Finanční slovník– E až H

Cílem finančního slovníčku je poskytnout rychlý přístup k definicím pojmů a konceptů používaných v kontextu obchodování na forexových, peněžních, akciových, komoditních a dluhopisových trzích.

Zisk na akcii (EPS)

EPS je zisk společnosti dělený počtem existujících akcií.

Pokud společnost vydělá za rok 10 milionů dolarů a má na burze přihlášeno 10 milionů akcií, pak je její EPS 1 dolar na akcii.

Společnosti při výpočtu EPS používají často vážený průměr počtu akcií za výkazní období.

Akcie

Finanční nástroj představující částečné vlastnické právo na společnost. Jinak se mu říká majetkový podíl neboli akcie.

Evropské opce

Opce, kterou může kupující uplatnit jen v den vypršení platnosti kontraktu.

Burza

Trh cenných papírů, opcí, futures či komodit.

Směnný kurz

Hodnota měny vyjádřená jinou měnou. Například jeden argentinský dolar může mít hodnotu 58 amerických centů nebo 70 japonských jenů. Měny volně obchodované na trzích směnných kurzů mají spotový kurz (uplatňovaný pro „spot“ transakce, tedy po dva následující dny) a forwardový kurz (spotový kurz upravený o rozdíl úrokové míry mezi dvěma měnami do splatnosti). Země mohou určit směnný kurz své měny několika způsoby:

  • Jako plovoucí, kdy si měna najde na trhu svou vlastní hladinu.
  • Jako plíživý nebo pružný kolíkový systém, který je kombinací oficiálního pevného kurzu a častých drobných úprav, které teoreticky zabraňují spekulacím o devalvaci nebo revalvaci měny.
  • Jako pevný systém směnných kurzů, kde cenu měny stanovuje vláda nebo centrální banka nebo obě instituce společně.

Uplatnění opce

Rozhodnutí požádat o realizaci kontraktu, které provádí držitel opce.

Datum vypršení platnosti

Datum, kdy vyprší platnost opčního kontraktu, u futures kontraktu poslední obchodní den.

Expozice

Vystavení riziku například fluktuací směnného kurzu zahraniční měny.

Pokrytí expozice

Pokrytí expozice prostředky, které jsou k dispozici pro obchodování s marží.

Fibonacciho technická studie

Fibonacciho vějíře a pásma jsou tři vodicí čáry odvozené od Fibonacciho číselných řad, které se kreslí do grafů.

Někteří obchodníci věří, že pomáhají určovat následné oblasti podpory a rezistence na trhu.

Firewall

Zařízení běžně používané na ochranu soukromých sítí před nepřátelskými útoky z Internetu. Firewall omezuje datový provoz z Internetu do soukromé sítě a někdy může způsobovat problémy při provozu klientských stanic.

Forest

Druh grafu, který bere aktuální cenu uzavření pozice jako výchozí a všechny další body vykresluje ve vztahu k této výchozí linii.

Forward Outright

Příkaz k obchodování s nástrojem Forex za pevnou cenu k pevnému datu. Cena nástroje forward outright je spotová sazba upravená o rozdíl úrokové míry mezi oběma měnami do splatnosti. Příkazy typu forward outright se obvykle používají jako hedging proti rizikům obchodování na zahraničních trzích.

Forwardový kontrakt

Příkaz obchodovat s nástrojem měnového trhu (například ho koupit) za pevnou cenu k budoucímu datu, nebo provést opačnou transakci (například prodej) k pozdějšímu datu za pevnou cenu.

Obchodování se směnnými kurzy

Obchodování se směnnými kurzy je jiný výraz pro obchodování Forex, FX nebo obchodování s měnami. Saxo Bank poskytuje platformy a software pro online obchodování se směnnými kurzy.

Futures / futures kontrakt

Právně závazná hodnota mezi kupujícím a prodávajícím na trhu derivátových finančních nástrojů. Specifikace kontraktů jsou standardizovány. Stanovují pevnou konečnou cenu platby a případně podrobnosti o dodání podkladového aktiva v pevně stanoveném datu v budoucnosti.

Gama

Aproximace změny hodnoty Delta opce ve vztahu ke změně ceny základní akcie, pokud všechny ostatní faktory zůstanou konstantní. Gama je přesná pro malé změny ceny základních akcií, ale vyjadřuje se změnou hodnoty delta pro jednobodový pohyb hodnoty akcie.

Například pokud má nabídka hodnotu delta 0,49 a gama 0,03, pokud cena akcie klesne o jeden bod, bude hodnota delta 0,46 (0,49 + (0,03 × −1,00 USD)). Podle matematického modelu závisí Delta na ceně akcie, uplatněné ceně, volatilitě, úrokové míře, dividendě a době do vypršení platnosti.

Finanční kapacita

Schopnost držet investiční pozici větší hodnoty, než je vlastní jmění (kolaterál). Při obchodování s marží (nebo také pákou) můžete vložit jen část aktuální hodnoty nástroje, do kterého investujete.

Například pokud komodita, se kterou obchodujete, vyžaduje marži 5 %, umožní vám to využít páku až na dvacetinásobek vaší investice. Jinými slovy vkladem 10 000 USD můžete držet pozici v hodnotě 200 000 USD.

Platný až do zrušení (GTC)

Typ limitního příkazu, který je aktivní, dokud není vyplněn nebo zrušen. Na rozdíl od denního příkazu může být pokyn GTC aktivní po neomezený počet obchodních relací.

Platný do data (GTD)

Příkaz, který platí až do data určeného obchodníkem. Pokud není do tohoto data splněn, ruší se.

Poloviční obrat

Provize se účtuje za transakci (nákup i prodej). Alternativou je zpětná provize, která zahrnuje jak otevření, tak uzavření pozice.

Hedging

Hedging je ochranný nástroj chránící před riziky investičních ztrát. Například investor, který má velké nerealizované zisky ve fyzických zásobách nebo opcích, může prodat CFD na tyto nástroje jako prevenci ztrát na zisku. I když hedging v tomto případě zajistí zisk, zajistí rovněž to, že tento zisk už dále neporoste. Jinými slovy, použijete-li hedgingové zajištění, omezíte se svými ztrátami i své zisky.

Hedgingový poměr

Změna ceny opce nebo změna základní spotové ceny.