Finanční slovník– I až L

Cílem finančního slovníčku je poskytnout rychlý přístup k definicím pojmů a konceptů používaných v kontextu obchodování na forexových, peněžních, akciových, komoditních a dluhopisových trzích.

Číslo účtu pro mezinárodní transakce (IBAN) 

Kód IBAN obsahuje informace o zemi, bance a pobočce příjemce spolu se samotným číslem účtu.

Používá se pro usnadnění automatického zpracování zahraničních plateb.

IBAN kód lze obdržet od banky příjemce. V rámci EU je IBAN kód povinný.

Příkaz Pokud se provede

Tento pokyn se v zásadě skládá ze dvou pokynů: primárního příkazu, který se provede, jakmile to tržní podmínky dovolí, a sekundárního příkazu, který bude aktivován až po provedení primárního příkazu.

In the Money (ITM)

Call opce je ITM, pokud je tržní cena podkladového aktiva vyšší než uplatněná cena opce (strike). Put opce je ITM, pokud je uplatněná cena opce (strike) vyšší než tržní cena podkladového aktiva.

Index

Numerické vyjádření způsobu proměn ceny reprezentativní skupiny akcií v čase. Každá velká burza má jeden nebo více indexů. Například burza NASDAQ má index NASDAQ 100 (složený ze 100 největších nefinančních společností obchodujících své akcie na burze NASDAQ). Některé indexy vytvářejí a spravují soukromé společnosti, jako je například Dow Jones Industrial Average a S&P 500. S CFD můžete obchodovat na základě řady indexů světových akciových trhů.

Počáteční marže

Počáteční platba, kterou členové zaplatí clearingové instituci a kterou klienti zaplatí členům clearingové instituce. Pokrývá náklady na otevření futures pozice nebo vypsání opce. Počáteční marže, která kryje riziko nesplacení. Každý den je upravována účtováním variační marže.

Instrument

Obchodovatelný symbol s peněžní hodnotou. Může se jednat o forexový pár (měnový pár), akciový ticker (pro CFD a akcie), apod.

Měna nástroje

Měna, ve které se nástroj obchoduje.

Mezibankovní

Krátkodobé (často jednodenní) výpůjčky mezi bankami na rozdíl od obchodů s klienty nebo jinými finančními institucemi.

Úrok

Úrok je poplatek účtovaný za půjčené peníze a obecně se vyjadřuje v procentu vypůjčené částky za rok.

Pokud kupujete CFD, v zásadě si půjčujete peníze na obchodování, proto vám bude účtována standardní úroková míra na základě aktuální hodnoty LIBOR (London Interbank Offer Rate) plus malé procento navíc.

Naopak pokud CFD prodáváte, obdržíte úrok z částky, kterou CFD představuje. Toto procento je sazba LIBID po odpočtu malého procenta.

Rozdíl úrokové míry

Výnos rozdělený mezi dva jinak srovnatelné dluhové nástroje v různých měnách.

Vnitřní hodnota

Částka, o kterou je opce ITM. V případě kupní opce je vnitřní hodnotou aktuální cena podkladového aktiva mínus uplatněná cena. V případě prodejní opce je vnitřní hodnotou uplatněná cena mínus cena podkladového aktiva. Pokud rozdíl mezi cenami není v žádném z těchto případů kladný, pak je vnitřní hodnota rovna nule.

Přidat se k nabídce

Limitní pokyn pro nákup za aktuální nabídkovou cenu.

Přidat se k nabídce na prodej

Limitní pokyn prodat za aktuální nabídkovou cenu.

Míra fluktuace grafu kolem střední hodnoty (exces)

Statistický prvek používaný k vyjádření rozptylu pozorovaných dat kolem průměrné hodnoty.

Někdy se nazývá také volatilita volatility.

Vysoký exces vytváří graf s tlustým ocasem a nízkou, rovnoměrnou distribucí, zatímco nízký exces tvoří graf s tenkým ocasem a distribucí soustředěnou kolem průměrné hodnoty.

Páka

Schopnost držet investiční pozici větší hodnoty, než je vlastní jmění (kolaterál). Při obchodování s pákou (nebo také marží) můžete vložit jen část aktuální hodnoty nástroje, do kterého investujete.

Například pokud komodita, se kterou obchodujete, vyžaduje marži 5 %, umožní vám to využít páku na dvacetinásobek vaší investice. Jinými slovy vkladem 10 000 USD můžete držet pozici v hodnotě 200 000 USD.

Limitní pokyn

Limitní pokyny se běžně používají pro vstup na trh a tvorbu zisku na předem dané úrovni. Limitní pokyny ke koupi se stanoví pod hranicí aktuální tržní ceny a realizují se, když nabídková cena poklesne pod určený limit. (Pokud se limitní pokyn nastaví nad hranici aktuální tržní ceny, provede se ihned za nejlepší dostupnou cenu nižší nebo rovnou hodnotě stanoveného limitu.)

Limitní pokyny k prodeji se stanoví nad aktuální tržní cenu a realizují se, když nabídková cena vystoupí nad určený limit. (Pokud se limitní pokyn nastaví pod hranici aktuální tržní ceny, provede se ihned za nejlepší dostupnou cenu vyšší nebo rovnou hodnotě stanoveného limitu.) Jakmile se limitní pokyn spustí po splnění jeho podmínky, provede se ihned za cenu, která je momentálně na trhu k dispozici.

Pozor, cena, za kterou se váš limitní pokyn realizuje, se může lišit od ceny, kterou jste pro daný pokyn nastavili, pokud je cena na trhu v okamžiku otevření vaší pozice příznivější, než jste si nastavili. V případě futures se pokyn realizuje, pokud to bude možné, a zbývající objem zůstane na trhu jako limitní pokyn. V případě CFD se pokyn splní, pokud to bude možné, a zbývající objem zůstane na trhu jako limitní pokyn.

Likvidita (likvidní)

Schopnost snadného převodu na hotovost s minimální ztrátou. Příkladem likvidní investice jsou ultra-krátkodobé pokladniční poukázky. Likvidní trh je takový, kde se děje dostatek aktivit pro uspokojení jak kupujících, tak prodávajících.

Long

Obecně řečeno, long znamená kupovat a short prodávat. Long pozice nabývá na hodnotě, pokud tržní cena roste.

Například v kontextu obchodování na forexovém trhu znamená long kupovat měnu obchodu z měnového páru Forex. V případě long pozice pro USD/JPY byste kupovali dolar prodejem jenu.

V případě cenných papírů long pozice znamená kupování cenného papíru do svého vlastnictví oproti short pozici, kdy prodáváte cenný papír, aniž byste ho vlastnili.

Lot

Používá se v obchodech s futures pro definování pevné velikosti smlouvy odpovídající pevnému objemu položky, se kterou bude v budoucnu obchodováno.