zpět
Details Cookies
Česká republika
Důležité informace o maržových produktech

CFD jsou komplexní instrumenty a pojí se s nimi vysoké riziko rychlého finančního prodělku z důvodu výrazné páky. U 73 % účtů retailových investorů dochází při obchodování CFD s tímto poskytovatelem k finanční ztrátě. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak fungují CFD, FX a jiné produkty, a zda si můžete dovolit přijmout vysoké riziko ztráty vašich financí.

Využívání cookies

Tento web využívá cookies, aby vám mohl nabízet lepší prostředí pro procházení, a to tím, že aktivuje, optimalizuje a analyzuje operace na webu, a aby vám mohl poskytovat personalizovaný reklamní obsah a umožňoval připojení k sociálním médiím. Volbou tlačítka Přijmout vše vyjadřujete souhlas s použitím cookies a souvisejícím zpracováním osobních údajů. Pokud chcete své předvolby v této oblasti upravit, vyberte tlačítko Spravovat souhlas. Své předvolby můžete kdykoli změnit, případně zcela stáhnout svůj souhlas, a to prostřednictvím stránky se zásadami pro cookies. Projděte si prosím zásady pro cookies zde a zásady ochrany osobních údajů zde.

Vysvětlení různých tříd aktiv Vysvětlení různých tříd aktiv Vysvětlení různých tříd aktiv

Vysvětlení různých tříd aktiv

VZDĚLÁVÁNÍ

Saxo Group

Různé tvary a velikosti 

Auta se vyrábí v nejrůznějších provedeních a velikostech a slouží ke konkrétním účelům. Sportovní auto je malé a lehké. Má rychlou akceleraci a citlivé řízení. Kamion je velký a má velký výkon. Rozhodně není rychlý a hbitý, avšak dokáže převážet velké náklady. Každé auto má nějaké specifické vlastnosti. Totéž platí pro investice. Různé investice a třídy aktiv mají specifické vlastnosti, pokud jde o návratnost, riziko a výnos.  

Velká trojka 

Hotovostní ekvivalenty 

Nehovoříme o hotovosti ve smyslu bankovek a mincí. Hotovostní investice mají nižší zaručenou návratnost v kratším investičním horizontu. Tato aktiva obvykle považujeme za bezriziková, přestože technicky mohou vést ke ztrátě. Může se jednat o spořicí účet, který vynáší malý pravidelný úrok, vkladový certifikát nebo krátkodobý státní dluhopis. 

Dluhopisy 

Dluhopisy jsou půjčky. Pokud jde o půjčku vládě, jde o státní dluhopis. Pokud jde o půjčku korporaci, jde o firemní dluhopis. Koupíte-li dluhopis přímo od vydavatele, zaplacená částka představuje samotnou půjčku čili jistinu. Držitel dluhopisu bude po dobu jeho životnosti dostávat pravidelný úrok nebo kupónové platby. Na konci životnosti vydavatel obdrží konečnou platbu úroku a celou částku půjčky. S dluhopisy lze po vydání obchodovat na trhu. Dluhopisy jsou středně riziková aktiva s příjmem a určitým potenciálem pro zhodnocení. Dluhopisy se označují také jako fixní příjem. 

Akcie 

Akcie představují vlastnictví určité společnosti. Podíl na vlastnictví společnosti proporčně odpovídá počtu vlastněných akcií. Pokud vlastníte 10 % celkového počtu vydaných akcií, vlastníte 10 % dané společnosti. Jako akcionář máte nárok na svůj podíl ze zisku nebo výnosů společnosti po zdanění. Výnosy mohou být akcionářům vypláceny ve formě dividend, případně si je může společnost ponechat. Akcie jsou vysoce riziková aktiva s určitým potenciálním příjmem a vyšším potenciálem pro zhodnocení. Akcie se označují také jako kapitál. 

Další třídy aktiv 

Reality 

Majetek, jako jsou kancelářské budovy a byty  

Komodity 

Reálná aktiva, jako je zlato, ropa nebo stavební dřevo 

Soukromý a rizikový kapitál 

Podobá se akciím, avšak neobchoduje se veřejně. 

Deriváty 

Finanční nástroje spojené s aktivem, které můžete, ale nemusíte vlastnit. Můžete se například zavázat, že nám zaplatíte rozdíl mezi aktuální cenou aktiva a jeho cenou za 3 měsíce. 

Podílové fondy 


Podílový fond shromažďuje peníze od více investorů. Tyto peníze investují a spravují profesionální investoři, kteří si za to něco účtují. Peníze mohou být investovány do akcií, dluhopisů, různých jejich kombinací apod. Ačkoli hradíte poplatek, představují podílové fondy snadný způsob, jak si zajistit dobře diversifikované portfolio aktiv. 

ETF 

Zkratka ETF označuje fond obchodovaný na burze. Tyto fondy se velmi podobají podílovým fondům – až na několik rozdílů. S podílovými fondy lze obchodovat jen na konci dne, zatímco s ETF lze obchodovat po celý obchodní den stejně jako s akciemi. ETF obvykle pasivně investují do indexu. Podílové fondy mohou být pasivní nebo aktivní. 

Nahlédněte do tabulky s vysvětlením tříd aktiv. Graf by byl hezčí než tabulka, avšak zde je přehled nezbytné terminologie. 

Třídy aktiv
HotovostPeníze vynášející úrok
DluhopisyPůjčky jiným entitám
AkcieVlastnický podíl ve společnostech
RealityNemovitý majetek
KomodityReálná aktiva
Soukromý kapitálNeveřejné vlastnictví
Rizikový kapitálNeveřejné vlastnictví
DerivátyPropojení s aktivy
Podílové fondyDiverzifikované investiční fondy
ETFDiverzifikované investiční fondy

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.