutečně nabídnuta, pokyn se realizuje za cenu nabízenou bankou.

Například pokud jste koupili pár USD/JPY za 132,00 příkazem k zastavení na 131,50, bude vaše pozice uzavřena (směnný kurz USD vůči JPY bude prodán), pokud nabídková cena dosáhne nebo překročí hodnotu 131,50 (jinými slovy při nabídce 131,50 nebo nižší nabídce).

Tento pokyn doporučujeme používat pouze pro prodávání Forex pozic.

Jeho použití pro nákup Forex pozic může vést k předčasnému uzavření pozice, pokud událost na trhu způsobí, že se nabídka a poptávka od sebe krátkodobě hodně vzdálí.

Příkaz stop-limit (futures)

V obchodování s futures je pokyn k zastavení po dosažení limitu obdobou stop příkazu, kdy spodní/horní limit ceny pozastaví obchodování, pokud cena příliš poklesne nebo stoupne před realizací příkazu.

To účinně omezuje obchodování na definovaný cenový rozsah.

Stop pokyn

Stop pokyny se běžně používají pro opuštění pozice a ochranu před obchodní ztrátou.

Příkazy stop k prodeji mají limit nastaven pod aktuální tržní cenou a realizují se, jakmile nabídková cena dosáhne nebo překročí určenou cenovou hladinu.

Příkazy stop ke koupi mají limit nastaven nad aktuální tržní cenou a realizují se, jakmile nabídková cena dosáhne nebo překročí určenou cenovou hladinu.

Pokud je nabídková cena pro prodejní pokyny (nebo poptávaná cena pro kupní pokyny) dosažena nebo překročena, stává se pokyn tržním příkazem a realizuje se co nejdříve za cenu nabízenou trhem.

Pozor, tato cena se může lišit od ceny, kterou jste nastavili pro daný pokyn.

V případě futures se pokyn realizuje, pokud to bude možné, a zbývající objem zůstane otevřen jako tržní pokyn.

V případě CFD bude pokyn realizován kompletně, pokud to objem na trhu dovolí. V případě částečné realizace zůstane zbývající část příkazu otevřená jako pokyn.

V případě opčních kontraktů není Saxo Bank schopna z důvodu tržních omezení realizovat pokyn stop, pokud se v trhu nenachází obchodovaná cena. Z toho důvodu nedoporučujeme se smluvními opcemi používat pokyny stop.

Příkaz stop (Forex)

Příkazy stop v kontextu obchodování na forexovém trhu se běžně používají pro uzavírání pozic a ochranu investic v případě pohybu trhu nepříznivě vůči otevřené pozici.

Příkazy stop k prodeji mají limit nastaven pod aktuální tržní cenou a realizují se, jakmile nabídková cena dosáhne nebo překročí určenou cenovou hladinu.

Příkazy stop ke koupi mají limit nastaven nad aktuální tržní cenou a realizují se, jakmile nabídková cena dosáhne nebo překročí určenou cenovou hladinu.

Příkazy stop-loss

Jedná se o pokyn stop, který provede a uzavře pozici pro omezení ztrát v případě nepříznivého vývoje trhu.

Jakmile se realizuje pokyn stop, stává se tržním příkazem a je realizován co nejdříve za cenu dostupnou na trhu.

Pozor, tato cena se může lišit od ceny, kterou jste nastavili pro daný pokyn.

Přímé zpracování (STP)

Znamená, že váš pokyn je nasměrován přímo na burzu.

Uplatněná cena / realizační cena

Cena, za kterou může držitel opce zakoupit (v případě call opce) nebo prodat (v případně put opce) podkladové aktivum.

Souhrn

Kombinace stavu transakcí a pohybů na vašem účtu, tj. hodnota vašeho účtu, cenných papírů a kapitálu, čistých pozic a výsledné částky (celkového zisku a ztráty pro všechny vaše pozice dohromady).

Zde také najdete dostupné zajištění a zajištění, které je pro vaše otevřené pozice vyžadováno, společně s přehledem vašich otevřených pozic.

Support

Cenová hladina, na které se očekává, že se zastaví pokles cen, když účastníci trhu začnou instrument kupovat.

Opakem supportu je resistance.

Swap

Příkaz ke spotovému obchodu (například ke koupi) nástroje Forex a současně k provedení opačné transakce (například prodeje) za pevnou cenu později.

Pokud má k první z transakcí dojít k budoucímu datu, jedná se o forwardový kontrakt. Jinými variantami jsou swapy přes noc nebo následující den.

Swapová cena

Úprava ceny přidaná k výchozí ceně pozice pro forwardy a obchodování FX po původním datu hodnoty.

Jedná se o funkci rozdílu úrokové míry mezi dvěma obchodovanými měnami, a může být ve váš prospěch nebo proti vám.

Symbol

Kombinace písmen používaná pro jedinečné označení obchodovaného nástroje. Jinak také ticker.

Příklad: Symbolem pro nástroj FX dolar-jen je označení USD/JPY.

Příkladem symbolu CFD je VOLVb:xome.

Příkladem z oblasti futures může být například JYZ5.

Pro akcie může být příkladem symbol MAERSKa:xcse.

Časová hodnota

Částka, o kterou hodnota opce překročí svou vnitřní hodnotu.

Theta

Popisuje proměny hodnoty opce v čase.

Změna hodnoty pramení ze zkrácení doby do vypršení a tím zkrácení životnosti opce.

Nebo:

Aproximace poklesu ceny opce v čase při všech ostatních faktorech konstantních.
Theta se obvykle vyjadřuje každodenně. Například pokud má call opce cenu 3,00 USD a hodnotu theta 0,10, pak o den později, pokud se nic jiného nezmění, bude cena call opce 2,90 USD (3,00 USD − (0,10 × 1)).
Hodnota theta, která je generována matematickým modelem, závisí na ceně akcie, uplatněné ceně, volatilitě, úrokové míře a době do vypršení platnosti.

Trailing stop

Tento pokyn je stop příkazem, který se spouští na ceně, která se mění se spotovou cenou.

Jak tržní ceny stoupají (pro nákupy), cena příkazu stop se zvyšuje podle poměru stanoveného uživatelem, ale pokud tržní cena poklesne, cena příkazu stop se nezmění.

Tento typ pokynů pomáhá investorovi stanovit limit maximální možné ztráty bez omezení možných výnosů z pozice.

Snižuje také potřebu neustále sledovat tržní ceny pro otevřené pozice.

Nezaúčtované transakce

Obchody, zadání apod., které nebyly dosud zaúčtovány. Například obchod realizovaný dnes bude zadán další obchodní den.